CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 9.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.4 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


V/v sử dụng chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp trong công tác xác định, đánh giá năng lực hoạt động của doanh nghiệp.

Số: 430 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Các Công ty, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh

vực xây dựng.
Căn cứ công văn số 02/CV-VKTTC, ngày 22/02/2016 của Viện nghiên cứu, đào tạo Kinh tế - Tài chính về việc sử dụng chứng thư thẩm định tín nghiệm doanh nghiệp trong công tác xác định, đánh giá năng lực hoạt động của doanh nghiệp,

Theo tinh thần công văn trên, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Giao Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, biết, tìm hiểu thông tin, điều kiện về cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp (nếu có nhu cầu).

Trình tự, thủ tục xét duyệt và thẩm định được quy định tại công văn số 02/CV-VKTTC, ngày 22/02/2016 của Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế tài chính – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh trực tiếp đến Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế tài chính.

(Kèm theo công văn số 02/CV-VKTTC, ngày 22/02/2016 của Viện nghiên cứu, đào tạo Kinh tế Tài chính, được đăng tải trên trang website Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn)

Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế - Tài chính (để biết);

  • BGĐ Sở;

  • Lưu: VT;KTTH.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đoàn Thanh Bình

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương