CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 11.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.25 Kb.
#22628

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG

________________________________________________________________________


Số: 523/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________________________________________________________________


Cao Bằng, ngày 22 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Quyết định số 401/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành mức hỗ trợ tái định cư phân tán khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3336/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức hỗ trợ tái định cư phân tán khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

- Tại Điều 1, mục II, điểm 2.1 có ghi: “Đường phố loại III – mức giá 60 triệu đồng/ 01 suất tái định cư”

- Nay đính chính là: Đường phố loại III đến loại V – mức giá 60 triệu đồng/ 01 suất tái định cư; các nội dung khác của quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đối tượng được quy định tại Điều 1 của quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT H ĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Trung tâm Công Báo tỉnh;

- Các PCVP, các CV;

- Lưu: VT, NĐ (Hg).KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nông Văn Páo

Каталог: uploads -> laws -> files
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
files -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
files -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằNG
files -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
files -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM

tải về 11.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương