CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.02 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Quy hoạch chung xõy dựng nụng thụn mới xó Ia Dờr giai đoạn 2011 - 2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––
THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ IA DÊR - HUYỆN IA GRAI - TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2020.

ĐỊA ĐIỂM QHXD: XÃ IA DÊR - HUYỆN IA GRAI - TỈNH GIA LAI

––––––––––––––––––––


Cơ quan chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ia Dêr

Cơ quan lập quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thiên Ý - Gia Lai

Cơ quan trình duyệt: Ủy ban nhân dân xã Ia Dêr

Cơ quan thẩm định: Phòng Công thương huyện Ia Grai

Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai


CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH---Năm 2011---
PHẦN MỞ ĐẦU

–––––––––––––––––I. TÍNH CẤP THIẾT QUY HOẠCH

Xã Ia Dêr là một xã miền núi của huyện Ia Grai, với tổng diện tích tự nhiên là 6.073,48 ha. Toàn xã có 13 thôn, làng với 1.872 hộ, 8.394 khẩu, trong đó người dân tộc Jrai chiếm 92% dân số. Là một xã vùng ven giáp ranh với phành phố Pleiku, và huyện lỵ nên rất thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội.Trong những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và sự phát huy từ nội lực, xã đã có sự phát triển về mọi mặt, diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống nông dân từng bước được cải thiện, ngày một ổn định và phát triển. Tuy nhiên về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, do điểm xuất phát về kinh tế, xã hội thấp; Nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội còn yếu kém, thiếu đồng bộ; nhiều nét văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số chưa được khai thác và phát huy đúng mức; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; Tổ chức, thể chế kinh tế nông thôn chậm đổi mới; Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn ở mức thấp; chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc về việc làm, thu nhập; nếp sống văn minh chậm hình thành.

Bên cạnh đó, nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” thì nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới là khâu hết sức quan trọng, là cơ sở tiền đề cho việc đầu tư xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới;

Từ những vấn đề trên, việc lập Đồ án chung xây dựng nông thôn mơi xã Ia Dêr nhằm đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới, phát triển theo hướng bền vững, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia xây dựng nông thôn mới là việc làm hết sức cần thiết.
II. MỤC TIÊU ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

- Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản. Qui hoạch định hướng phát triển mạng lưới dân cư nông thôn, định hướng bố trí mạng lưới các điểm dân cư ở nông thôn và khu trung tâm xã nhằm đảm bảo phù hợp với sự phát triển dân số trên địa bàn, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn toàn xã, bao gồm quy hoạch các khu sản xuất công nghiệp - TTCN, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và vệ sinh môi trường theo đúng các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị truyền thống, giữ được bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc và ổn định cuộc sống dân cư; giữ gìn bảo tồn di sản và phát huy các giá trị văn hoá vật thể; thích ứng với điều kiện thiên tai, sinh hoạt, nền sản xuất của địa phương trên địa bàn xã;

- Phục vụ công tác quản lý quy hoạch chung, làm cơ sở cho lập Đồ án án quy hoạch chi tiết trên địa bàn xã. Là cơ sở kiểm soát sự phát triển xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.


III. VỊ TRÍ, RANH GIỚI, QUY MÔ DIỆN TÍCH QUY HOẠCH

1. Vị trí, ranh giới:

X· Ia Dªr lµ mét x· miÒn nói, thuéc x· khu vùc II , cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi thuËn lîi, gi¸p ranh víi thµnh phè Pleiku nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc l­u th«ng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. X· cã vÞ trÝ gi¸p ranh:

- PhÝa B¾c gi¸p x· Ia Sao huyện Ia Grai;

- PhÝa Nam gi¸p x· Ia PÕch huyện Ia Grai;

- PhÝa T©y giáp xã Ia Hrung và thÞ trÊn Ia Kha

- PhÝa §«ng gi¸p thµnh phè Pleiku2. Quy mô, diện tích quy hoạch:

- Trên địa bàn toàn xã, bao gồm 13 thôn, làng.

- Diện tích quy hoạch: Trên toàn bộ diện tích tự nhiên của xã là 6.073,48 ha.
IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Văn bản pháp lý:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Thông báo 238-TB/TƯ ngày 7/4/2009 của Ban Bí thư về chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH;

- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”;

- Quyết định số 193/QĐ-TTg, ngày 2/2/2010 Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới”;

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về ban hành “Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới”;

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

- Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới”;

- Công văn số 1416/BNN-KTHT ngày 27/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Về việc hướng dẫn lập đề án cho xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới”;

- Công văn số 2543/BNN-KTHT ngày 21/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Về việc hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030”;

- Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia”;

- Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về “Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới”;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng “Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn”;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng “ Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn”;

Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT-BTC , ngày 13/04/2011 của Bộ Nông nghiệp &PTNT- Bộ Kế hoạch & Đầu tư- Bộ Tài chính “ Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”;

- Các tài liệu liên quan khác: Quy chuẩn, tiêu chuẩn.v.v. của các Bộ, ngành theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới .2. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2010 - 2020;

- Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất của xã Ia Dêr giai đoạn 2010 - 2020;

- Quyết định số 1238/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004 của UBND huyện Ia Grai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Ia Dêr đến năm 2020.

- Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Dêr lần thứ XI (nhiệm kỳ 2010-2015);

- Tổng hợp tình hình thu thập số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của xã;

- Niên giám thống kê của huyện năm 2010;

- Báo cáo kiểm kê sử dụng đất huyện tính đến 1/1/2010.

- Số liệu điều tra, khảo sát xã tháng 6 năm 2011.

3. Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã.

- Bản đồ hành chính huyện, xã.

- Các loại bản đồ khác.
Phần I

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA XÃ

––––––––––––––
I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
1. KhÝ hËu - Thêi tiÕt:

Theo ph©n vïng khÝ hËu tØnh Gia Lai th× khÝ hËu cña x· Ia Dªr thuéc vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, cã nhiÖt ®é trung b×nh n¨m tõ 22 - 25oC, ®é Èm trung b×nh 89%. Chia lµm 2 mïa râ rÖt :

- Mïa m­a: Tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, l­îng m­a trung b×nh n¨m tõ 2.200 - 2.400 mm, th¸ng m­a nhiÒu nhÊt trong n¨m tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, chiÕm kho¶ng 90% tæng l­îng n­íc c¶ n¨m;

- Mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau l­îng m­a Ýt, chØ chiÕm kho¶ng 10% tæng l­îng m­a..

Mïa m­a tËp trung víi c­êng ®é lín, thªm vµo ®ã n¹n chÆt ph¸ rõng trong nh÷ng n¨m qua kh¸ lín nªn th­êng x¶y ra lò lôt víi tÇn suÊt lín, g©y nhiÒu thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c¬ së h¹ tÇng,

2. §Þa h×nh:

Do sù phøc t¹p trong qu¸ tr×nh kiÕn t¹o ®Þa h×nh nªn ®Êt ®ai x· Ia Dªr kh¸ phøc t¹p vÒ ®é dèc vµ ®é cao. Gåm 2 d¹ng ®Þa h×nh chÝnh:

- §Þa h×nh ®åi thÊp: ChiÕm kho¶ng 80% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn x·, t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cã ®é cao trung b×nh tõ 500 mÐt, ®é dèc trung b×nh tõ 3 - 80. ®é dèc s­ên ®åi tõ 15 - 200. thÝch hîp cho viÖc ph¸t triÓn trång c©y c«ng nghiÖp.

- §Þa h×nh thung lòng: Chñ yÕu lµ c¸c thung lòng hÑp, b»ng vµ thÊp ven c¸c hîp thñy vµ suèi nhá t¹o nªn, chñ yÕu lµ lo¹i ®Êt x¸m, tÇng máng, cã ®é dèc nhá thÝch hîp cho th©m canh c©y lóa n­íc, diÖn tÝch nhá chØ chiÕm kho¶ng 20% tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña x·.

Sù ph©n cÊp ®é dèc vµ ®é cao nh»m so s¸nh, ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh nh÷ng mÆt lîi thÕ vµ h¹n chÕ cña ®Þa h×nh ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kh¶ n¨ng më réng ®Êt ®ai x©y dùng, kh¶ n¨ng ph©n bæ d©n c­, bè trÝ s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt. HÇu hÕt c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng chÝnh ®Òu ph¶i x©y dùng xuyªn qua v¸ch nói, do vËy ®ßi hái c«ng t¸c chèng s¹t lë cña c¸c c«ng tr×nh hÕt søc cÇn thiÕt.

3.Tµi nguyªn ®Êt:

X· Ia Dªr cã 4 lo¹i ®¸t chÝnh:- §Êt nâu ®á trên đá Bazan: Với diện tích 3.966 ha, chiếm 65% tổng diện tích tự nhiên, ph©n bæ réng kh¾p x·, cã tÇng dµy cao, ®é ph× tèt, ph©n bè chñ yÕu trªn ®Þa h×nh ®åi liÒn r·i ®é dèc 3 - 80. Lo¹i ®Êt nµy thÝch hîp víi c¸c lo¹i c©y trång l©u n¨m nh­ cµ phª, cao su.

- Đất nâu tím trên đá Bazan: Với diện tích 318 ha, chiếm 5% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất đỏ vàng trên đá Granit: Với diện tích 1.120 ha, chiếm 19% diện tích tự nhiên, ph©n bæ r·i r¸c t¹i c¸c vïng thÊp, thung lòng, khe suèi.

- Đất dốc tụ thung lũng: Với diện tích 669 ha, chiếm 11% diện tích tự nhiên.4. Tµi nguyªn n­íc vµ thuû n¨ng:

N­íc mÆt: Trªn ®Þa bµn x· cã hÖ thèng s«ng suèi chÝnh nh­ suèi Ia Dªr, Ia Thong, Ia N¨ng vµ mét sè suèi kh¸c cã l­u l­îng n­íc råi rµo, æn ®Þnh ®¶m b¶o cho viÖc cÊp n­íc sinh ho¹t phôc vô cho ®êi sèng nh©n d©n, cung cÊp n­íc cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi.

- N­íc ngÇm: Theo tµi liÖu kh¶o s¸t cña Liªn ®oµn ®Þa chÊt MiÒn Nam th× n­íc ngÇm m¹ch n«ng. Quan s¸t nh÷ng giÕng khoan hiÖn cã ë x· nh÷ng vïng thÊp cã ®é s©u tõ 10-15m, l­u l­îng n­íc cÊp 15-20m3/s. Nh­ vËy nguån n­íc ngÇm cña x· t­¬ng ®èi dåi dµo, ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cho sinh ho¹t.5. Vấn đề Thiên tai:

Víi ®Þa h×nh miÒn nói , s«ng suèi nhiÒu vµ ¶nh h­ëng sù biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu nªn hµng n¨m x· vÉn th­êng bÞ ¶nh h­ëng cña thiªn tai nh­ lò lôt, h¹n h¸n, dÞch bÖnh, hiện tượng xói mòn, rửa trôi làm giảm độ phì nhiêu của đất, ô nhiễm nguồn nước còn xảy ra ở nhiều nơi....Ngoµi ra vÒ chñ quan vÉn sÈy ra mét sè t×nh tr¹ng nh­:

+ Thói quen của người dân là thường xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và canh tác liền kề khu đất ở đã làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ trong khu dân cư.

+ Quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và việc sử dụng các loại thuốc hoá học không hợp lý cùng với việc vệ sinh chất thải sau sử dụng không đúng quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

+ Một số người dân ý thức bảo vệ môi trường chưa tốt, còn vứt rác không đúng nơi quy định, vứt xác động vật chết ra sông suối gây ô nhiễm nguồn nước, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Kỹ thuật canh tác lạc hậu ảnh hưởng tới chất đất.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy cùng với việc tăng cường khai thác tổng hợp các nguồn tài nguyên nhằm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo vệ môi trường là hết sức có ý nghĩa.
II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Về kinh tế

Theo sè liÖu ®iÒu tra t×nh h×nh kinh tÕ hé n¨m 2010 cña xã cho thÊy, nh×n chung nguån thu nhËp chÝnh cña nh©n d©n lµ tõ n«ng nghiÖp, chiÕm kho¶ng 90% tæng thu nhËp. Cïng víi sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt ngµnh trång trät ®ang chuyÓn biÕn theo h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, ®Æc biÖt hiÖn nay ngµnh nghÒ kinh doanh th­¬ng m¹i ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn.

* Mét sè chØ tiªu b×nh qu©n:

- B×nh qu©n l­¬ng thùc/ng­êi/ n¨m: 580 kg

- Thu nhËp bình quân/ ng­êi/n¨m: 7 triÖu ®ång

- Số hộ thuộc diện nghèo: 285 hộ, chiếm 15,22% tổng số hộ dân trong xã.

- Số hộ thuộc diện hộ cận nghèo: 93 hộ.
Qua ®iÒu tra cho thÊy tû lÖ hé nghÌo cña x· chiÕm 15,22% tæng sè hé, nh÷ng hé cã thu nhËp kh¸, trung b×nh lµ do ngoµi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hä cßn tham gia c¸c dÞch vô bu«n b¸n, ch¨n nu«i vµ mét sè ngµnh nghÒ phô kh¸c.

Nh×n chung c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë x· trong nh÷ng n¨m qua ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ vµ phong tôc l¹c hËu cña ng­êi d©n téc thiÓu sè ë ®©y nªn sè hé nghÌo cã thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh tèt cßn rÊt h¹n chÕ. T¹i c¸c th«n trong x· cho thÊy nh÷ng hé nghÌo th­êng lµ nh÷ng hé ®éc th©n vµ nh÷ng hé võa míi t¸ch khái gia ®×nh ch­a cã ®Êt s¶n xuÊt, vËt nu«i hoÆc kh«ng cã ph­¬ng ph¸p lµm kinh tÕ hé nªn kinh tÕ gia ®×nh chËm ph¸t triÓn dÉn ®Õn nghÌo.

NhËn xÐt thÕ m¹nh, tiÒm n¨ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ :

ThuËn lîi: X· cã lîi thÕ gÇn trung t©m huyÖn lþ còng nh­ thµnh phè Plei Ku, thuËn lîi ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, công nghiệp và sản xuất mang tính hàng hóa.

H¹n chÕ: Kh«ng chñ ®éng nguån n­íc tưới trong sản xuất, phương thức sản xuất còn lạc hậu dẫn đÕn năng xuất cây trång chưa cao.

B¶ng hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai s¶n xuÊt

TT

Môc ®Ých sö dông

D.tÝch

Tû LÖ

Tæng DT đất tự nhiên

6.073,48

100

I

§Êt n«ng nghiÖp

5.432,29

89,44

1

Đất sản xuất nông nghiệp

5.373,6

88,36

3

§Êt nu«i trång thñy s¶n

0,69

0,01

4

§Êt rừng sản xuất

58

1,07* T×nh h×nh ph¸t triÓn N«ng- l©m, thuû s¶n:

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña nh©n d©n trong vïng, chiÕm kho¶ng 97% tæng thu nhËp, ®Æc biÖt hiÖn nay ngµnh nghÒ kinh doanh th­¬ng m¹i ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn nh­ng ®ang ë møc bu«n b¸n nhá.

- Trång trät: Các loại c©y l­¬ng thùc, gåm: Lóa n­íc, ng«, khoai , rau ®Ëu c¸c lo¹i vµ mét sè c©y trång c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy nh­ Cµ Phª, cao su.Trong ®ã tËp trung c¸c lo¹i c©y trång chÝnh lµ: DiÖn tÝch lóa 625 ha, diÖn tÝch cµ phª 750 ha.

- Ch¨n nu«i: Ch¨n nu«i ë x· Ia Dªr vÉn theo h×nh thøc truyÒn thèng - gia sóc th¶ r«ng kh«ng cã chuång tr¹i dÉn ®Õn dÞch bÖnh ë c¶ gia sóc, gia cÇm, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi. C¸n bé thó y h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n vµ thiÕu vÒ sè l­îng. Gièng vËt nu«i chñ yÕu lµ gièng ®Þa ph­¬ng víi n¨ng suÊt thÊp. Thøc ¨n cho ch¨n nu«i chñ yÕu tËn dông s¶n phÈm phô ngµnh trång trät hoÆc s¶n phÈm cã s½n trong tù nhiªn. Ch¨n nu«i tr©u bß thiÕu cá vÒ mïa kh«, thiÕu b·i ch¨n th¶. Ng­êi d©n ë ®©y ch­a n¾m ®­îc kü thuËt ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm, kh«ng dù tr÷ thøc ¨n cho tr©u bß vµo mïa kh«.- Thuû s¶n: Qua thùc tÕ diÖn tÝch mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n cña x· rÊt Ýt, ng­êi d©n kh«ng ®­îc phæ biÕn hay tiÕp cËn th­êng xuyªn víi nh÷ng kü thuËt nu«i c¸, c¸ch thøc chuyÓn ®æi s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi tõ nh÷ng ch©n ruéng trång lóa n­íc cho n¨ng xuÊt thÊp nh­ng thÝch hîp víi viÖc ®µo ao nu«i c¸. ViÖc ch¨n nu«i thuû s¶n ë ®©y kh«ng ph¸t triÓn, chØ cã mét sè hé d©n chñ yÕu ch¨n nu«i theo h×nh thøc tù ph¸t, ®µo nh÷ng diÖn tÝch ao nhá. V× vËy s¶n l­îng nu«i trång thuû s¶n lµ rÊt thÊp, chØ ®ñ cung cÊp mét sè l­îng nhá c¸ cho b÷a ¨n hµng ngµy cña c¸c hé nµy, kh«ng cã c¸ d­ thõa ®Ó ®em b¸n.

* Ngµnh nghÒ truyÒn thèng:

§ång bµo d©n téc ®Þa ph­¬ng cã ngµnh nghÒ truyÒn thèng lµ dÖt thæ cÈm, cßn c¸c nghÒ kh¸c nh­: Méc d©n dông, m©y tre, chæi ®ãt, rÌn.... còng lµ ngµnh nghÒ truyÒn thèng chung cña ®ång bµo cÇn ph¶i ®­îc tiÕp tôc ph¸t huy tèt ®Ó tËn dông nguån lao ®éng nhµn rçi vµ sö dông c¸c nguyªn liÖu n«ng l©m s¶n t¹i chç ®Ó t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n.2. X· héi:

a. D©n sè: Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra thèng kª, d©n sè x· vµo thêi ®iÓm th¸ng 12/2010 lµ 1.872 hé, 8.394 khÈu, mËt ®é d©n sè 135 ng­êi/km2, tû lÖ t¨ng d©n sè 2.2%, trong ®ã: T¨ng tù nhiªn 2,0%.

Nh×n chung t×nh h×nh d©n sè cña x· t­¬ng ®èi ®«ng, c¸c khu d©n c­ ë t­¬ng ®èi tËp trung, mét sè ®iÓm cã vÞ trÝ thuËn lîi däc theo tuyÕn tØnh lé. §a sè ng­êi d©n sèng b»ng nghÒ lµm n«ng, l©m nghiÖp (chiÕm kho¶ng 95%), trong vµi n¨m gÇn ®©y do trªn ®Þa bµn x· mét sè hé d©n còng ®· b­íc ®Çu chuyÓn sang nghÒ bu«n b¸n tuy nhiªn b­íc dÇu còng chØ míi dõng l¹i ë viÖc b¸n hµng ¨n, hµng tiªu dïng gi¸ trÞ thÊp, ®©y lµ dÊu hiÖu cho sù ph¸t triÓn x· héi trong t­¬ng lai. Tr×nh ®é canh t¸c cßn h¹n chÕ, thu nhËp thÊp, lµm theo mïa vô nªn lao ®éng n«ng nhµn nhiÒu, ®©y lµ nguån nh©n lùc dåi dµo khi x· héi ngµy mét ph¸t triÓn nhu cÇu lao ®éng ngµy cµng nhiÒu nhÊt lµ lao ®éng phæ th«ng.

- B¶ng 2-1 HiÖn tr¹ng d©n sè:TT

Th«n, bu«n
D©n sè

Sè hé
(hé)

Bqu©n
(ng/hé)

Sè ng­êi

Tû lÖ so víi DS x·(%)

1

Thôn Brel

636

7,57

135

7,21

2

Jut 1

585

6,96

121

6,46

3

Jut 2

626

7,45

136

7,26

4

Klăh 1

525

6,25

120

6,41

5

Klăh 2

694

8,26

148

7,91

6

Blang 3

652

7,76

140

7,48

7

Ia Tong

304

3,62

71

3,79

8

Breng 1

718

8,55

160

8,55

9

Breng 2

718

8,55

164

8,76

10

Hà Thanh

275

3,06

75

4

11

Blang 1

1171

13,95

256

13,67

12

Blang 2

687

8,18

157

8,38

13

Breng 3

803

9,86

189

10,1
Tæng

8.394
1.872Theo sè liÖu thèng kª cña UBND x· Ia Đêr n¨m 2010


b. Lao ®éng:

- Lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm tØ träng lín. Tæng lao ®éng trong ®é tuæi cña x·: 4.704 lao ®éng, chiÕm: 56% d©n sè trong ®ã:

+ Lao ®éng n«ng nghiÖp: 4.457 lao ®éng, chiÕm 94,7%

+ Lao ®«ng phi n«ng: 247 lao ®éng chiÕm 5,3%. Trong ®ã: Lao ®éng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 56 người, lao động trong lĩnh vực thương nghiệp, vận tải, dịch vụ khác 191 người.


- B¶ng 2-2. HiÖn tr¹ng lao ®éng:

TT

Lao ®éng

§¬n vÞ

ChØ sè

Ghi chó

1

Lao ®éng trong ®é tuæi

lao ®éng

4.704

56% d©n sè

2

L§ ®ang lµm viÖc trong c¸c ngµnh KT

lao ®éng

4.704

100% L§ trong ®é tuæi
trong ®ã:C¬ cÊu L§ (%)
- L§ n«ng nghiÖp

Lao ®éng

4.457

94,7%
- L§ Phi n«ng nghiÖp

Lao ®éng

247

5,3%
Lao ®éng KD TMDV - hµnh chÝnh sù nghiÖp

Ng­­êi

191Lao ®éng CN -xây dựng

Ng­­êi

56
3

L§ trong ®é tuæi ch­­a cã viÖc lµm

Chñ yÕu lµ L® n«ng nghiÖp lóc n«ng nhµn

Theo sè liÖu thèng kª cña UBND x· Ia Đêr n¨m 2010

3. V¨n hãa, d©n téc:

- Chñ yÕu lµ d©n técJrai (chiÕm 92%) vµ d©n téc kinh

- Toµn x· cã kho¶ng 55,85% theo ®¹o tin lµnh vµ c«ng gi¸o.

- V¨n ho¸ thÓ dôc thÓ thao: Th­­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phong trµo TDTT cho thanh thiÕu niªn trong c¸c th«n lµng chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín cña ®Êt n­íc. Tuyªn truyÒn l­u ®éng vÒ phßng chèng tÖ n¹n x· héi, tæ chøc c¸c trß ch¬i ®©n gian . Tham gia gi¶i bãng ®¸ hµng n¨m.4. Gi¸o dôc:

Trong n¨m häc 2010 - 2011 tØ sè häc sinh ®­îc xÐt tèt nghiÖp ®¹t 96% tæng sè häc sinh. Toµn x· cã 4 côm tr­êng: 01 tr­êng mÉu gi¸o, 02 tr­êng tiÓu häc vµ 01 tr­êng trung häc c¬ së, trong ®ã:

- Tr­êng mÇm non 30/4: 321 ch¸u

- Tr­êng tiÓu häc cã 915 häc sinh

- Tr­êng PTCS TrÇn phó: 537 häc sinh

5. Y tÕ:

Trªn ®Þa bµn x· cã tr¹m y tÕ khang trang víi ®éi ngò y, b¸c sü hÕt søc tËn t×nh phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. §éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch y tª gåm 8 ng­êi, trong ®ã cã 1 b¸c sü, 3 y sỹ, 1 hộ sinh, 1 dược sỹ và 2 điều dưỡng, cïng víi c¸c céng t¸c viªn t¹i c¸c th«n, lµng. C«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh ë tr¹m y tÕ x· ®· tõng b­íc ®­îc n©ng cao.6. V¨n ho¸- Th«ng tin:

Toµn x· cã 8 th«n lµng ®¹t th«n lµng v¨n hãa, trong đó có 01 thôn đạt thôn văn hóa cấp tỉnh; cã 1.290 gia ®×nh đ¹t gia ®×nh v¨n hãa.

§Õn nay t¹i c¸c th«n ®· cã ®éi v¨n nghÖ tham gia c¸c ho¹t ®éng VHVN-TDTT cña x·, phong trµo thÓ dôc, thÓ thao còng ®­îc ng­êi d©n h­íng øng vµ duy tr× mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra ban chØ ®¹o v¨n ho¸ x·, ®oµn thanh niªn phèi hîp víi §oµn nghÖ thuËt quÇn chóng tØnh Gia lai, ®µi truyÒn h×nh huyÖn, phßng v¨n ho¸ huyÖn tæ chøc chiÕu phim t¹i c¸c th«n vµ biÓu diÔn v¨n nghÖ phôc vô nh©n d©n vµo c¸c ngµy lÔ lín vµ §¹i héi §¶ng toµn quèc.

Ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin vµ truyÒn thanh truyÒn h×nh tËp trung tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc. ChÊt l­îng th«ng tin tuyªn truyÒn ®· ®­îc n©ng lªn, ®¶m b¶o truyÒn thanh truyÒn h×nh ®ñ thêi l­îng vµ chÊt l­îng ph¸t sãng ®Ó phôc vô nh©n d©n trªn ®Þa bµn x·. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ ngµy cµng ®i s©u vµo khai th¸c, ph¸t huy vµ b¶o tån b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.III. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt:

Trong nh÷ng n¨m qua nhê thùc hiÖn tèt tr­¬ng tr×nh 132, 134 vÒ khai hoang ®Êt s¶n xuÊt cho ®ång bµo d©n téc vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ kh¸c trªn ®Þa bµn nh­ ch­¬ng tr×nh vÒ thñy lîi, ®Þnh canh ®Þnh c­... KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh sö dông ®Êt cña x· n¨m 2010 cho thÊy c¬ cÊu sö dông c¸c lo¹i ®Êt cña x· t­¬ng ®èi hîp lý, ®Êt n«ng nghiÖp t¨ng lªn so víi c¸c n¨m tr­íc, ®Êt ch­a sö dông gi¶m.1. C¬ cÊu sö dông c¸c lo¹i ®Êt n¨m 2010:

Lo¹i ®Êt

DiÖn tÝch

C¬ cÊu%

Tæng diÖn tÝch tù nhiªn

6.073,48

100

I. §Êt n«ng nghiÖp

5.432,29

89,44

1. §Êt lóa n­íc

652,44

10,73

2. §Êt trång c©y hµng n¨m cßn l¹i

250,6

4,11

3. §Êt trång c©y l©u n¨m

4.470,56

73,6

4. §Êt rõng s¶n xuÊt

58

1,07

5. §Êt nu«i trång thñy s¶n

0,69

0,01

II. §Êt phi n«ng nghiÖp

388,27

6,39

1. §Êt XD trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp

2,88

0,04

2. §Êt quèc phßng

1,2

0,02

3. §Êt an ninh

3,53

0,05

4. §Êt c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh

34,41

0,56

5. §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

35,42

0,58

6. §Êt di tÝch danh th¾ng7. §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng

1,2

0,02

8. §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

27,88

0,54

9. §Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng

7

0,11

10. §Êt s«ng, suèi

8,96

0,15

11. §Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng, khu d©n c­ n«ng th«n

340,55

5,6

III. §Êt ch­a sö dông

104,08

1,71

IV. Đất khu dân cư nông thôn

1.219.2

20,07

Nguån: UBND xã Ia Dêr

- §Êt xuÊt xuÊt n«ng nghiÖp t¹i x· phÇn lín lµ ®Êt trång c©y l©u n¨m, trong ®ã tËp trung vµo c©y Cµ phª lµ chñ ®¹o. Ngoµi ra víi diÖn tÝch h¬n 650 ha ruéng lóa n­íc lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc. Tuy nhiªn, do tËp qu¸n canh t¸c cña ng­êi d©n cßn mang tÝnh tù ph¸t, v× vËy ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng b¹c mµu ®Êt vµ n¨ng xuÊt c©y trång ngµy mét gi¶m sót.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt c¸c c«ng tr×nh c«ng céng:

TT

H¹ng môc

DiÖn tÝch hiÖn tr¹ng

(m2)

Ghi chó

1

B­u ®iÖn x·

157
2

Nghi· ®Þa

123.126
3

S©n vËn ®éng

103.132
4

Tr¹m y tÕ x·

2.407
5

Nhµ v¨n hãa th«n

1.726
6

Tr­êng häc

55.433
7

Trô së UBND x·

6.139
Nguån: UBND xã Ia Dêr

IV. T×nh h×nh ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, không gian kiến trúc

Lµ mét x· cã vÞ trÝ thuËn lîi, gÇn thµnh phè Plei ku, vµ trung t©m huyÖn nªn trong nh÷ng n¨m qua trªn ®Þa bµn x· ®· vµ ®ang ®­îc x©y dùng c¸c h¹ng môc nh­ ®iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m..., b­íc ®Çu ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n, t¹o nhiÒu c¬ héi thuËn lîi cho nh©n d©n trong vïng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ æn ®Þnh.1. Thôn xóm và nhà ở dân cư:

1.1. Thực trạng thôn xóm:

Mạng lưới điểm dân cư toàn xã được phân bố tại 13 thôn, làng, chủ yếu bám theo trục đường chính của xã, phân theo cụm như sau:

- Cụm 1: Nằm trên trục đường tỉnh lộ 664 thuộc khu trung tâm xã, gồm các làng: Klăh 1, Klăh 2.

- Cụm 2: Nằm trên trục đường tỉnh lộ 664 thuộc khu vực qua trung tâm xã gồm các làng: Blang 1, Blang 2, Blang 3 và Ia Tong.

- Cụm 3: Từ trung tâm xã theo đường liên thôn gồm các thôn, làng: Jút1, Jút 2 và thôn Brel.

- Cum 4: Năm dọc theo tuyết đường liên thôn nối từ khu dân cư cụm 3 đến giáp ranh với phường Yên Thế - thành phố Plei Ku, gồm các thôn: Breng 1, Breng2, Breng 3 và thôn Hà Thanh.

- Nhà ở dọc đường tỉnh lộ, liên thôn được xây dựng hình thành bộ mặt đẹp, thuận tiện trong đi lại trên địa bàn xã; một số hộ ở dọc tuyến đường liên xã và liên thôn vừa ở vừa phục vụ kinh doanh buôn bán. Nhà ở tại các khu dân cư tại các thôn chủ yếu bám vườn cà phê, đất sản xuất do vậy phân bố chưa tập trung thành từng cụm dân cư lớn. Khoảng cách từ các điểm này đến trung tâm xã nơi có các công trình công cộng tương đối hợp lý, nhìn chung là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Khu trung tâm, nhà ở được xây dựng kiên cố, có kiến trúc phong phú, hiện đại phù hợp với tình hình phát triển ở địa phương. Có một số nhà xây dựng 02 tầng theo kiểu mới, nhà vườn, diện tích xây dựng từ 50- 250 m2­­­­­­, đảm bảo diện tích nhà ở đạt từ 14m2/người trở lên. Bố trí không gian các công trình trong khuôn viên ở (gồm nhà ở và các công trình đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như bếp, nhà vệ sinh) phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạt đối với mọi thành viên trong gia đình.

Nhìn chung nhà ở các của người dân tộc thiểu số cũng có kiến trúc, mẫu nhà phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số nhà tạm, nhà bán kiên cố, nhà ở chưa có các công trình phụ như nhà tắm, nhà vệ sinh chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường đều đáp ứng được nhu cầu của đa số người dân. Các khu dân cư được kết nối với nhau bằng hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại cho người cũng như các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản từ khu sản xuất về khu dân cư và đi các khu vực khác.1.2. Tổ chức lô đất ở hộ gia đình:

Hiện nay, nhà ở khu dân cư trên địa bàn có trên 40% nhà ở đạt chuẩn của Bộ xây dựng và có khoảng 10% nhà thuộc diện nhà tam, dột nát. Nhà ở cơ bản chia thành các loại hình cơ bản:- Nhà ở hộ thuần nông: Diện tích lô đất: 1.000 – 2.000m2, MĐXD: 10 - 20%, nhà chính 50 - 100m2, tường gạch, mái ngói hoặc tôn, vì kèo gỗ; Nhà phụ phía sau nhà chính, diện tích 30 - 40m2 với chức năng: kho, bếp, vệ sinh. Sân rộng 30 - 100m2, ranh giới các hộ gia đình không phân chia rõ, thường làm bằng cây gỗ, tre kết hợp trồng cây xanh. Chuồng trại chăn nuôi: rộng 20 - 30m2, thường làm bằng tre, gỗ, lợp tôn, ngói, lá tranh. Khu chăn nuôi gần khu nhà chính mất vệ sinh. Ao diện tích 200 - 300m2 . Diện tích còn lại là vườn rau, cây ăn quả và hoa màu. Công trình chính và phụ chưa liên hoàn; Chủ yếu là 1 tầng.

+ Nhà ở hộ Nông nghiệp- dịch vụ: Diện tích lô đất: 300 - 500m2, MĐXD: 30 - 40%; Chiều rộng lô đất theo mặt đường từ 10m đến 20m; Công trình xây 1 tầng, nhà ở gắn với gian kinh doanh nằm trên trục đường chính khu trung tâm xã.

+ Nhà ở hộ sản xuất Nông nghiệp- TTCN: Diện tích lô đất: 200 - 300 m2, MĐXD: 30 - 50%; Có cấu trúc như nhà ở thuần nông nhưng không có ao; Nhà sản xuất và kho xây dựng sát nhà chính. Thường kết hợp sân trước nhà hoặc làm nhà tạm từ 20 – 40 m2 làm nơi sản xuất.

- Các khu dân cư được hình thành lâu đời tự nhiên theo quần thể thôn, làng và đựợc tự mở rộng qua các năm. Dân cư sống tập trung thành 13 thôn. Các hộ dân sinh sống chủ yếu dự vào những vùng sản xuất nông nghiệp để họ canh tác lúa nước và trồng cây nông nghiệp vì đây là nguồn lương thực chủ yếu của người dân.

- Các khu dân cư trên địa bàn xã được chia thành 2 dạng chính là các khu dân cư ven đường tỉnh lộ 664, các khu dân cư ven đường liên thôn, các khu dân cư độc lập.

2. Hiện trạng công trình công cộng:

2.1. Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã:

+ Vị trí: nằm trên địa bàn Klăl 1.

+ Diện tích đất: 6.139 m2

- Trụ sở xã mới được xây dựng khang trang, đảm bảo đủ phòng làm việc, gồm:

+ Khu nhà lầm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã: Nhà 2 tầng, 11 phòng làm việc, diện tích xây dựng 171 m2, được xây dựng từ năm 2004.

+ Nhà làm việc khối ban, ngành đoàn thể xã: Nhà cấp 4c, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2010, diện tích xây dựng 184 m2, gồm 6 phòng làm việc.

+ Khu hội trường xã: Nhà cấp 4c, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007, diện tích xây dựng 150 m2.

+ Khu công trình phụ xã: Nhà cấp 4c, diện tích 8 m2, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004.2. Trường học:

Toàn xã có 04 cụm trường ( 01 trường mẫu giáo, 02 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở).2.1. Cụm trường mẫu giáo 30/4:

Trường mẫu giáo 30/4 được xây dựng tại làng Blang2 , với diện tích khuân viên là 1.781 m2, trường được xây dựng khang trang, nhà cấp 4 có đầy đủ phòng học, nhà ở giáo viện, phòng hiệu bộ, nhà ăn, nhà vệ sinh. Hiện trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, tại các thôn trong xã đều có các điểm trường mần non thuộc trường 30/4, nhà cấp 4, với quy mô 01 phòng học ( riêng thôn Hà Thanh chưa có điểm truờng mầm non).

2.2. Trường triểu học Ngô mây: Điểm trường chính của trường Ngô mây đặt tại làng Breng 2, với khuân viên diện tích là 5.310 m2, nhà cấp 4, có đầy đủ phòng học, nhà ở giáo viên, phòng hiệu bộ, nhà vệ sinh. Tuy nhiên hiện nay trường vẫn chưa được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia do về không gian diện tích của trường quá trật, không đủ diện tích để bố trí xây dựng sân trường, vườn thực nghiệm, thể dục thể thao...

Ngoài ra, tại làng Yút 1 có điểm trường của trường Ngô Mây, với khuân viên diện tích 13.508 m2, nhà xây cấp 4 với 5 phòng học, nhà vêh sinh, sân trường. Cũng tại làng Breng 1 còn có 01 điểm trường của trường Nhô Mây đ­îc bố trí chung cùng với điểm trường của trường mần non 30/4 với quy mô 2 phòng học.

2.3. Trường tiểu học Lý Tự Trọng: Được xây dựng ngay gần trung tâm xã thuộc làng Blang 1, với khuân viên diện tích 6.540 m2, nhà 2 tầng, có đầy đủ phòng học, nhà hiệu bộ và nhà ở giáo viên. Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra tại làng Blang 3 đã được xây dựng 01 điểm trường của trường tiểu học Lý Tự Trọng được bố trí chung với khuân viên của điểm trường mẫu giao 30/4, nhà cấp 4 với 02 phòng học.

2.4. Trường trung học cơ sở Trần Phú: Được bố trí tại làng Breng 1, với khuân viên diện tích 10.196 m2, nhà 2 tầng, có đầy đủ phòng học, nhà hiệu bộ và nhà ở giáo viên. Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

* Nhận xét: Về hiện tại hệ thống cơ sở hạ tầng trường học các cấp của xã cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên, đối với trường tiểu học Ngô Mây cần phải được mở rộng diện tích để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Về tương lai cần thiết phải được đầu tư xây dựng thêm 01 trường THCS ngay tại khu trung tâm xã để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng đủ nhu cầu học tập của các cháu đối với các thôn ở dọc theo tuyến tỉnh lộ 664.2.5. Cơ sở vật chất văn hóa:

Toàn xã hiện nay mới chỉ có 02 nhà văn hoá: Nhà rông văn hóa của làng Breng 2, với diện tích 50m2 ( cột bê tông, nhà mái tôn, sân bê tông) và 01 nhà văn hoá thôn tại làng Blang 1, với diện tích xây dựng 100 m2, nhà cấp 4; theo quy định vẫn chưa đạt chuẩn.

Khu vui chơi giải trí: Hiện tại các thôn, làng: Blang1, Breng 1, Breng 3, Yut 1, Yut 2, Blang 3 và Breng 2 đã có sân bóng đá, các thôn còn lại chưa có.

* Nhận xét: Nhìn chung cơ sở vật chất văn hóa của xã còn rất kém, chư đáp ứng được yêu cầu đề ra. Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ của nhân dân cần thiết phải xây dựng các nhà văn hóa tại các thôn và xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã.2.6. Chợ nông thôn:

Hiện nay xã chưa có chợ cho riêng xã, tuy nhiên do xã có vị trí gần trung tâm huyện và gần thành phố Plei Ku nên vẫn đảm bảo được nhu cầu mua bán của nhân dân mà không nhất thiết phải hình thành chợ tại xã.

Nhận xét: Tuy xã chưa có chợ, nhưng xét về nhu cầu thực tế xã không nhất thiết cần phải xây dựng chợ.

2.7. Bưu điện

- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông: Xã đã có điểm bưu điện mới được xây dựng với diện tích 50 m2 tại làng Blang 1

- In ternets đến thôn: Hiện nay mạng in ternets 3G đã được phủ sóng toàn xã, người dân hoàn toàn có thể sử dụng được nếu có nhu cầu, tuy nhiên đến nay toàn xã vẫn chưa có điểm dịch vụ internet công cộng.

Nhận xét: Về điểm Bưu điện và internets của xã cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, so với tiêu chí về NTM là cơ bản đạt chuẩn.2.8. Trạm y tế xã: Trạm y tế xã đã được đầu tư xây dựng trên khuân viên diện tích đất là 2.407 m2, gồm hội trường rộng 91 m2, nhà đoàn thể 60m2, nhà làm việc 76,5 m2, hai phòng lưu bệnh nhân, 1 phòng cấp cứu và 1 phòng dược. Vườn thuốc nam của trạm rộng 100 m2. Về trang thiết bị khám chữa bệnh cơ bản đảm bảo phụ vụ khám chữa bệnh. Trạm đã đựơc công nhận đạt chẩun quốc gia.

2.9. N­íc sinh ho¹t: HÇu hÕt nh©n d©n trong x· sö dông n­íc sinh ho¹t tõ giÕng ®µo, theo tập quán và thói quen của đồng bào tại một số thôn của xã vẫn đang sử dông nước giọt. Nhìn chung chÊt l­îng vµ sè l­îng ®¶m b¶o, ®¸p øng ®ù¬c nhu cÇu của nhân dân.

3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

3.1. San nền thoát nước:

- NÒn x©y dùng: NÒn c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng dÒu dùa trªn c¬ së nÒn hiÖn tr¹ng.

+ Cèt x©y dùng hiÖn tr¹ng dao ®éng h=518.20 -547.80 m.

+ Cao ®é ®­êng TØnh lé 664 hiÖn t¹i h=521,50 -572.70 m.

- HÖ thèng tho¸t n­íc m­a:

+ Khu vùc quy ho¹ch ch­a cã hÖ thèng tho¸t n­íc m­a. HiÖn t¹i n­íc m­a ®­îc tiªu tho¸t nhê hÖ thèng r·nh ®Êt ven ®­êng råi tù ch¶y vÒ c¸c hîp thñy, suèi theo ®é dèc ®Þa h×nh.

+ Trôc tiªu tho¸t n­íc chÝnh lµ suèi Ia Tên, Ia Than vµ c¸c hîp thñy3.2. Giao th«ng:

a. Đường trục xã, liên xã: Hệ thống đường trục xã, liên xã thuộc tuyÕn tØnh lé 664 ®o¹n ch¹y qua x· dµi kho¶ng 10 km lµ ®­êng lo¹i 2 đã được nhựa hóa đạt chuẩn, ngoài ra tuyến đường liên huyện, liên xã đoạn chạy qua địa bàn xã cũng đã được nhựa hoá đạt chuẩn.

b. Đường trục thôn, liên thôn:

Tổng số km đường liên thôn, đường trục thôn của xã là 35,472 km, trong đó đã đường nhựa hoá và bê tông hoá đạt chuẩn là 7,533 km, đạt 21,24%. Trong đó tập trung vào các tuyến chính như sau:

- Tuyến đường trục thôn từ tỉnh lộ 664 đi làng Jút 2, với chiều dài 3,32 km: Quy mô đường cấp VI, nền đường 6,5 m, mặt đường 3,5 m, hiện là đường đất.

- Tuyết đường từ làng Jút 2 đi làng Jút 1 và làng Brel, với chiều dài 5 km: Quy mô đường cấp VI, nền đường 6,5 m, mặt đường 3,5 m, hiện là đường nhựa, chất lượng tốt.

- Tuyết đường từ làng Jút 1 đi làng Breng 1, Breng 2, với chiều dài 8 km: Quy mô đường cấp VI, nền đường 6,5 m, mặt đường 3,5 m, hiện là đường nhựa và đường bê tông xi măng, chất lượng tốt.

- Tuyết đường từ làng Breng 2 đi làng Breng 3 và tới đội 10 công ty 75, với chiều dài 6 km: Quy mô đường cấp VI, nền đường 6,5 m, mặt đường 3,5 m, hiện là đường đất.

- Tuyết đường từ làng Breng 3 đi thôn Hà Thanh, với chiều dài 1,5 km: Quy mô đường cấp VI, nền đường 6,5 m, mặt đường 3,5 m, hiện là đường đất.

c. Hệ thống đường ngõ xóm: Toàn xã có 106,158 km đường ngõ xóm; Hầu hết các tuyến đường ngõ xóm tại các thôn, làng của xã là đường đất, chất lượng đường xấu, mùa mưa đi lại khó khăn; tỷ lệ km đường đi lại thuận tiện là 50%, trong đó cứng hoá đạt 0%.

d. Đường trục chính nội đồng.

Với lợi thế là vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp, mà trong đó tập trung chủ yếu là cây cà phê và cao su do các doanh nghiệp quản lý vì vậy phần lớn trục đường chính vào các khu sản xuất tập trung của các Công ty cơ bản đã được đầu tư xâu dựng đảm bảo đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 32,523 km đang là đường đất, mùa mưa đi lại khó khăn.

Nhận xét: Về cơ bản hệ thống giao thông của xã đã đáp ứng được nhu cầu về đi lại và lưu thông của nhân dân, tuy nhiên so với tiêu chí nông thôn mới thì hệ thống giao thông đường trục thôn xóm, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng vẫn chưa đạt yêu cầu.

3.3 Thuû lîi:

Trªn ®Þa bµn x· hiÖn nay cã 02 c«ng tr×nh thuû lîi cung cÊp nước t­íi tiªu phÇn diÖn tÝch canh t¸c cña nh©n d©n, trong đó:

- Công trình đập thủy lợi tạm Ia Than, tại làng Blang 2 ( đây là đập do nhân dân tự đắp làm đập tạm để lấy nước tưới: Cung cấp nước tưới cho khoảng 30 ha ruộng lúa và 20 ha Cà phê. Tuy nhiên, hiện nay công trình thủy lợi này đã bị hư hỏng nặng không sử dụng được. Tuyến kênh dẫn nước từ suối Ia Than đến khu vực tưới có chiều dài 15 km, hiện là mương đất do nhân dân tự đào bới.

- Công trình thủy lợi Ia Tên, tại làng Blang1: Cung cấp nước tưới cho khoảng 20 ha ruộng lúa và 20 ha Cà phê của xã. Tuyến kênh dẫn nước từ suối đầu nguồn đập Ia Tên đến khu vực tưới có chiều dài khoảng 3,5 km, đã được xây dựng cứng hóa 1,5 km.

Hiện nay tại cánh đồng Ia Chor, là cánh đồng lớn nhất của xã khoảng hơn 100 ha ruộng lúa nước, tuy nhiên việc tưới tiêu tại khu vực này lại hoàn toàn phụ phuộc vào điều kiện tự nhiên mà không thể chủ động được, nguyên nhân tại khu vực này không có lưu vực nguồn nước để xây đập, mặt khác theo kết quả khảo sát tầng địa chất về nước mạnh ở khu vực này cũng không có nên không thể đào hồ xây dựng trạm bơm.

Còn lại ở một số các hợp thủy nhỏ lại các khu nước, nhân dân cũng đã tự đắp các đập tạm nhỏ để làm ruộng lúa nước nhưng diện tích không đáng kể.

Nhận xét: Hiện tại hệ thống thủy lợi của xã chưa đáp ứng được nhu cầu tưới cho sản xuất, từ đó phần lớn diện tích đất sản xuất của xã không chủ động được tưới tiêu. Để đảm bảo tưới tiêu toàn bộ diện tích đÊt sản xuất của xã cần phải đầu tư xây dựng đập thủy lợi Ia Than, sửa chữa lại đập Ia Tên và xây dựng mới một số đạt thuỷ lợi nhỏ tại các hợp thuỷ mà nhân dân đang sản xuất lúa nước; cứng hóa kênh mương dẫn nước tưới tại các công trình thuỷ lợi.

3.4. Hệ thống điện sinh hoạt:

ViÖc ®Çu t­ l­íi ®iÖn cña x· trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ rÊt lín, §Õn nay 91% sè hé trong x· ®­îc sö dông điện đảm bảo an toàn tõ nguån ®iÖn l­íi quèc gia.

- Hệ thống cung cấp điện cho xã (trạm điện, hệ thống hạ thế; tình hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống..) do ngành điện trực tiếp quản lý nên đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn.

- Đường dây trung thế dài 6,9 km, mạng 3 pha dây đi nổi, cáp nhôm bọc tiết diện >= 50mm2 đi trên trụ BTLT 10.5 - 12 m nằm dọc theo tỉnh lộ 664. Lưới điện hiện nay cơ bản đã đáp ứng đủ công suốt sử dụng điện của nhân dân trong xã, tuy nhiên tại một số thôn, làng do một số điển dân cư ở không tập trung, người dân tự kéo điện về, vì vậy công xuất yếu và không đảm bảo an toàn.

- Các thôn: Brel, Jút 1, Jút 2, Jút 3 và làng Hà Thanh sử dụng từ nguồn điện theo tuyết của Thành phố Plei Ku.

- Các thôn: Klăh 1, Klăh 2, Blang 1, Blang 2, Blang 3 và Ia Tong sử dụng nguồn điện theo tuyến của huyện Ia Grai. Với 5 trạm biến áp, tổng công suất điện là 597,5 KVA.

* Nhận xét: Hệ thống điện sinh hoạt của xã cơ bản đã đảm bảo và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. tuy nhiên để đảm bảo dạt chuẩn theo tiêu chí cần phải đầu tư lắp đặt thêm một sè trạm biến áp và kéo đường dây đến các điểm dân cư mới theo quy hoạch.

3.5. Thoát nước, vệ sinh môi trường, rác thải, nghĩa địa:


: 2011
2011 -> HƯỚng dẫn viết tiểu luậN, kiểm tra tính đIỂm quá trình môn luật môi trưỜNG
2011 -> Dat viet recovery cứu dữ liệu-hdd services-laptop Nơi duy nhất cứu dữ liệu trên các ổ cứng Server tại Việt Nam ĐC: 1a nguyễn Lâm F3, Q. Bình Thạnh, Tphcm
2011 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
2011 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2011 -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
2011 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2011 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương