Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 25.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích25.08 Kb.Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh yªn b¸i

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.

________________

____________________________________Sè: 1477/Q§- UBND

Yªn B¸i, ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2007


QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ T¨ng c­êng n¨ng lùc d¹y nghÒ

Trung t©m d¹y nghÒ NghÜa Lé, thuéc Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia

gi¸o dôc vµ ®µo t¹o giai ®o¹n 2006 - 2010
chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005; NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 07/2006/Q§-BL§TBXH ngµy 02/10/2006 cña Bé tr­ëng Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi phª duyÖt Quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi tr­êng cao ®¼ng nghÒ, tr­êng trung cÊp nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 107/Q§-BL§TBXH ngµy 20/01/2006 cña Bé tr­ëng Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi phª duyÖt danh s¸ch c¸c tr­êng d¹y nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ ®­îc ®Çu t­ tËp trung b»ng kinh phÝ dù ¸n "T¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ" thuéc Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Gi¸o dôc - §µo t¹o giai ®o¹n 2006-2010;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 232/2005/Q§-UBND ngµy 04/8/2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i vÒ viÖc Quy ®Þnh mét sè néi dung qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i;

C¨n cø C«ng v¨n sè 1114/L§TBXH-TCDN ngµy 03/4/2007 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc x©y dùng dù ¸n ®Çu t­ “T¨ng c­êng n¨ng lùc d¹y nghÒ” thuéc Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Gi¸o dôc - §µo t¹o giai ®o¹n 2006-2010;

C¨n cø C«ng v¨n sè 355/TCDN-KHTC ngµy 29/5/2007 cña Tæng côc d¹y nghÒ - Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc x©y dùng dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc d¹y nghÒ”;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi t¹i Tê tr×nh sè 90/TTr-L§TBXH ngµy 17/7/2007 vµ B¸o c¸o thÈm ®Þnh sè 346/BC- SKH§T ngµy 10/9/2007 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­,


QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ T¨ng c­êng n¨ng lùc d¹y nghÒ Trung t©m d¹y nghÒ NghÜa Lé, tØnh Yªn B¸i, thuéc Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¸o dôc vµ ®µo t¹o giai ®o¹n 2006-2010, víi néi dung sau:

1. Tªn dù ¸n ®Çu t­: Dù ¸n ®Çu t­ t¨ng c­êng n¨ng lùc d¹y nghÒ Trung t©m d¹y nghÒ NghÜa Lé, tØnh Yªn B¸i, thuéc Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¸o dôc vµ ®µo t¹o giai ®o¹n 2006-2010.

2. §Þa ®iÓm thùc hiÖn: Trung t©m d¹y nghÒ NghÜa Lé.

§Þa chØ: Tæ 18, ph­êng Pó Tr¹ng, thÞ x· NghÜa Lé, tØnh Yªn B¸i.3. Chñ ®Çu t­: Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi tØnh Yªn B¸i.

4. Môc tiªu ®Çu t­:

§Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y nghÒ; x©y dùng ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh d¹y nghÒ; ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý cho Trung t©m d¹y nghÒ NghÜa Lé, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ cho Trung t©m trong giai ®o¹n 2006 - 2010.5. Néi dung vµ quy m« ®Çu t­:

- §Çu t­ x©y dùng, c¶i t¹o söa ch÷a nhµ x­ëng thùc hµnh, nhµ lµm viÖc, líp häc, khu ký tóc x¸, x©y dùng phßng häc lý thuyÕt, phßng häc thùc hµnh, san t¹o mÆt b»ng vµ x©y dùng, c¶i t¹o söa ch÷a c¸c h¹ng môc phô trî kh¸c;

- §Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y lý thuyÕt, thùc hµnh; - X©y dùng ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®µo t¹o;

- §µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý d¹y nghÒ;6. Tæng møc ®Çu t­: 8.150.000.000 ®ång (T¸m tû, mét tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång), trong ®ã:

- Chi phÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt:

3.726,0

triÖu ®ång.

- Chi phÝ mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y nghÒ:

4.300

triÖu ®ång.

- X©y dùng ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®µo t¹o:

50,0

triÖu ®ång.

- §µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý d¹y nghÒ:

74,0

triÖu ®ång.

7. Nguån vèn ®Çu t­: Dù ¸n ®­îc ®Çu t­ b»ng c¸c nguån vèn sau:

- Vèn Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (Dù ¸n t¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ) do ng©n s¸ch Trung ­¬ng hç trî giai ®o¹n 2006-2010.

- Nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng;

- Nguån vèn kh¸c: Nguån huy ®éng ®ãng gãp cña c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc; nguån vèn tù cã cña ®¬n vÞ...(Chi tiÕt vÒ tæng møc ®Çu t­ vµ nguån vèn nh­ Phô lôc kÌm theo).

8. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n: Theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

9. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n.

10. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: Giai ®o¹n 2006 - 2010.
§iÒu 2. Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi c¨n cø vµo néi dung ®­îc duyÖt t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Dù ¸n theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh; Gi¸m ®èc: Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Së Tµi chÝnh, Së X©y dùng, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, Trung t©m d¹y nghÒ NghÜa Lé vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký./.
N¬i nhËn:

- Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi;

- Tæng côc d¹y nghÒ - Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi;


KT.Chñ tÞch

Phã chñ tÞch

- TT. UBND tØnh;

- Nh­ §iÒu 3;- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;
- L­u: VT, VX, XD.

Hoµng ThÞ H¹nhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương