Công đoàn cấp trêntải về 377.95 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích377.95 Kb.
  1   2   3   4

Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...
Mẫu số S11 - H


SỔ QUỸ TIỀN MẶT
NĂM ...


§¬n vÞ: ®ång

Chứng từ

Nội dung

Số tiền

Ngày/ tháng

Số hiệu

Thu

Chi

Tồn quỹ

Thu

Chi


Số dư­ đầu kỳ:

Cộng


....,ngày ... tháng ... năm ...

Thủ quỹ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)


Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...
MÉu sè S12 - H
sæ tiÒn göi ng©n hµng - KHO BẠC

Số tài khoản:

Ngân hàng (Kho bạc) gửi:
§¬n vÞ: ®ång

Chøng tõ

Néi dung

Số tiền

Sè hiÖu

Ngµy/th¸ng

Göi vµo

Rót ra

Cßn l¹iSố dư­ đầu kỳ 

 

Céng


....,ngày ... tháng ... năm ...

Thủ quỹ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)
Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...
MÉu sè S13 - TLĐ

sæ theo dâi t¹m øng
n¨m ...

Đối tượng:...

§¬n vÞ: ®ång
Chøng tõ

Néi dung

Chi

ThuSố dư
Sè hiệu

Ngµy/th¸ng 
Sè d­­ ®Çu kú
 

 

Céng ph¸t sinh

 

 

Sè d­­ cuèi kú
 
....,ngày ... tháng ... năm ...
Thủ quỹ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)

Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...

MÉu sè S14 - TLĐ

sæ theo dâi CÊp ph¸t cho CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

n¨m ...Đơn vị: ...


§¬n vÞ: ®ång

Chøng tõ

Néi dung

Chi

Thu

Sè d­

Sè hiệu

Ngµy/th¸ng

 
Sè d­­ ®Çu kú


 

 

 


 

 

Céng ph¸t sinh


 

 

Sè d­­ cuèi kú
 
....ngày ... tháng ... năm ...Thủ quỹ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)


Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...

MÉu sè S15 - TLĐ
sæ theo dâi thu nép CÔNG ĐOÀN CƠ SỞn¨m ...


Đơn vị: ...
§¬n vÞ: ®ångChøng tõ

Néi dung

Chi

Thu

Số dưSè hiệu

Ngµy/th¸ng 
Số dư­ ®Çu kú
 

 

Céng ph¸t sinh
 

 

Số dư cuèi kú
 

....,ngày ... tháng ... năm ...
Thủ quỹ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...
MÉu sè S16 - TLĐsæ theo dâi cho vay, ®Çu t­ tµi chÝnhn¨m ...


Đối tượng: ...

§¬n vÞ: ®ångChøng tõ

Néi dung

Chi

Thu

Số dư
Sè hiệu

Ngµy/th¸ng
 
Sè d­­ ®Çu kú
 

 

Céng ph¸t sinh

 

 

Sè d­­ cuèi kú
 

....,ngày ... tháng ... năm ...
Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...

MÉu sè S17 - TLĐ
sæ thu, chi quü x· héin¨m ...Quü: ...


§¬n vị: đồngChøng tõ

Néi dung

Số tiềnNgµy/th¸ng


Số hiệu


Thu

Chi

Còn lạiThu

Chi 

 
Sè d­­ ®Çu kú


 

 

 

 

  

 

 

Céng ph¸t sinh
 

 

 

Sè d­­ cuèi kú

 

 
....,ngày ... tháng ... năm ...
Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)
Công đoàn cấp trên: ...

Đơn vị: ...

MÉu sè S18 - TLĐ

Sæ theo dâi c¸c kho¶n ph¶I tr¶
n¨m ...
Đối tượng: ...

§¬n vÞ: ®ång
Chøng tõ

Néi dung

Số tiền
Sè hiệu

Ngµy/th¸ng

Thu

Chi

Sè d­
 
Sè d­­ ®Çu kú

 

 

-  
 

 

Cộng ....,ngày ... tháng ... năm ...
Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)MÉu sè C40a-HD
§¬n vÞ:………………………


Bé phËn: ……………………


b¶ng kª chi tiÒn cho ng­­êi tham dù


héi th¶o, tËp huÊnNéi dung héi th¶o (tËp huÊn):…………………………………………§Þa ®iÓm héi th¶o (tËp huÊn):…………………………………………Thêi gian héi th¶o:…………ngµy, tõ ngµy…/…/… ®Õn ngµy …/…/…
STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

§¬n vÞ

Sè tiÒn

Ký nhậnA

B

C

13 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Céng

 

 Tæng sè ng­­êi tham dù:………Tæng sè tiÒn ®· chi (ViÕt b»ng ch÷):……………Ngµy ... th¸ng ... n¨m


tm. Ban ChÊp hµnh
NGƯỜI THỰC HIỆN


(duyệt)
(Ký, hä tªn)


C«ng ®oµn:

MÉu sè C11-TL§

phiÕu th¨m hái ®oµn viªn
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương