Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 17.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích17.31 Kb.


Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh Hµ Nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè : 19 /1998/CT-UB

Hµ Nam, ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1998


ChØ thÞ cña UBND tØnh hµ nam

V/v T¨ng c­êng thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng HIV/ AIDS

-------------------------§¹i dÞch HIV/AIDS ®ang lan trµn m¹nh vµ g©y ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. TÝnh ®Õn ngµy 31/10/1998 c¶ n­íc ®· ph¸t hiÖn 10.622 tr­êng hîp nhiÔm HIV trong ®ã cã 1.910 bÖnh nh©n AIDS vµ 1.075 ng­êi ®· chÕt vÒ AIDS. HiÖn nay chóng ta ®ang “ Sèng chung víi AIDS ” vµ dÞch HIV/AIDS thùc sù trë thµnh vÊn ®Ò x· héi nghiªm träng ë n­íc ta.
Ngµy 11/03/1998 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ®· ra ChØ thÞ vÒ l·nh ®¹o c«ng t¸c phßng chèng AIDS. Ph¸p lÖnh Phßng chèng vi rót g©y ra héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i ë ng­êi ®· ®­îc Uû ban Th­êng vô Quèc héi th«ng qua ngµy 31/5/1995 vµ ngµy 01/06/1996 ChÝnh phñ ®· ban hµnh ChØ thÞ 34/CP h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy. Trong nh÷ng n¨m qua, ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, UBND c¸c cÊp vµ sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi, c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS t¹i tØnh Hµ Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt trong viÖc n©ng cao nhËn thøc cña nh©n d©n còng nh­ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt sù l©y lan cña dÞch bÖnh.
Tuy vËy t×nh h×nh dÞch bÖnh HIV/AIDS t¹i tØnh Hµ Nam còng nh­ c¸c tØnh kh¸c trong c¶ n­íc ®ang diÔn ra hÕt søc phøc t¹p vµ cã chiÒu h­íng ngµy cµng gia t¨ng. Tõ viÖc ph¸t hiÖn 01 tr­êng hîp nhiÔm HIV/AIDS n¨m 1996 ®Õn nay toµn tØnh ®· ph¸t hiÖn 15 tr­êng hîp, HIV/AIDS xuÊt hiÖn ë c¶ ®Þa bµn thÞ x· còng nh­ khu vùc n«ng th«n t¹i c¸c huyÖn trong tØnh.
§Ó t¨ng c­êng chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng AIDS tõ nay ®Õn cuèi n¨m vµ trong nh÷ng n¨m tíi. UBND tØnh ChØ thÞ:
1. C¸c cÊp, c¸c ngµnh theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®oµn thÓ vµ tæ chøc x· héi ®Æc biÖt §oµn TNCS Hå ChÝ Minh tæ chøc tuyªn truyÒn vÒ t¸c ®éng nghiªm träng cña ®¹i dÞch AIDS ®èi víi thanh thiÕu niªn nãi riªng vµ toµn x· héi nãi chung còng nh­ vai trß vµ nhiÖm vô cña thanh thiÕu niªn trong viÖc ng¨n chÆn ®¹i dÞch HIV/AIDS.
2. Së Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch phèi hîp, h­íng dÉn triÓn khai cô thÓ c¸c néi dung tuyªn truyÒn nh©n ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS ®ång thêi chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t t­ vÊn qu¶n lý c¸c tr­êng hîp nhiÔm HIV, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c v« trïng trong c¸c dÞch vô y tÕ.
3. UBND c¸c huyÖn, thÞ x· cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®«n ®èc, kiÓm tra Ban chØ ®¹o phßng chèng AIDS vµ c¸c phßng, ban cã liªn quan thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch phßng chèng AIDS, chiÕn dÞch truyÒn th«ng phßng chèng AIDS h­íng tíi ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS víi chñ ®Ò “ChiÕn dÞch phßng chèng AIDS toµn cÇu cho thanh thiÕu niªn” phï hîp víi thùc tÕ ë tõng ®Þa ph­¬ng theo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña Uû ban phßng chèng AIDS tØnh ®Ò ra.
4. C¸c Së: Lao ®éng - TBXH, Gi¸o dôc - §µo t¹o, Th­¬ng m¹i - Du lÞch phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ cã liªn quan thùc hiÖn tèt néi dung “Ch­¬ng tr×nh Quèc gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi” cña ChÝnh phñ, x©y dùng ®Ò ¸n ng¨n chÆn tÖ n¹n x· héi trong løa tuæi thanh thiÕu niªn, thµnh lËp c¸c trung t©m cai nghiÖn, trung t©m gi¸o dôc thanh thiÕu niªn thuéc diÖn tÖ n¹n x· héi.

5. Së Tµi chÝnh vËt gi¸ ®¸p øng kÞp thêi kinh phÝ cho viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch. Ngoµi kinh phÝ cÊp uû quyÒn cña Trung ­¬ng cÇn dµnh mét kho¶n ng©n s¸ch thÝch hîp cho c¸c ho¹t ®éng phßng chèng AIDS cña tØnh n¨m 1999 vµ nh÷ng n¨m sau.
6. Ngµnh V¨n ho¸ - Th«ng tin, §µi PTTH, B¸o Hµ Nam t¨ng c­êng tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn ChØ thÞ cña §¶ng, Ph¸p lÖnh cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS , phßng chèng tÖ n¹n x· héi. §ång thêi tuyªn truyÒn ®Çy ®ñ diÔn biÕn vÒ t×nh h×nh ®¹i dÞch HIV. Nªu cao vai trß tr¸ch nhiÖm cña thanh thiÕu niªn, l«i cuèn c¸c cÊp, c¸c ngµnh tham gia tÝch cùc vµo c«ng t¸c phßng chèng AIDS.

Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t¨ng c­êng phßng chèng HIV/AIDS lµ viÖc lµm cÊp b¸ch, thiÕt thùc gãp phÇn x©y dùng lèi sèng v¨n ho¸ lµnh m¹nh, t¨ng c­êng b¶o vÖ søc khoÎ cho nh©n d©n trong tØnh. UBND tØnh Hµ Nam yªu cÇu c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh thùc hiÖn tèt ChØ thÞ nµy.


tm. Uû ban nh©n d©n tØnh hµ nam

N¬i nhËn: Chñ tÞch

- UBQGPC AIDS

- TT TØnh uû b¸o (§· Ký)

- TT H§ND ,UBND tØnh c¸o

- UBND c¸c huyÖn, thÞ thùc

- C¸c ngµnh cã liªn quan hiÖn

- L­u VP1, VP7 §inh v¨n c­¬ng

vp\ct\3
: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương