CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 11.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.02 Kb.
#21288

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 454/QĐ-SNVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2013
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ được quy định tại Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh năm 2013 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt tại Công văn số 3719-CV/TU ngày 27/11/2012;

Căn cứ Công văn số 2278/UBND-VX ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về về ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CBCC, VC của tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Cán bộ Công chức Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 115 (một trăm mười lăm) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có tên trong danh sách kèm theo tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2013 tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Thời gian học 02 tháng, kể từ ngày 25/6/2013.

Điều 2. CBCCVC có tên tại Điều 1 được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của tỉnh; đồng thời, phải chấp hành nghiêm Quy chế học tập của Học viện Hành chính, thực hiện đúng nghĩa vụ của người CBCCVC được cơ quan Nhà nước cử đi học. CBCCVC vi phạm Quy chế, nghĩa vụ nêu trên, tùy theo mức độ sẽ chịu kỷ luật trước cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử CBCCVC đi học có trách nhiệm tổ chức bàn giao công việc tại đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC tập trung học tập đạt kết quả tốt.

Điều 4. Trưởng phòng Cán bộ Công chức Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp quản lý lớp học, bảo đảm lớp học được tổ chức có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Điều 5. Kinh phí tổ chức lớp học, tiền trợ cấp đi học của học viên trích từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 4 thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Cán bộ Công chức Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và CBCCVC có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Tổ chức TU;- Lưu: VT, CBCC (Ngân Hà)


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Kim Hiệp

Каталог: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 11.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương