Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 53.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích53.88 Kb.

tr­­êng cao §¼ng kT - kt
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Phßng TT-KT&§BCL
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:........../BC-TT


Th¸i Nguyªn, ngµy.... th¸ng…. n¨m 2010


B¸o c¸o

thanh kiÓm tra thi vµ c«ng t¸c

gi¶ng d¹y häc tËp th¸ng 9/2010


Theo kÕ ho¹ch thanh tra trong th¸ng 9/2010, Phßng Thanh tra - KT&§BCL ®· tiÕn hµnh thanh tra. • C«ng t¸c gi¶ng d¹y häc tËp trªn gi¶ng ®­êng, trªn x­ëng thùc tËp;

 • Thanh tra thi l¹i.

KÕt qu¶ nh­ sau:

 1. Trªn gi¶ng ®­êng

 • C¸c líp K4, K5 vµ c¸c líp thuéc Khoa §TN tiÕn hµnh häc tËp b×nh th­êng theo lÞch.

 • C¸c líp K6 tÝn chØ, K6 C§N b¾t ®Çu häc tËp theo lÞch. C¸c ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ häc tËp diÔn ra b×nh th­êng.

 • C¸c líp K34 TCN häc m«n ChÝnh trÞ; m«n Gi¸o dôc thÓ chÊt. Buæi ®Çu häc ch­a æn ®Þnh víi lý do: Thêi khãa biÓu triÓn khai chËm, cã nhiÒu häc sinh kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc líp häc ë ®©u, häc m«n g×, kh«ng cã c¸n bé, gi¸o viªn h­íng dÉn nh¾c nhë c¸c em vµo líp.

 • M«n Tr¾c ®Þa ¶nh cña Líp K4 C§-QL§; M«n Tr¾c ®Þa 3 cña Líp K4 C§-QL§/LK (Gi¸o viªn mêi gi¶ng) tiÕn ®é gi¶ng d¹y cßn chËm.

 • M«n Thñy lùc khÝ nÐn cña líp K4 C§N CN¤T« ch­a bè trÝ häc (m«n häc nµy ch­a thùc hiÖn ë häc kú II n¨m häc 2009-2010); M«n ThÓ dôc Líp K4C§§iÖn ch­a cã lÞch häc.

 • §èi víi gi¸o viªn:

§a sè gi¸o viªn lªn líp ®¶m b¶o kÕ ho¹ch, kh«ng cã hiÖn t­îng bá giê. Mét sè gi¸o viªn xin nghØ èm, nghØ viÖc riªng, ®i d¹y liªn kÕt t¹i Hµ Néi ch­a cã kÕ ho¹ch d¹y bï.

 • §èi víi Sinh viªn:

 • C«ng t¸c qu¶n lý líp cña mét sè c¸n bé líp cßn yÕu, kh«ng cã sæ ®iÓm danh líp, ®Æc biÖt lµ vµo 2 tuÇn ®Çu häc kú.

 • Sè HSSV kh«ng ®eo thÎ ®Çu n¨m häc 2010 – 2011 t¨ng nhiÒu so víi n¨m häc 2009 – 2010.

 • T×nh h×nh nghØ häc cña HSSV c¸c líp nghÒ K4 C§, K33 TCN ®· gi¶m. Sè häc sinh nghØ häc/ngµy Ýt kho¶ng tõ 1-3 ng­êi. §èi víi c¸c líp häc lý thuyÕt trªn gi¶ng ®­êng (Xem phô lôc I).

 • C¬ së vËt chÊt phôc vô häc tËp: Gi¶ng ®­êng C101, C108 bè trÝ cho c¸c líp nghÒ K6C§, K34TCN häc tËp, bµn ghÕ rÊt bôi bÈn; §Õn ngµy 29/9/2010 khu nhµ C107, C108 ch­a ph¸t cá xung quanh phßng häc.

 1. Trªn x­ëng thùc tËp

 • C¸c líp nghÒ thùc tËp b×nh th­êng theo kÕ ho¹ch.

 • C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ch­a ®¶m b¶o, cßn cã nhiÒu HSSV ®i dÐp lª, mÆc ¸o tr¾ng vµo x­ëng. ChØ cã líp K5 C§N ¤t«; RE2 TCN § chÊp hµnh trang bÞ b¶o hé tèt.

 • C«ng t¸c cung øng vËt t­ cßn chËm (ngµy 01/10/2010 gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp Líp K33 TCN §iÖn ph¶i cho líp nghØ v× kh«ng cã vËt t­).

 1. Thanh tra thi

 • C¸c líp häc l¹i, häc c¶i thiÖn tæ chøc häc vµ thi theo ®óng lÞch, gi¸o viªn coi thi ®¶m b¶o ®óng quy chÕ.

 • T×nh h×nh HSSV vi ph¹m quy chÕ thi vÉn x¶y ra. Cô thÓ lµ SV NguyÔn Minh HiÕu, Hoµng V¨n Kh¸nh líp RE2 C§N §iÖn; SV TrÇn V¨n Minh Líp K3 KT/LK (Hµ Néi) vi ph¹m quy chÕ vµ bÞ lËp biªn b¶n víi h×nh thøc ®×nh chØ thi.

 • C«ng t¸c coi thi: §èi víi Gi¸o viªn ®­îc cö ®i coi thi t¹i c¸c c¬ së Liªn kÕt ë Hµ Néi ch­a lµm tèt c«ng t¸c coi thi cßn ®Ó x¶y ra tr­êng hîp khi tæ chøc thi song song 2 ®Ò sè bµi thi chªnh lÖch qu¸ nhiÒu, nhiÒu bµi thi lµm bµi gièng nhau.

 1. C«ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm

 • Khoa KTNL ®· lËp lÞch sinh ho¹t líp cho c¸c líp häc theo niªn chÕ. C¸c khoa cßn l¹i ch­a cã lÞch sinh ho¹t líp.

 1. KiÕn nghÞ

- C¸c gi¸o viªn xin nghØ èm, nghØ viÖc riªng, ®i d¹y liªn kÕt t¹i Hµ Néi cÇn cã kÕ ho¹ch d¹y bï ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é.


 • Nhµ tr­êng cÇn qu¸n triÖt viÖc chÊp hµnh ®eo thÎ ®èi víi C¸n bé, Gi¸o viªn, HSSV trong toµn Tr­êng theo Th«ng b¸o sè 546 cña HiÖu tr­ëng ngµy 16/9/2009. Nh»m ®¶m b¶o kû c­¬ng, lÒ lèi lµm viÖc trong Tr­êng.

 • §èi víi c¸c gi¸o viªn ®­îc cö ®i coi thi t¹i c¸c C¬ së liªn kÕt ë Hµ Néi cÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong viÖc coi thi, tr¸nh tr­êng hîp nhiÒu häc sinh lµm chung mét ®Ò, c¸c bµi thi lµm bµi gièng nhau.N¬i nhËn:

- Ban Gi¸m hiÖu;

- C¸c Phßng, Khoa;

- L­u: VT, Phßng TT-KT&§BCL.
Tr­ëng phßng TT-KT&§BCL

TrÇn §×nh Thµnh


Thèng kª sè HSSV vi ph¹m quy chÓ thi, kiÓm tra


Ngµy……. th¸ng…..n¨m 2009

Ng­êi tæng hîpN«ng V¨n Ðt

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương