Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 15.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.85 Kb.
#24157Uû ban Nh©n d©n TØnh Thanh Ho¸

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phócSè: 646 UB/THThanh ho¸, ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 1978

- C¨n cø yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c phßng chèng lôt, óng, b·o. Theo ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban ChØ huy chèng lôt, óng, b·o tØnh


QuyÕt ®Þnh


I/ - Cö c¸c «ng cã tªn trong danh s¸ch d­íi ®©y trong ban chØ huy chèng lôt, b·o tØnh

1) ¤ng TrÞnh Ngäc BÝch cã tªn trong danh s¸ch d­íi ®©y trong Ban chØ huy.

2) ¤ng Lª H÷u Hinh - Phã Chñ tÞch UBHC tØnh lµm Phã ban phô tr¸ch c«ng t¸c hËu ph­¬ng

3) ¤ng Phïng Sü C¸t - Tr­ëng ty Thuû lîi lµm Phã ban Th­êng trùc

4) ¤ng Lª V¨n Tµo - Tr­ëng ty Giao th«ng vËn t¶i Uû viªn phô tr¸ch c«ng t¸c GTVT

5) ¤ng Lª H÷u Dô - Phã Gi¸m ®èc B­u ®iÖn tØnh - Uû viªn phô tr¸ch c«ng t¸c th«ng tin liªn l¹c.

6) ¤ng TrÞnh §¨ng B­ëi, ChØ huy phã Bé ChØ huy qu©n sù tØnh, Uû viªn phô tr¸ch lùc l­îng xung kÝch.

7) ¤ng Bïi §×nh NguyÖt - Phã tr­ëng Ty C«ng an - Uû viªn phô tr¸ch lùc l­îng canh ®ª vµ trËt tù trÞ an.

8) ¤ng TrÇn §×nh Chi, Tr­ëng ®µi KhÝ t­îng thuû v¨n, Uû viªn phô tr¸ch c«ng t¸c dù b¸o khÝ t­îng thuû v¨n.

9) ¤ng Lª Duy Th¶o, BÝ th­ TØnh ®oµn TNCSHCM, Uû viªn phô tr¸ch lùc l­îng xung kÝch vµ c¸c lùc l­îng kh¸c

II/ ChØ ®Þnh c¸c «ng Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã tªn sau trùc tiÕp tham gia vµo c¸c tiÓu ban.

a) TiÓu ban hËu ph­¬ng:

1) ¤ng Lª H÷u Hinh, Phã tr­ëng Ban chØ huy ch«ng lôt, óng, b·o, Tr­ëng tiÓu ban

2) ¤ng Lª B¹ch Lan, Tr­ëng ty N«ng nghiÖp

3) ¤ng L­¬ng Ngäc BÝch, Phã tr­ëng Ty L­¬ng thùc

4) ¤ng Mai V¨n X­ëng, Tr­ëng ty Th­¬ng nghiÖp

5) ¤ng Lª ViÕt NhÞ, Tr­ëng ty Y tÕ

6) ¤ng NguyÔn H÷u Hoµ, Phã tr­ëng Ty Thuû lîi

7) ¤ng NguyÔn Ngäc Di, Tr­ëng ty Tµi chÝnhb) TiÓu ban tiÒn ph­¬ng:

1) ¤ng Phïng Sü C¸c, Phã tr­ëng Ban ChØ huy chèng lôt óng b·o tØnh lµm Tr­ëng tiÓu ban

2) ¤ng Lª Duy Th¶o, BÝ th­ TØnh ®oµn, Uû viªn BCH c©u l¹c bé tØnh

3) ¤ng TrÞnh §¨ng B­ëi, ChØ huy phã, Ban chÊp hµnh qu©n sù tØnh, Uû viªn/ BCH

4) ¤ng Bïi §×nh NguyÖt, Phã tr­ëng Ty C«ng an, Uû viªn, Ban ChØ huy

5) ¤ng NguyÔn V¨n Lang, Tr­ëng ty Lao ®éng

6) ¤ng Lª V¨n Tô, Tr­ëng ty C«ng nghiÖp

7) ¤ng Mai Khiªm, Phã tr­ëng Ty Thuû lîi

8) ¤ng §ç Duy Liªm, QuyÒn gi¸m ®èc Nhµ m¸y ®iÖn

c) TiÓu ban Th«ng tin liªn l¹c

1) ¤ng Lª H÷u Dô, Uû viªn BCH lµm Tr­ëng tiÓu ban

2) ¤ng Lª V¨n TiÖp, Tr­ëng ty C«ng an vâ trang

3) ¤ng Lª Xu©n Hång, Trung uý Ban th«ng tin BCH qu©n sù tØnhd) TiÓu ban Giao th«ng vËn t¶i:

¤ng Lª V¨n Tµo, Uû viªn BCH C©u l¹c bé tØnh lµm Tr­ëng tiÓu ban, «ng Lª V¨n Tµo sÏ lµm viÖc trùc tiÕp víi c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ cã lùc l­îng vËn t¶i n¾m t×nh h×nh, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ gióp Ban ChÊp hµnh chèng lôt, óng, b·o tØnh ®iÒu ®éng khi cÇn thiÕt.e) V¨n phßng Ban chØ huy.

1) ¤ng NguyÔn Xu©n T©n, QuyÒn tr­ëng ban kiÕn thiÕt vµ qu¶n lý ®ª ®iÒu lµm Ch¸nh v¨n phßng.

2) ¤ng NguyÔn V¨n C­¬ng, Phã ban kiÕn thiÕt ®ª ®iÒu, Phã V¨n phßng

3) «ng Lª Quang XuyÕn , V¨n phßng Th­êng trùc tæng hîp c©u l¹c bé

4) ¤ng Lª Kim B«i, c¸n bé theo dâi qu¶n lý ®ª ®iÒu

5) ¤ng Viªn §×nh B­ëi, Phã phßng thuû n«ng, Ty Thuû lîi.

III/ c¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng Uû ban Nh©n d©n tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc, Chñ tÞch UBHC c¸c huyÖn, thÞ, Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, c¸c thµnh viªn trong Ban chØ huy, c¸c «ng Thñ tr­ëng ®­îc chØ ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn:

- C¸c huyÖn, thÞ, c¸c ngµnh

trong tØnh.

- BCH chèng lôt óng b·o TW

- V¨n phßng Phñ thñ t­íng

L­u VP-UBHC tØnhK/T chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch§· ký:
TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 15.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương