Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt n¨m §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 114.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích114.07 Kb.céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt n¨m

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

––––––––––––––––––––––––––––––®Ò ¸n

Ph¸t triÓn h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n – miÒn nói

trªn ®Þa bµn tØnh yªn b¸i giai ®o¹n 2006 - 2010

Yªn B¸i, th¸ng 7 n¨m 2007Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

tØnh Yªn B¸i

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

––––––

––––––––––––––––––––––––––––®Ò ¸n

Ph¸t triÓn h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n - miÒn nói trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i giai ®o¹n 2006 - 2010

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1502/2007/Q§-UBND ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2007

cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i)

–––––––––


I. Sù cÇn thiÕt x©y dùng ®Ò ¸n:

Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng, sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n tØnh vµ sù nç lùc v­ît bËc cña ®ång bµo c¸c d©n téc trong tØnh, c«ng t¸c ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n miÒn nói (GTNT – MN) trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch to lín. HÖ thèng ®­êng giao th«ng n«ng th«n miÒn nói ®· tõng b­íc ®­îc ®Çu t­ më míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®óng h­íng, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo cho ®ång bµo vïng cao khã kh¨n ®Æc biÖt lµ ®ång bµo c¸c d©n téc Ýt ng­êi vµ t¨ng c­êng an ninh – quèc phßng cña ®Þa ph­¬ng. Phong trµo lµm ®­êng GTNT - MN ®· ph¸t triÓn réng kh¾p víi ph­¬ng ch©m “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm” tõ ®ã ®· huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Cïng víi sù hç trî cña Nhµ n­íc b»ng nhiÒu nguån vèn: Vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, vèn c¸c Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, vèn vay ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA vµ vèn tõ c¸c tæ chøc n­íc ngoµi viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ®· huy ®éng c¸c nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng tËp trung ®Çu t­ hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n. §Õn nay 180/180 x·, ph­êng, thÞ trÊn trong toµn tØnh ®· th«ng ®­îc nÒn ®­êng « t« ®Õn trung t©m, mét sè x· ®· kiªn cè ho¸ ®­îc mÆt ®­êng vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®¶m b¶o giao th«ng trong bèn mïa.

Tuy nhiªn c«ng t¸c ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN trªn ®Þa bµn tØnh cßn mét sè tån t¹i khã kh¨n cÇn kh¾c phôc, ®ã lµ:

1) Quy ho¹ch ph¸t triÓn GTNT-MN cña c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè cßn thiÕu, ®· lµm khã kh¨n cho c¸c ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c x©y dùng ®Ò ¸n, kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN hµng n¨m, c«ng t¸c ph©n kú ®Çu t­ cßn h¹n chÕ, trªn mét tuyÕn ®­êng khi ®­îc ®Çu t­ kh«ng thèng nhÊt vÒ quy m« cÊp h¹ng kü thuËt vµ t¶i träng cßn hiÖn t­îng lµm ®i lµm l¹i g©y l·ng phÝ ®Çu t­.

2) §­­êng giao th«ng n«ng th«n ®Õn trung t©m c¸c x· chñ yÕu míi ®­­îc khai th«ng nÒn ®­­êng, mÆt ®­êng míi ®­­îc kiªn cè ho¸ ®­îc 15%, cßn thiÕu c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh v­­ît s«ng suèi lín nªn hiÖu qu¶ khai th¸c cßn h¹n chÕ, chØ ®i ®­­îc trong mïa kh« vµ th­êng bÞ ¾ch t¾c giao th«ng trong mïa m­­a, lò. M¹ng l­íi giao th«ng ch­a hoµn chØnh cßn thiÕu c¸c tuyÕn ®­­êng ngang nèi c¸c th«n, b¶n, khu ®«ng d©n c­­ ®Õn trung t©m x·.

3) Nhu cÇu vèn cho ®Çu t­­ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN lµ rÊt lín trong khi ®ã tØnh Yªn B¸i lµ mét tØnh nghÌo ®iÓm xuÊt ph¸t kinh tÕ cßn thÊp, ph©n bè d©n c­­ gi÷a c¸c vïng, miÒn kh«ng ®Òu, tËp qu¸n sinh ho¹t kh¸c nhau, ®Þa h×nh miÒn nói chia c¾t phøc t¹p, c¸c Doanh nghiÖp vµ c¸c Nhµ ®Çu t­ trªn ®Þa bµn Ýt, ®©y lµ khã kh¨n chñ yÕu trong viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc ngoµi ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó ®Çu t­ cho ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN.

4) Nhµ n­íc ch­a cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch thèng nhÊt trong viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc ®Çu t­ cho ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n miÒn nói do vËy lµm cho c¸c ®Þa ph­¬ng cßn lóng tóng, khã kh¨n trong tæ chøc thùc hiÖn.

5) ViÖc lång ghÐp c¸c nguån vèn cho ®Çu t­­ ph¸t triÓn hÖ thèng ®­­êng giao th«ng n«ng th«n ch­­a hiÖu qu¶, viÖc ®Çu t­­ cßn dµn tr¶i, kh«ng tËp trung. C¸c c«ng tr×nh ®­­îc ®Çu t­­ nhá lÎ, ph©n t¸n do nhiÒu ®¬n vÞ lµm Chñ ®Çu t­­, c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n ë c¸c ®Þa ph­­¬ng, n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dù ¸n cßn h¹n chÕ dÉn ®Õn tiÕn ®é vµ chÊt l­­îng mét sè c«ng tr×nh giao th«ng n«ng th«n ch­­a ®¹t yªu cÇu.

6) Phßng trµo ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN ë mét sè ®Þa ph­¬ng ch­­a th­êng xuyªn, liªn tôc, viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc cña c¸c ®Þa ph­¬ng cho ®Çu t­­ ph¸t triÓn vµ duy tu, b¶o d­ìng hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n cßn h¹n chÕ, mét sè §Þa ph­­¬ng cßn tr«ng chê, û l¹i vµo vèn ®Çu t­­­ cña Nhµ n­­íc.

II . C¨n cø x©y dùng §Ò ¸n:

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 132/2001/Q§-TTg ngµy 7/9/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt c¬ chÕ tµi chÝnh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn ®­êng giao th«ng n«ng th«n, c¬ së h¹ tÇng nu«i trång thuû s¶n, c¬ së lµng nghÒ ë n«ng th«n;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 162/2002/Q§-TTg ngµy 15/11/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt Quy ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng bé ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 184/2004/Q§-TTg ngµy 22/10/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt sö dông vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng, ph¸t triÓn ®­êng giao th«ng n«ng th«n, c¬ së h¹ tÇng nu«i trång thuû s¶n, c¬ së lµng nghÒ ë n«ng th«n giai ®o¹n 2006-2010;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 206/2004/Q§-TTg ngµy 01/12/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn l­îc ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 07/2006/Q§-TTg ngµy 10/01/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n vïng ®ång bµo d©n téc vµ miÒn nói giai ®o¹n 2006 – 2010;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 116/2006/Q§-TTg ngµy 26/5/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc Phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Yªn B¸i thêi kú 2006 – 2020;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 630/2003/Q§-UB ngµy 27/11/2003 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn GTVT tØnh Yªn B¸i giai ®o¹n 2003 – 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 329/2005/Q§-UBND ngµy 26/9/2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc phª duyÖt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi c¸c huyÖn, thÞ khu vùc miÒn t©y tØnh Yªn B¸i giai ®o¹n 2005-2010;

- C¨n cø NghÞ QuyÕt §¹i héi tØnh §¶ng bé Yªn B¸i lÇn thø XVI;III . HiÖn tr¹ng h¹ tÇng gtnt-mn trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i:

Yªn B¸i lµ tØnh miÒn nói n»m s©u trong néi ®Þa lµ cöa ngâ cña vïng T©y B¾c cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi cho ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i. Giao th«ng vËn t¶i tØnh Yªn B¸i ®a d¹ng phong phó víi bèn lo¹i h×nh vËn t¶i ®ã lµ: §­êng bé, ®­­êng s¾t, ®­êng thuû vµ ®­­êng hµng kh«ng nèi liÒn §«ng B¾c vµ T©y B¾c, nèi c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c bé víi c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c cña Tæ quèc. Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n­íc cïng víi sù nç lùc cña §¶ng bé vµ nh©n d©n c¸c d©n téc trong tØnh, m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i nãi chung vµ m¹ng l­íi GTNT-MN nãi riªng trªn ®Þa bµn tØnh ®· tõng b­íc ®­îc ®Çu t­, më míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ t¨ng c­êng an ninh - quèc phßng cña ®Þa ph­¬ng vµ khu vùc.1. VÒ ®­êng bé:

a) M¹ng l­íi giao th«ng n«ng th«n trªn ®Þa bµn tØnh cã tæng chiÒu dµi: 5506,3km víi mËt ®é b×nh qu©n: 1.25 km/ km2. Trong ®ã: ®­êng huyÖn: 735,9 km, ®­­êng x·: 2296,8 km, ®­­êng th«n b¶n: 2473,5 km.

b) M¹ng l­íi GTNT-MN trªn ®Þa bµn tØnh ph©n bæ t­¬ng ®èi hîp lý, phï hîp víi ®Þa h×nh nh­ng cßn ch­a hoµn chØnh vÒ mËt ®é, cÊp h¹ng kü thuËt. CÊp h¹ng kü thuËt ®­êng huyÖn, ®­êng x· chñ yÕu lµ ®­êng « t« cÊp A cÊp B víi 1935,8 Km chiÕm 63,8%, ®­êng ch­a ®­îc vµo cÊp lµ 1096,9 km chiÕm 36,2%. §­êng d©n sinh, ®­êng th«n b¶n cho ng­êi, ngùa vµ xe thå ®i l¹i réng tõ 0,5m – 2,5m víi 2.473,5 km.

c) C¸c tuyÕn ®­êng ®Õn trung t©m c¸c x· c¬ b¶n míi khai th«ng ®­îc nÒn ®­êng míi kiªn cè ®­îc 454,3 km chiÕm 15% víi mÆt ®­êng bª t«ng xi m¨ng 120,8 km chiÕm tû lÖ 3,98%; mÆt ®­êng nhùa 105,7 km chiÕm 3,48%; mÆt ®­êng ®¸ d¨m 59,2 km chiÕm 1,95%; mÆt ®­êng cÊp phèi 168,6 km chiÕm 5,56% cßn l¹i lµ mÆt ®­êng ®Êt 2.567,8 km chiÕm 85%. Do ®ã chØ ®i l¹i ®­îc trong mïa kh« vµ ¸ch t¾c giao th«ng trong mïa m­a lò.

d) ChÊt l­îng khai th¸c m¹ng l­íi ®­êng huyÖn, ®­êng x· cßn rÊt khã kh¨n víi lo¹i ®­êng tèt 214,8 km chiÕm 7,08%; lo¹i ®­êng trung b×nh 264,9 km chiÕm 8,73%, cßn l¹i lµ lo¹i ®­êng xÊu vµ rÊt xÊu 2552,5 km chiÕm 84,19%.

e) C«ng tr×nh tho¸t n­íc cßn thiÕu ®Æc biÖt lµ cÇu qua s«ng, suèi lín, kh«ng ®ång bé vÒ t¶i träng vµ khæ cÇu, nhiÒu cÇu t¶i träng thÊp ≤ 5T, nhiÒu cÇu khæ hÑp tõ 3,5m – 4m.

NhiÒu c«ng tr×nh cÇu, cèng vµ nhiÒu tuyÕn ®­­­êng sau nhiÒu n¨m ®­­a vµo khai th¸c do nguån vèn qu¶n lý, b¶o tr× cßn khã kh¨n do ®ã ®· xuèng cÊp nghiªm träng, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ph­­­¬ng tiÖn tham gia giao th«ng, phôc vô ®i l¹i vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ trªn ®Þa bµn.

f) HÖ thèng ®­êng giao th«ng míi ®­­îc ®Çu t­­ ®Õn trung t©m x· cßn thiÕu c¸c tuyÕn ®­­êng nèi tíi c¸c th«n, b¶n, khu ®«ng d©n c­­.

g) C«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× c¸c c«ng tr×nh giao th«ng n«ng th«n miÒn nói cßn nhiÒu khã kh¨n do khèi l­îng lín, ®Þa h×nh hiÓm trë, ®Þa chÊt thuû v¨n phøc t¹p, viÖc huy ®éng nguån lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× cßn nhiÒu h¹n chÕ.

(Cã chi tiÕt biÓu sè 05 kÌm theo)

2. §­êng thuû:

§­êng thuû néi ®Þa tØnh Yªn B¸i phong phó vµ ®a d¹ng ph©n bè ë hÇu kh¾p c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè trong tØnh. §­êng thuû Yªn B¸i cã nhiÒu thÕ m¹nh ®Ó ®Çu t­ khai th¸c g¾n kÕt ®­êng s¾t, ®­êng bé t¹o m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i liªn hoµn trong néi bé tØnh, liªn tØnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ cñng cè an ninh- quèc phßng. Tuy nhiªn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®­êng thuû néi ®Þa trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i trong thêi gian qua ch­a ®­îc ®Çu t­ x©y dùng, qu¶n lý vµ khai th¸c, c¸c bÕn kh¸ch h×nh thµnh däc hai bªn s«ng Hång vµ hå Th¸c Bµ chñ yÕu lµ c¸c bÕn t¹m, tù ph¸t ch­a ®­îc ®Çu t­ kiªn cè do vËy lu«n bÞ biÕn ®éng theo mïa.Tæng sè bÕn kh¸ch ngang s«ng trªn ®Þa bµn tØnh: 50 bÕn trong ®ã: Trªn s«ng Hång: 38 bÕn (cã 01 bÕn phµTr¸i Hót); hå Th¸c Bµ:12 bÕn.IV. KÕt qu¶ ®Çu t­­ ph¸t triÓn Giao th«ng n«ng th«n - miÒn nói giai ®o¹n 2001-2005.

1. KÕt qu¶ ®Çu t­:

Trong n¨m qua cïng víi sù hç trî cña n­íc b»ng c¸c nguån lùc: vèn ng©n s¸ch Nhµ n­­íc, vèn c¸c ch­­¬ng tr×nh kinh tÕ cña ChÝnh phñ, vèn vay n­íc ngoµi ...v.v, c¸c ®Þa ph­­¬ng ®· ph¸t ®éng phong trµo toµn d©n tham gia lµm ®­­êng giao th«ng n«ng th«n víi khÈu hiÖu“§­­êng ta lµm cho d©n ta ®i”, “Ta lµm, ta söa, ta ®i” víi ph­¬ng ch©m “Nhµ n­­íc vµ nh©n d©n cïng lµm”, víi nhiÒu h×nh thøc huy ®éng nguån lùc phong phó vµ ®a d¹ng: Huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, lùc l­îng vò trang ®ãng trªn ®Þa bµn b»ng ngµy c«ng lao ®éng, b»ng tiÒn, b»ng vËt liÖu. Huy ®éng tæng c¸c nguån lùc cña x· héi tham gia x©y dùng ®­êng giao th«ng n«ng th«n b»ng viÖc më c¸c c«ng tr­­êng tËp trung; huy ®éng c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tham gia x©y dùng ®­­êng giao th«ng n«ng th«n. Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, vèn hç trî tõ Trung ­­¬ng, vèn lång ghÐp tõ c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ, vèn vay n­íc ngoµi cho c¸c Dù ¸n ®Çu t­­ ph¸t triÓn h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n. §Õn nay 100% c¸c x· ®· th«ng nÒn ®­êng « t« ®Õn trung t©m x·, mét sè tuyÕn ®· kiªn cè ho¸ ®­îc mÆt ®­­êng vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc ®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt trong bèn mïa.

- §· më míi ®­îc 376,8 km ®­êng « t«, c¶i t¹o ®­îc 82,4 km ®­êng « t«; kiªn cè ho¸ ®­îc 370 km ®­êng « t« trong ®ã: mÆt ®­êng bª t«ng xi m¨ng 85 km, ®¸ d¨m l¸ng nhùa 94 km, ®¸ d¨m n­íc 46 km, cÊp phèi 145 km; cÇu bª t«ng 38 c¸i, cÇu thÐp 3 c¸i, cÇu treo 31 c¸i, ngÇm trµn 22 c¸i, cèng c¸c lo¹i 412 c¸i. §­êng th«n b¶n më míi 291,6 km.

- Víi tæng vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn tØnh giai ®o¹n 2001 – 2005 lµ: 470.630 triÖu ®ång.

Trong ®ã:

+ Ng©n s¸ch Trung ­¬ng hç trî: 103.697 triÖu ®ång, chiÕm 22,03% + Ng©n s¸ch ®Þa ph­­¬ng +vèn vay: 158.567 triÖu ®ång, chiÕm 33,69 %

+ Vèn ®Çu t­ n­­íc ngoµi: 60.008 triÖu ®ång, chiÕm 2,75 %

+ Ng©n s¸ch huyÖn, thÞ, thµnh phè: 18.924 triÖu ®ång, chiÕm 4,02 %

+ Huy ®éng nh©n d©n ®ãng gãp 129.434 triÖu ®ång, chiÕm 27,5 %.

Nguån vèn ng©n s¸ch huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ huy ®éng søc ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc chiÕm 31,5% so víi tæng nguån vèn ®Çu t­.2. Bµi häc tõ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc:

Mét lµ: Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o trùc tiÕp cña TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n tØnh trong c«ng t¸c ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN trªn ®Þa bµn toµn tØnh. Hµng n¨m TØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n cã c¸c NghÞ quyÕt vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn GTNT-MN träng ®iÓm. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, cÊp uû §¶ng ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng, NghÞ quyÕt vÒ c¸c ®Ò ¸n, kÕ ho¹ch cô thÓ hµng n¨m ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng.

Hai lµ: Chó träng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n hiÓu râ ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN ®Ó ng­êi d©n tù nguyÖn tham gia phong trµo x©y dùng ®­êng GTNT-MN. C¶ hÖ thèng chÝnh trÞ tham gia vµo c«ng t¸c tuyªn truyÒn trong ®ã nßng cèt lµ: MÆt trËn tæ quèc, §oµn thanh niªn, Héi phô n÷, Héi cùu chiÕn binh ®Ó ng­êi d©n hiÓu vµ tù nguyÖn tham gia ®ãng gãp x©y dùng ®­êng GTNT.

Ba lµ: Cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån lùc, cã h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn hiÖu qu¶ phï hîp víi tõng ®Þa ph­¬ng. Ph©n cÊp qu¶n lý c¸c nguån vèn ®Çu t­ cho c¸c ®Þa ph­¬ng ®­­îc h­ëng lîi tõ Dù ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®Çu t­­ x©y dùng trªn ®Þa bµn víi ph­¬ng ch©m “d©n biÕt, d©n lµm d©n kiÓm tra” ph¸t huy hiÖu qu¶ ®Çu t­.

Bèn lµ: Muèn ®Çu t­ ph¸t triÓn GTNT-MN cã hiÖu qu¶ tr­­íc hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c x©y dùng Quy ho¹ch ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Hµng n¨m c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i c¨n cø vµo Quy ho¹ch ®­îc duyÖt vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch lång ghÐp cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn tõ c¸c Ch­¬ng tr×nh kinh tÕ, c¸c Dù ¸n ®­îc ®Çu t­ trªn ®Þa bµn, vèn huy ®éng ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp, nh©n d©n ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹ng l­­íi giao th«ng n«ng th«n trªn ®Þa bµn.

N¨m lµ: Hµng n¨m lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, tæng kÕt phong trµo ®Çu t­ ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn toµn tØnh vµ cã c¸c h×nh thøc khen th­­ëng kÞp thêi ®Ó ®éng viªn phong trµo toµn d©n tham gia x©y dùng Giao th«ng n«ng th«n.V. Quan ®iÓm, môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN giai ®o¹n 2006-2010:

1. Quan ®iÓm:

a) Qu¸n triÖt vµ vËn dông c¸c chñ tr­¬ng, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ nhµ n­íc, NghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng bé tØnh Yªn B¸i lÇn thø XVI. Vµ sù chØ ®¹o cña c¸c Bé, Ngµnh trung ­¬ng trong c«ng t¸c ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN giai ®o¹n 2006-2010 trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i.

b) Ph¸t triÓn GTNT-MN ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh cña c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè tËp trung nguån lùc ®Çu t­ ph¸t triÓn GTNT-MN ®i tr­íc mét b­íc t¹o tiÒn ®Ò, ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n miÒn nói, gãp phÇn xo¸, ®ãi gi¶m nghÌo c¸c x· vïng s©u, vïng xa vµ t¨ng c­êng an ninh- quèc phßng cña ®Þa ph­¬ng vµ khu vùc.

c) Coi träng c«ng t¸c qu¶n lý b¶o tr× vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ kÕt cÊu h¹ tÇng GTNT-MN hiÖn cã ®ång thêi tiÕp tôc ®Çu t­ c¸c tuyÕn ®­êng GTNT quan träng; ®Çu t­ cã träng t©m träng ®iÓm ­u tiªn hç trî vèn cho Ph¸t triÓn GTNT-MN ë c¸c x· vïng s©u vïng xa, vïng cao ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng tõng b­íc xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo vµ gi¶m sù chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng vµ gi÷a n«ng th«n víi thµnh thÞ. TËp trung vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh tho¸t n­íc, kiªn cè ho¸ m¸i ta luy vµ mÆt ®­êng ®Õn trung t©m x· vµ c¸c th«n b¶n ®«ng d©n c­.

d) Ph¸t huy tèi ®a lîi thÕ vÒ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Þa ph­¬ng ®Ó ph¸t triÓn h¹ tÇng giao th«ng n«ng th«n, kÕt hîp gi÷a giao th«ng ®­êng bé vµ giao th«ng ®­êng thuû, giao th«ng víi thuû lîi, thuû ®iÖn vµ giao th«ng phôc vô s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng. Ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n ph¶i phï hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn nh»m t¹o sù g¾n kÕt, liªn hoµn th«ng suèt tõ m¹ng l­íi giao th«ng quèc gia víi ®­êng tØnh, ®­êng huyÖn, ®­êng x·, ®­êng th«n b¶n, gi÷a c¸c vïng chuyªn canh s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, vïng nguyªn liÖu víi c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn, gi÷a s¶n xuÊt - chÕ biÕn vµ tiªu thô, kÕt hîp gi÷a kinh tÕ víi an ninh - quèc phßng, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n vµ phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng.

e) Ph¸t huy néi lùc, cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó huy ®éng c¸c nguån lùc x· héi ®Çu t­ cho ph¸t triÓn GTNT-MN víi ph­¬ng ch©m “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm” nh©n d©n lµm lµ chÝnh. ViÖc ®Çu t­ x©y dùng ®­êng giao th«ng n«ng th«n ph¶i phï hîp víi Quy ho¹ch kÕt hîp lång ghÐp vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn hç trî cña Trung ­¬ng vµ c¸c tæ chøc Quèc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ dµn tr¶i kÐm hiÖu qu¶ ph¶i lµm ®i, lµm l¹i g©y l·ng phÝ.

f) ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt míi, vËt liÖu míi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn kÕt hîp víi sö dông vËt liÖu t¹i chç nh»m gi¶m chi phÝ x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng n«ng th«n.

g) T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN, tiÕp tôc ph©n cÊp cho c¸c ®Þa phu¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch, LuËt giao th«ng ®­êng bé vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.2. Môc tiªu:

Hoµn thµnh NghÞ quyÕt ®¹i héi tØnh §¶ng bé Yªn B¸i lÇn thø XVI vÒ Ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN trªn ®Þa bµn tØnh giai ®o¹n 2006-2010: “phÊn ®Êu 70% mÆt ®­êng n«ng th«n ®­îc cøng ho¸ (nhùa, bª t«ng) ”.3. NhiÖm vô:

3.1. VÒ ®­êng bé:

+ §­êng huyÖn, ®­êng x· c¶i t¹o, n©ng cÊp, kiªn cè ho¸ mÆt ®­êng ®Õn n¨m 2010 lµ 1.860 km. Trong ®ã khèi l­îng thùc hiÖn n¨m 2006 lµ 191,4 km, khèi l­îng thùc hiÖn giai ®o¹n 2007-2010 lµ 1.668 km víi ®­êng huyÖn lµ 388 km, ®­êng x· lµ 1.280 km.

+ §­êng th«n b¶n më míi 360 km:

3.2. §­êng thuû:

§Õn n¨m 2010 phÊn ®Êu ®Çu t­ kiªn cè ho¸ 37 bÕn ®ß trªn s«ng hång vµ 12 bÕn trªn Hå Th¸c Bµ nh»m phôc vô nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch trªn c¸c tuyÕn ®­êng thuû néi ®Þa ®¸p øng sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c x· däc s«ng Hång vµ khu vùc quanh Hå Th¸c Bµ.3.3. Tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ trong giai ®o¹n 2006 – 2010:

- Tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN ®Õn n¨m 2010 lµ: 1.550.355 triÖu ®ång. Trong ®ã bè trÝ vèn thùc hiÖn n¨m 2006: 141.655 triÖu ®ång, nhu cÇu vèn cho giai ®o¹n 2007 – 2010 lµ 1.408.690 triÖu ®ångTrong ®ã:

3.3.1) Nhu cÇu vèn ®Çu t­ ®­êng bé: 1.397.710 triÖu ®ång

a) Vèn më míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp: 1.372.360 triÖu ®ång

Trong ®ã: - §­êng huyÖn: 475.789 triÖu ®ång

- §­êng x·: 888.823 triÖu ®ång

- §­êng th«n, b¶n: 7.748 triÖu ®ång

b) Vèn duy tu b¶o d­ìng ®­êng huyÖn, x·: 25.350 triÖu ®ång

c) C¬ cÊu vèn ®Çu t­:

- Ng©n s¸ch TW hç trî: 410.000 triÖu ®ång chiÕm 29,3 %

- Vèn hç trî cña n­íc ngoµi: 310.000 triÖu ®ång chiÕm 22,2 %

- Ng©n s¸ch tØnh : 296.748 triÖu ®ång chiÕm 21,2 %

- Ng©n s¸ch huyÖn, thÞ x·, TP: 124.000 triÖu ®ång chiÕm 8,9 %

- Huy ®éng ND, c¸c tæ chøc: 256.962 triÖu ®ång chiÕm 18,4 %3.3.2) §­êng thuû: 10.980 triÖu ®ång

+ C¬ cÊu vèn ®Çu t­:

- Ng©n s¸ch tØnh: 3.300 triÖu ®ång chiÕm 30%

- Ng©n s¸ch huyÖn, thÞ x·, TP: 1.000 triÖu ®ång chiÕm 10 %

- Huy ®éng ND, c¸c tæ chøc: 6.680 triÖu ®ång chiÕm 60%

(Cã chi tiÕt phô lôc biÓu sè 01, 02, 03, 04 kÌm theo)

VI. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn:

1. T¨ng c­êng c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp Uû ®¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi trong c«ng t¸c ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng GTNT-MN:

C«ng t¸c huy ®éng c¸c nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n miÒn nói ph¶i ®­îc thèng nhÊt cao trong toµn §¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n c¸c cÊp. Hµng n¨m c¸c ®¶ng bé vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ph¶i cã c¸c NghÞ QuyÕt chuyªn ®Ò vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n - miÒn nói. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c cÊp ChÝnh quyÒn ph¶i x©y dùng c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ h×nh thøc huy ®éng linh ho¹t phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng ®Þa ph­¬ng, ®Ó huy ®éng c¸c nguån lùc cho ®Çu t­ ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n.

MÆt trËn tæ quèc, Héi phô n÷, Héi cùu chiÕn binh, §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ lùc l­îng nßng cèt trong c«ng t¸c vËn ®éng, tuyªn truyÒn ®Ó nh©n d©n hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ t¨ng c­êng an ninh – quèc phßng nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ®Ó ng­êi d©n tù nguyÖn tham gia ®ãng gãp x©y dùng.

2. C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch:

2.1. VÒ vèn ®Çu t­:


  1. C¬ cÊu vèn ®Çu t­:

- Nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn tØnh lµ rÊt lín trong khi ®ã nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng cßn h¹n chÕ. §Ó phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c môc tiªu theo NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh Yªn B¸i lÇn thø XVI vµ NghÞ quyÕt §¶ng bé c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, c¸c §Þa ph­¬ng cÇn tiÕp tôc tËp trung sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ trong c«ng t¸c ph¸t triÓn GTNT-MN vµ ph¶i coi ®©y lµ nhiÖm vô träng t©m cña toµn §¶ng bé trong c«ng t¸c ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®¶m b¶o an ninh- quèc phßng cña ®Þa ph­¬ng.

- TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm” mét mÆt tranh thñ nguån lùc trong d©n, mÆt kh¸c n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña nh©n d©n trong viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN ë ®Þa ph­¬ng.

- Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn hç trî cña Trung ­¬ng, vèn ODA, vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ, vèn hç trî ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn GTNT-MN.

§Çu t­ ph¸t triÓn GTNT víi ph­¬ng ch©m “®­êng ta lµm ta ®i” “ta lµm ta söa ta ®i” nh©n d©n lµm lµ chÝnh, nhµ n­íc chØ hç trî mét phÇn vèn vµ thùc hiÖn theo c¬ chÕ huy ®éng vèn nh­ sau:1) §èi víi c¸c x· thuéc thµnh phè Yªn B¸i:

- §­êng ®Õn trung t©m x· vµ ®­êng nèi tõ trung t©m x· ®Õn c¸c th«n trong x·: Nhµ n­íc chØ hç trî vèn tèi ®a 40% tæng møc ®Çu t­­. Kinh phÝ cßn l¹i do ®Þa ph­¬ng tù huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi trªn ®Þa bµn.

- §­êng th«n, xãm do ®Þa ph­¬ng tù huy ®éng søc ®ãng cña nh©n d©n ®Ó ®Çu t­ x©y dùng.

2) §èi víi c¸c x· vïng thÊp, c¸c x· thuéc thÞ x· NghÜa Lé:

- §­êng ®Õn trung t©m x· vµ ®­êng nèi tõ trung t©m x· ®Õn c¸c th«n trong x·: Nhµ n­íc chØ hç trî vèn tèi ®a 50% tæng møc ®Çu t­­. Kinh phÝ cßn l¹i do ®Þa ph­¬ng huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi trªn ®Þa bµn.

- §­êng th«n, b¶n ®Þa ph­¬ng tù huy ®éng søc ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó ®Çu t­ x©y dùng.

3) §èi víi c¸c x· vïng cao: (Trõ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n theo Ch­¬ng tr×nh 135)

- §­êng ®Õn trung t©m x· vµ ®­êng nèi tõ trung t©m x· ®Õn c¸c th«n trong x·: Nhµ n­íc hç trî tèi ®a 60% tæng møc ®Çu t­. Kinh phÝ cßn l¹i do ®Þa ph­¬ng huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi trªn ®Þa bµn ®Ó ®Çu t­.

§­êng th«n, b¶n nh©n d©n lµm lµ chÝnh nhµ n­íc hç trî vËt liÖu, thuèc næ ®Ó ph¸ ®¸ nÒn ®­êng vµ x©y dùng c«ng tr×nh tho¸t n­íc víi møc hç trî tèi ®a 20 triÖu ®ång/km.4) §èi víi c¸c x· vïng cao ®Æc biÖt khã kh¨n:

- §­êng ®Õn trung t©m x· vµ ®­êng nèi tõ trung t©m x· ®Õn c¸c th«n trong x· ngoµi c¸c Dù ¸n ®­­îc nhµ n­íc ®Çu t­ b»ng 100% vèn tõ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña ChÝnh phñ: Ch­¬ng tr×nh 135, vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; TØnh tiÕp tôc hç trî tõ nguån ng©n s¸ch cña tØnh víi møc hç trî 70% tæng møc ®Çu. Kinh phÝ cßn l¹i do ®Þa ph­¬ng vµ huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi trªn ®Þa bµn.

- §­êng ®Õn th«n, b¶n, Nhµ n­íc hç trî tiÒn vËt liÖu, thuèc næ ®Ó ®µo ®¸ nÒn ®­êng vµ x©y dùng c«ng tr×nh tho¸t n­­íc víi møc hç trî tèi ®a 30 triÖu ®ång/km.

b) ­u tiªn vèn ®Çu t­:

C¨n cø vµo quy ho¹ch chi tiÕt ph¸t triÓn GTNT-MN cña c¸c ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng §Ò ¸n ®Çu t­ cho tõng giai ®o¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. Trong c«ng t¸c x©y dùng ®Ò ¸n, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GTNT-MN cÇn lµm tèt c«ng t¸c ph©n kú vèn ®Çu t­ trªn nguyªn t¾c:

1) ­u tiªn tËp trung nguån lùc ®Çu t­ ®Ó kiªn cè ho¸ ®­êng ®Õn trung t©m x· tr­íc m¾t tËp trung kiªn cè ho¸ mÆt vµ c«ng tr×nh tho¸t n­íc, sau ®ã míi cøng ho¸ mÆt ®­êng vµ c«ng tr×nh tho¸t n­­íc tõ trung t©m x· ®Õn th«n, b¶n.

2) Lång ghÐp c¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t­ víi ph­¬ng ch©m lµm ®Õn ®©u ®­îc ®Õn ®ã tr¸nh hiÖn t­îng lµm ®i, lµm l¹i g©y l·ng phÝ. C¸c tuyÕn ®Çu t­ ph¶i thèng nhÊt Quy m« tiªu chuÈn kü thuËt theo ®óng quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt.2.2. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng GTNT-MN:

a) Nguån vèn ng©n s¸ch:

C¸c ®Þa ph­¬ng khÈn tr­¬ng hoµn thµnh c«ng t¸c x©y dùng quy ho¹ch chi tiÕt ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn giai ®o¹n 2006-2020. Hµng n¨m c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè c©n ®èi bè trÝ mét phÇn ng©n s¸ch lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ c¸c dù ¸n phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn GTNT-MN vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng lµm c¬ së ®Ó b¸o c¸o c¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng hç trî vèn ph¸t triÓn GTNT-MN b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Trung ­¬ng, vèn vay ODA vµ vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ.

Hµng n¨m tØnh bè trÝ mét phÇn vèn ng©n s¸ch vµ vèn vay tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ ®­êng giao th«ng n«ng th«n.

C¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè phÊn ®Êu t¨ng thu ng©n s¸ch theo kÕ ho¹ch ®ù¬c giao vµ tæ chøc x©y dùng c¸c khu d©n c­ míi, khu ®« thÞ míi tæ chøc ®Êu gi¸ t¹o kinh phÝ ®Çu t­ x©y dùng vµ b¶o tr× c¸c c«ng tr×nh GTNT-MN trªn ®Þa bµn c¸c ®Þa ph­¬ng.b) Huy ®éng søc d©n ®ãng gãp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, lùc l­îng vò trang vµ cña nh©n d©n b»ng ngµy c«ng lao ®éng, b»ng tiÒn, b»ng vËt liÖu t¹i ®Þa ph­¬ng:

Trªn c¬ së t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng §¶ng bé, chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph­¬ng cã NghÞ QuyÕt vÒ viÖc huy ®éng søc ®ãng gãp cña nh©n d©n b»ng ngµy c«ng lao ®éng, b»ng tiÒn, vËt liÖu t¹i chç ®Ó x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng n«ng th«n t¹i ®Þa ph­¬ng.

§éng viªn nh©n d©n c¸c ®Þa ph­¬ng n¬i cã tuyÕn ®­êng ®i qua tù thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng. C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ph¶i hoµn thµnh tr­íc n¨m cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn Dù ¸n.

Hµng n¨m c¸c §Þa ph­¬ng ph¶i cã NghÞ quyÕt vÒ viÖc huy ®éng søc ®ãng gãp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, lùc l­îng vò trang vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi trªn ®Þa bµn ®ãng gãp tõ 1-5 ngµy l­¬ng cho ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn.c) Thµnh lËp c¸c c«ng tr­êng x©y dùng tËp trung ®Ó huy ®éng tæng c¸c nguån lùc x· héi ®Çu t­ cho ph¸t triÓn GTNT-MN:

§èi víi c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng n«ng th«n cã khèi l­îng lín, ®Þa h×nh thi c«ng phøc t¹p cÇn ph¶i huy ®éng tæng c¸c nguån lùc x· héi ®Ó tæ chøc thùc hiÖn, TØnh thµnh lËp c¸c c«ng tr­êng tËp trung ®Ó thùc hiÖn. C¸c lùc l­îng tham gia lµ; c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p trªn ®Þa bµn, lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng, d©n qu©n tù vÖ, thanh niªn t×nh nguyÖn vµ nh©n d©n c¸c ®Þa ph­¬ng n¬i cã tuyÕn ®­êng ®i qua.d) Huy ®éng søc ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n trªn ®Þa bµn:

§Ó n©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c Doanh nghiÖp ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng hµng n¨m TØnh huy ®éng c¸c Doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thi c«ng, cã kinh nghiÖm tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cã ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng hîp lý, tiÕt kiÖm gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng tõ 30-40% so víi gi¸ dù to¸n ®­îc duyÖt.e) Huy ®éng nguån lùc x©y dùng h¹ tÇng giao th«ng trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c nhµ ®Çu t­ trªn ®Þa bµn

§èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn ph¶i thùc hiÖn ®Çu t­ h¹ tÇng giao th«ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n vµ phï hîp víi Quy ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i cña ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc phª duyÖt. Tuú theo tõng Dù ¸n cô thÓ TØnh cã thÓ xem xÐt bè trÝ mét phÇn vèn cho c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè cïng Nhµ ®Çu t­ x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng.2.3. Tr×nh tù qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng:

a) C¸c Dù ¸n sö dông 100% vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ vèn c¸c Ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña ChÝnh phñ: Thùc hiÖn theo Quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ Qu¶n lý ®Çu t­­ x©y dùng vµ c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Æc thï cña tõng Ch­¬ng tr×nh môc tiªu ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh.

b) C¸c Dù ¸n sö dông vèn vay ODA, nguån vèn hç trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ: Thùc hiÖn theo Quy ®Þnh cña nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ qu¶n lý ®©u t­ x©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh ®· ®­îc ký kÕt trong HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi Nhµ tµi trî vÒ x©y dùng vµ qu¶n lý nguån vèn hç trî Ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA.

c) C¸c dù ¸n vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng hç trî vµ huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh: Thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

2.4. Ph©n cÊp qu¶n lý nguån vèn:

a) §èi víi vèn vay ODA, vèn hç trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ th× viÖc ph©n cÊp qu¶n lý vèn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam vµ quy ®Þnh trong hiÖp ®Þnh ®· ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ nhµ tµi trî.

b) §èi víi nguån vèn tõ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña ChÝnh phñ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý theo Quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng vµ c¸c Quy ®Þnh riªng cña tõng Ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh.

c) §èi víi vèn Ng©n s¸ch tØnh hç trî ®Çu t­ cho ph¸t triÓn GTNT-MN tØnh giao cho Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè lµm Chñ ®Çu t­ (riªng vèn ®­êng th«n b¶n giao cho Uû ban nh©n d©n x· lµm chñ ®Çu t­).

d) §èi víi vèn ng©n s¸ch c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ®Çu t­ cho ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn th× ®èi víi c¸c dù ¸n lµ ®­êng huyÖn, ®­êng x· th× Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè lµm Chñ ®Çu t­. §èi víi c¸c dù ¸n lµ ®­êng th«n, b¶n th× giao cho Uû ban nh©n d©n x· lµm Chñ ®Çu t­.

e) §èi víi dù ¸n ph¸t triÓn GTNT-MN do c¸c x· huy ®éng 100% vèn cña ®Þa ph­¬ng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng th× do c¸c x· lµm Chñ ®Çu t­.2.5. §µo t¹o nguån nh©n lùc:

C¸n bé lµm giao th«ng n«ng th«n cña huyÖn, x· ph¶i cã nghiÖp vô vÒ giao th«ng, hiÖn nay lùc l­îng c¸n bé cã nghiÖp vô vÒ giao th«ng ë c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ®Æc biÖt lµ ë x· cßn rÊt thiÕu vµ yÕu do vËy ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù nghiÖp ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n. §Ó ®¸p øng ®­îc lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n, mçi n¨m ngoµi viÖc c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chñ ®éng trong c«ng t¸c båi d­ìng ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cho ®éi ngò c¸n bé lµm giao th«ng t¹i c¬ së. Hµng n¨m Uû ban nh©n d©n tØnh cã kÕ ho¹ch giao cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i tæ chøc tÊp huÊn nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ x©y dùng m¹ng l­íi giao th«ng n«ng th«n cho ®éi ngò c¸n bé c¬ së, kinh phÝ tæ chøc c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô tØnh bè trÝ vµo kinh phÝ sù nghiÖp giao th«ng ®Þa ph­¬ng hµng n¨m cho ngµnh Giao th«ng vËn t¶i.3. Gi¶i ph¸p kü thuËt:

§Ó c«ng t¸c ph¸t triÓn GTNT-MN ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ tr¸nh chång chÐo, ph¶i lµm ®i, lµm l¹i. C¸c tuyÕn tr­íc khi lËp dù ¸n ®Çu t­ ph¶i thèng nhÊt vÒ quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt theo ®óng quy ho¹ch ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

C¨n cø theo yªu cÇu kü thuËt, yªu cÇu khai th¸c ®Ó chän kÕt cÊu mÆt ®­­êng cho hîp lý. TËn dông triÖt ®Ó vËt liÖu hiÖn cã t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng vµ huy ®éng ®­îc søc ®ãng gãp cña nh©n d©n. Nghiªn cøu ¸p dông c¸c kÕt cÊu mÆt ®­êng qu¸ ®é vµo x©y dùng ®­êng GTNT-MN nh­ mÆt ®­êng gia cè v«i, ®Êt gia cè víi xi m¨ng, c¸t gia cè xi m¨ng, ®¸ d¨m v÷a xi m¨ng, v÷a v«i ...v.v

- Víi ®­êng huyÖn: ThiÕt kÕ theo tiªu chuÈn tõ cÊp B- GTNT ®Õn cÊp V miÒn nói, t¶i träng thiÕt kÕ H30- XB80.

- Víi ®­êng x·: ThiÕt kÕ ®­êng cÊp A, B theo tiªu chuÈn ®­êng GTNT-210-92. C«ng tr×nh tho¸t n­íc H13- X60.

- Víi ®­êng th«n, b¶n: ThiÕt kÕ tèi thiÓu cã Bn=1,5-2,5 m ®ñ chiÒu réng cho ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn th« s¬ ®i l¹i an toµn, c«ng tr×nh tho¸t n­íc thiÕt kÕ t¹m.4. Gi¶i ph¸p m«i tr­êng:

ViÖc ph¸t triÓn c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng n«ng th«n sÏ cã ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng. ViÖc lËp Dù ¸n ®Çu t­ cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt kü ®Ó gi¶m thiÓu t¸c ®éng tíi m«i tr­êng tù nhiªn, ®Ó h¹n chÕ « nhiÔm, kh¾c phôc t×nh tr¹ng suy tho¸i m«i tr­êng do qu¸ tr×nh thi c«ng g©y ra. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cã c¸c t¸c ®éng cã h¹i ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i do viÖc x©y dùng míi vµ c¶i t¹o c¸c tuyÕn ®­êng bé, cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr­êng. Khi lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ c¸c tuyÕn ®­êng ph¶i phï hîp víi Quy ho¹ch vÒ x©y dùng giao th«ng, thuû lîi tr¸nh qua c¸c khu vùc rõng nguyªn sinh, khu ®«ng d©n c­ vµ nh÷ng vÞ trÝ nói cao, vùc s©u vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ c¶nh quan m«i tr­êng cña ®Þa ph­¬ng.5. Gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý, khai th¸c:

§èi víi c¸c tuyÕn ®­êng huyÖn phßng H¹ tÇng kinh tÕ tham m­u cho Uû ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, b¶o tr× c¸c tuyÕn ®­êng ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý.

§èi víi c¸c tuyÕn ®­êng x·, liªn x· do nguån vèn ®Çu t­ cho c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× cña nhµ n­íc cßn h¹n chÕ, ®Ó c¸c c«ng tr×nh sau khi ®­a vµo khai th¸c Uû ban nh©n d©n c¸c x· ph¶i cã kÕ ho¹ch tæ chøc triÓn khai c«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn, söa ch÷a võa b»ng c¸c nguån lùc cña x· vµ huy ®éng nh©n d©n tham gia ®ãng gãp b»ng ngµy c«ng lao ®éng, vËt liÖu hoÆc huy ®éng c¸c tæ chøc ®oµn thÓ tham gia lao ®éng nh»m duy tr× tuæi thä cña c«ng tr×nh.

§èi víi c¸c ®­êng th«n, b¶n do c¸c th«n, b¶n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc qu¶n lý vµ söa ch÷a.

C¨n cø vµo chÊt l­îng khai th¸c cña tõng tuyÕn ®­êng Uû ban nh©n d©n x· tæ chøc c¾m biÓn h¹n chÕ t¶i träng ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh.

Tæ chøc c¾m hÖ thèng mèc lé giíi hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c tuyÕn ®­êng huyÖn, ®­êng x·, liªn x·. ViÖc c¾m mèc chØ giíi hµnh lang an toµn giao th«ng ph¶i ®óng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 917/2007 /Q§-UBND ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh vÒ viÖc Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× m¹ng l­íi ®­êng ®« thÞ vµ giao th«ng n«ng th«n trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i vµ phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n trong t­¬ng lai ®Ó h¹n chÕ viÖc nh©n d©n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong ph¹m vi hµnh lang an ®­êng bé.VII. Tæ chøc thùc hiÖn:

1. Së Giao th«ng vËn t¶i:

- Phèi hîp víi c¸c Së, Ban, Ngµnh, UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè tæ chøc x©y dùng chiÕn l­­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn GTNT-MN hµng n¨m vµ giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 theo NghÞ QuyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh Yªn B¸i lÇn thø XVI vµ phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ Quy ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i tØnh Yªn B¸i giai ®o¹n 2003 – 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020.

- Phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng cho hµng n¨m tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt lµm c¬ së tæ chøc thùc hiÖn.

- X©y dùng ch­­¬ng tr×nh tËp huÊn nghiÖp vô hµng n¨m cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c giao th«ng n«ng th«n cña c¸c x·, ph­­êng, thÞ trÊn trong tØnh.

- ChØ ®¹o c¸c Phßng h¹ tÇng kinh tÕ, Phßng qu¶n lý ®« thÞ c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè hoµn thµnh lËp Quy ho¹ch ph¸t triÓn GTNT- MN giai ®o¹n 2006-2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn 2020 tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

- T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT- MN trªn ®Þa bµn tØnh vÒ Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch tham m­u cho Uû ban nh©n d©n tØnh sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Çu t­, qu¶n lý chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh GTNT. T¨ng c­êng c«ng t¸c nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c duy tu, b¶o d­ìng vµ qu¶n lý hµnh lang c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®· ®­îc ®Çu t­ ®­a vµo khai th¸c.

2. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­:

- Tham m­u cho UBND tØnh vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån lùc tËp trung cho ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT- MN trªn ®Þa bµn tØnh

- Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch vèn cho ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT- MN tr×nh tØnh phª duyÖt ®¶m b¶o ®ñ kinh phÝ hoµn thµnh c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña ®Ò ¸n.

3. Së Tµi chÝnh:

- Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, h­íng dÉn c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c Chñ ®Çu t­ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

4. Së X©y dùng:

- Cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c chñ ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT-MN víi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trong ®Ò ¸n ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc.

5. Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè:

- Tæ chøc hoµn thµnh c«ng t¸c lËp vµ phª duyÖt §Ò ¸n ph¸t triÓn GTNT-MN trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè giai ®o¹n 2006 – 2020 trong quý III n¨m 2007.

- Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè hµng n¨m x©y dùng §Ò ¸n, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT- MN trªn ®Þa bµn tr×nh §¶ng bé vµ Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp ra NghÞ quyÕt chuyªn ®Ò vÒ ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT- MN.

- T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¸n triÖt chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c Ph¸t triÓn GTNT- MN ®Ó t¹o sù nhËn thøc ®Çy ®ñ trong c¸c cÊp Uû ®¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc x· héi, ®oµn thÓ, trong nh©n d©n ®Ó tõ ®ã mäi

ng­êi thÊy ®­îc quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh trong viÖc tham gia ®ãng gãp c«ng søc tiÒn cña cho c«ng t¸c GTNT.

- Hµng n¨m bè trÝ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®Ó tæ chøc lËp dù ¸n vµ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ GTNT- MN trªn ®Þa bµn. C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ ph¶i hoµn thµnh tr­íc 30 th¸ng 10 n¨m tr­íc ®Ó lµm c¬ së b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn bè trÝ kÕ ho¹ch n¨m sau.

- Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m cô thÓ cho tõng x·, c©n ®èi ng©n s¸ch, khai th¸c mäi nguån vèn hç trî ®Çu t­ x©y dùng cho GTNT- MN.

- Phèi hîp víi c¸c Së, Ban, Ngµnh cña tØnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó lång ghÐp cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cho ph¸t triÓn h¹ tÇng GTNT- MN.- Hµng n¨m tæ chøc tæng kÕt, rót kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn GTNT-MN ë ®Þa ph­¬ng ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm, tån t¹i, bµi häc kinh nghiÖm ®Ó triÓn khai thùc hiÖn hoµn thµnh c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña §Ò ¸n./.

TM. uû ban nh©n d©n tØnh

Chñ tÞch
Hoµng Xu©n Léc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương