Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam TØnh Thanh Ho¸tải về 138.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích138.75 Kb.
Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

TØnh Thanh Ho¸

§éc lËp – Tù do – H¹nh phócSè: 1529 /Q§-UBND

Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2009
QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt danh môc, gi¸ trÇn thiÕt bÞ hÖ thèng ©m thanh

phôc vô c¸c ngµy lÔ lín


chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11, ngµy 29/11/ 2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP, ngµy 14/4/2008 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän Nhµ thÇu theo LuËt X©y dùng;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ t¹i Tê tr×nh sè 874/STC-HCSN, ngµy 12/5/2009,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt danh môc thiÕt bÞ vµ gi¸ trÇn thiÕt bÞ hÖ thèng ©m thanh phôc vô c¸c ngµy lÔ kû niÖm, lÔ héi lín cña tØnh theo phô lôc chi tiÕt kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy.

1. Gi¸ trÇn toµn bé cña hÖ thèng thiÕt bÞ: 1.925 triÖu ®ång (Mét tû, chÝn tr¨m hai l¨m triÖu ®ång).

2. Chñ ®Çu t­: Nhµ h¸t ca móa kÞch Lam S¬n§iÒu 2. C¨n cø danh môc thiÕt bÞ, gi¸ trÇn hÖ thèng thiÕt bÞ ©m thanh ®­îc phª duyÖt t¹i §iÒu 1 quyÕt ®Þnh nµy, Chñ ®Çu t­ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu mua s¾m tr×nh phª duyÖt theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

Së Tµi chÝnh, Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch h­íng dÉn chñ ®Çu t­ thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch, Gi¸m ®èc Nhµ h¸t ca móa kÞch Lam S¬n vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

KT. Chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 3 Q§ ( ®Ó thùc hiÖn );

Phã chñ tÞch

- Chñ tÞch UBND tØnh (®Ó b¸o c¸o);
- C¸c PCT UBND tØnh (®Ó b¸o c¸o);
- L­u: VT, KTTC(2). d0931.Chu Ph¹m Ngäc HiÓn (®· ký)

Phô lôc:


Danh môc, gi¸ trÇn thiÕt bÞ hÖ thèng ©m thanh

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 1529/Q§-UBND, ngµy 25/5/2009cña Chñ tÞch UBND tØnh)

§¬n vÞ: ®ång

STT

Danh môc tµi s¶n

§VT

SL


Thµnh tiÒn 

Bµn Mixer ®iÒu khiÓn trung t©m 

1

Bµn trén ©m thanh
Model: GL2400-40
H·ng SX: ALLEN & HEATH
XuÊt xø: Anh
Th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n:

C¸i

1

83.000.000

 

40 channel frame
LR and M main outputs
4 Audio groups with pan control
6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
2 stereo channels each with mic and dual stereo line inputs
7x4 Matrix
Proper dual functionality for FOH and/or Monitor mixing 

 

1kHz oscillator and pink noise generator
2-track monitoring and replay to LR
Headphones and local monitor outputs
Electronically balanced XLR outputs with +26dBu drive capability
Preamp +34dBu maximum input capability for mic or line
Ultra low noise mix head amp design 

2

ThiÕt bÞ cÊp nguån (Rack Mount Power Supply)
Model: RPS11
H·ng SX: ALLEN & HEATH
XuÊt xø: Anh

C¸i

1

25.500.000

 

Mains Input Voltage Setting
230/220/120/100 VAC @ 47-63 Hz
Power consumption (max.)
300W
Mains Fuse Rating DC Fuse Rating
100-120 V~ Use T 5.0A/250V V+, V- Use T 10A/250V
220-240 V~ Use T 3.15A/250V +48V Use T 2.5A/250V
Outputs
DC Voltage Rail Output Current 

3

Bµn Mixer cho hÖ thèng
Model: PA-28
H·ng SX: ALLEN & HEATH
XuÊt xø: Anh

C¸i

1

32.000.000

 

24 mono channels with mic (XLR) and line (TRS) inputs
Individual +48V phantom power switches
Switched 100Hz high-pass filter
Insert point
4-band EQ: Shelving LF [60Hz], and HF [12kHz]. Fixed LM [250Hz], and swept HM [300Hz - 6kHz]. The fixed 250Hz control has been carefully selected to provide reduction ... 

 

HÖ thèng Loa 

1

Loa toµn d¶i
Model: RF-215.85
H·ng SX: D.A.S
XuÊt xø: T©y Ban Nha
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

16

403.200.000

 

2 way vented loudspeaker system
2 x 15 in. cone speaker
1 in. compression driver with constant directivity horn
800 W power handling
Twin 15P woofer with 3 in. voice coil
M-50 driver with 2 in. titanium diaphragm
New rotatable 80° x 50 ° horn design 

 

Frequency Range: (-10 dB) 45 Hz – 20 kHz
Program Power Capacity: 800W-1600 W
On-Axis Sensitivity 1 W/1 m 101 dB SPL
Dispersion 80°H x 50°V Rotatable
Impedance 4 Ω
Enclosure Material Birch Plywood
Dimensions (H x W x D) 44.1 x 18.7 x 17.7 in
Weight 96,8 lbs

C¸c th«ng sè cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt

 

2

Loa Subwoofer
Model: 218G
H·ng SX: D.A.S
XuÊt xø: T©y Ban Nha
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

8

300.000.000

 

Front Loaded Double 18 in. Sub Woofer
High output bass-reflex subwoofer system
Twin 18G Hi-power woofers with 4 in. voice coil
12 M10 rigging points
Painted in durable Isoflex paint
Rear located wheels for ease of transport 

 

Frequency Range (-10 dB) 30 Hz – 300 Hz
Program Power Capacity 2800 W
On-Axis Sensitivity 1 W/1 m 101 dB SPL
Impedance 4 Ω
Enclosure Material Birch Plywood
Dimensions (H x W x D) 43.3 x 21.7 x 19.1 in
Weight 132 lbs
C¸c th«ng sè cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt 

3

Loa KiÓm tra
Model: MI-115N
H·ng SX: D.A.S
XuÊt xø: T©y Ban Nha
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

8

88.000.000

 

Program Power Capacity 700 W
Frequency Range (-10 dB) 50 Hz-18 kHz
On-Axis Sensitivity 1 W/1 m 98 dB SPL
Dispersion 90ºH x 50ºV
Impedance 8 ohms
Dimensions (H x W x D) 76 x 45.5 x 43 cm; 29.9 x 17.9 x 16.9 in
Weight 23 kg (50.6 lb)
C¸c th«ng sè cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt 

4

Loa phãng thanh
Model: HS-50
H·ng SX: Inter-M
XuÊt xø: USA/Korea
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

16

20.800.000

 

Rated Power: 50 W
Impedance: 200,400 Ω
Frequency Response: 380 ~ 6500 Hz
SPL (1W/m): 109dB
Weight: 3.1/6.8 kg/lb
Dimensions: (W x H x D)mm: Phi 320x350; phi 10x11inches
C¸c th«ng sè kh¸c cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ SX 

 

HÖ thèng c«ng suÊt 

1

Professional Power Amplifiers (Dïng cho loa Full vµ loa Monitor)
Model: H-2200
H·ng SX: D.A.S
XuÊt xø: T©y Ban Nha
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

10

320.000.000

 

EIA Power (1 kHz@DTH 1%) 8/4/2 Ω: 500 W/750 W/1100W
Power Bridged 8/4 Ω: 1500 W/2200 W
Frequency Response: 20 Hz-20 kHz +0/-0.5 dB; 5 Hz-48 kHz -3 dB
Signal/Noise: (20 Hz-20 kHz) -98 dB
Distortion (SMPTE-IM): Less than 0.02%
Distortion (typical): 20 

2

High Power Amplifiers (Dïng cho loa Subwoofer)
Model: SLA-4000
H·ng SX: D.A.S
XuÊt xø: T©y Ban Nha
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

4

208.000.000

 

Power EIA (1 kHz@THD 1%) 8/4Ω: 850/1400/2000 W
Power Bridged 8/4Ω: 2800/4000 W
Frequency Response 20 Hz-20 kHz +0/-0.3 dB
Signal/Noise (20 Hz-20 kHz) -109 dB
Distortion (SMPTE-IM): Less than 0.5%
Distortion (typical) 20 Hz-20 kHz: Less than 0.5%
Damping Factor 8Ω: >200; Input Sensitivity 4Ω: 1.87V 

3

Mixer Amplifiers (Dïng cho loa phãng thanh)
Model:PA-6000A
H·ng SX: Inter-M
XuÊt xø: USA/Korea
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

3

24.000.000

 

- Output Power : 240W(RMS) @<1% THD
- Inputs : 6 Balanced with adjustable sensitivity
- Input Connector Options : XLR, 1/4´´, dual RCA
Telephone Input : Screw terminals only
- Adjustable Priority Muting : Ch1, 2, chime/siren, telephone input
- 5 Band Equalizer ± 12db @ 100Hz, 330Hz, 1Khz, 3,3KHz, 10KHz;

- Power Source: 100~120VAC or 220~240VAC; 50/60Hz

C¸c th«ng sè kh¸c theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt
 

 

HÖ thèng xö lý tÝn hiÖu 

1

Equalizer
Model: HQ-231
H·ng SX: ART
XuÊt xø: USA/P.R.C
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

2

18.000.000

 

Dimensions: 7.5in d x 19.0in w x 3.5in h
Filter Type: Constant Q ?3% center accuracy
Frequency Bands: 2 x 31, 1/3 octave, ISO spacing
Frequency Response: 20Hz? 20kHz, +/?0.5dB
Indicators: OUTPUT NOISE: ?94dBm (unweighted)
Input Impedance: 20K ohms typical 

2

Crossover
Model: CT-1
H·ng SX: D.A.S
XuÊt xø: T©y Ban Nha
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

2

26.000.000

 

AC Requirements 115 V AC or 230 V AC versions
Inputs Balanced XLR
Filter Type Linkwitz-Riley, 24 dB per octave
Filters Subsonic 20 Hz/Ultrasonic 22 kHz
Type Stereo
Limiters None
Outputs Unbalanced XLR
Output gain control Bass
Operational modes Full-Range/Biamp

C¸c th«ng sè kh¸c theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt

 

3

Digital Effects Processor
Model: MicroVerb 4
H·ng SX: Alesis
XuÊt xø: USA/TAIWAN

C¸i

2

7.800.000

4

Compressor
Model: 3630
H·ng SX: ALESIS
XuÊt xø: USA/P.R.C
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

1

4.500.000

 

Threshold (dB): -40 to +20 dB
Ratio: 1:1 to inf:1
Attack Times: 0.1 to 200 ms/prog dependent
Release Times: 50 ms to 3 sec
Gain Control:Output; Bypass Switch: Yes
# of Channels/Stereo Link: 2/Yes
Meter Type (VU, LED, etc.): 12-seg LED
Main I/O Types (XLR, 

 

HÖ thèng ®Çu ghi, ph¸t ®Üa 

1

Minidisc Recorder
H·ng SX: TASCAM
Model: MD-350
XuÊt xø: USA/P.R.C
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

2

20.600.000

 

Balanced XLR and Unbalanced RCA Analog I/O
S/PDIF Optical I/O
Front Panel Optical Input
Front Panel PS/2 Keyboard Port for Quick Track Names and Control
Auto Ready Function (Play One Track & Pause)
Auto Cue Function (Cue to First Audio in Track)
Pitch control

C¸c th«ng sè kh¸c cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ SX

 

2

§Çu ph¸t ®Üa
H·ng SX: SONY
Model: DVP-NS52P
XuÊt xø: ViÖt nam
Th«ng sè c¬ b¶n: Ch¹y c¸c lo¹i ®Üa: DVD+R/+RW/-R/-RW, JPEG,MP3, Audio CD-R/RW, Super VCD CD-R/RW DivX
C¸c th«ng sè kh¸c cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ SX

C¸i

1

2.000.000

 

HÖ thèng Micro 

1

Micro kh«ng d©y
H·ng SX: SHURE
Model: SLX-4/SM58
XuÊt xø: Mü
Th«ng sè c¬ b¶n:6

60.000.000

 

SLX-4 Wireless Receiver
Automatic Frequency Selection ; Automatic Transmitter Setup
960 Selectable frequencies across 24 MHz bandwidth
Detachable 1/4 wave antennas
Microprocessor-controlled diversity
RF presence LED; 5-segment audio meter
Multi-func, backlit LCD 

 

1/4 inch connector (into 3000 Ω load): –2 dBV
Output Impedance: XLR connector: 200 Ω; 1/4 inch connector: 1kΩ
Sensitivity: –105 dBm for 12 dB SINAD, typical
Image Rejection : >70 dB, typical
Power Requirements : 12–18 Vdc at 150 mA, supplied by extern 

 

SLX Wireless Handheld Transmitter with SM58 Cardioid Microphone.
Cardioid (unidirectional) dynamic
Frequency response: 50 to 15,000 Hz
Legendary Shure quality, ruggedness and reliability 

2

Micro kh«ng d©y cµi ve ¸o (Micro cµi ve ¸o + bé thu ph¸t)
H·ng SX: SENHEISER
Model: EW-112G2
XuÊt xø: §øc
Th«ng sè c¬ b¶n:8

113.600.000

 

Autoscan on all receivers for simple and secure frequency selection
1440 frequencies within a 36MHz switching bandwidth for greater tuning flexibility
Robust metal construction for durability
Smaller bodypack transmitters and receivers(30% smaller than current EW) 

2

Micro d©y
H·ng SX: AUDIX
Model: OM 2
XuÊt xø: USA/P.R.C
Th«ng sè c¬ b¶n:

C¸i

6

12.000.000

 

Transducer Type: Dynamic
Frequency Response: 50 Hz- 16kHz
Polar Pattern: Hypercardioid
Output Impedance 250 ohms
Sensitivity: 71.5dB
Capsule Technology VLM Type B
Off axis rejection >25dB
Maximum SPL: >140dB
Cable/Connector: 3 pin gold plated male XLR 

 

Bé ®µm 

1

Bé ®µm cÇm tay
Model: TH-255A
H·ng SX: KENWOOD
XuÊt xø: Japan/P.R.C
Trọn bộ bao gồm: thân máy, pin PB43N, sạc, dây đeo, gài máy, hướng dẫn sử dụng
Th«ng sè c¬ b¶n6

11.088.000

 

Dải tần số: TX: 136 - 174 MHz; RX: 136 - 174 MHz
Chế độ: F3E
Số kênh: 100 kênh
Nguồn yêu cầu: DC 6.0 - 9.0 V (7.5 V )
Trở kháng ăngten: -50Ω
Nhiệt độ hoạt động: -10º~ +50º C
Thời gian dùng pin (5-5-90 chu trình công suất): [với PB-43N]
Cao 8 giờ; Thấp 15 giê

§é æn ®Þnh tÇn sè: ± 5ppmC¸c th«ng sè kh¸c cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ SX 

 

Phô kiÖn cho hÖ thèng 

1

Hép cableline MSB 12.4/30
H·ng SX: Procable
XuÊt xø: BØ
Th«ng sè: 04 ®­êng cót, 30m; 12 ®­êng input
Dimension stagebox: 180x75x305 mm
C¸c th«ng sè kh¸c cßn l¹i theo tiªu chuÈn cña nhµ SX

C¸i

2

76.000.000

2

Tñ ®ùng thiÕt bÞ.
XuÊt xø: §µi Loan
Lo¹i tñ: Chuyªn dông cho ©m thanh

C¸i

5

14.500.000

3

D©y loa chuyªn dông
XuÊt xø: Hµn quèc
KT (2 x 2,5)mm, vá nhùa, chèng nhiÔu

m

600

15.000.000

4

HÖ thèng jack kÕt nèi (Speakon, canon, . . .)1

6.000.000

5

VËn chuyÓn

TB

1

2.200.000

 

HÖ thèng b¶o vÖ 

1

¸o b¹t b¶o vÖ loa (Lo¹i cã khãa kÐo)
XuÊt xø: ViÖt nam

C¸i

32

16.000.000

2

æn ¸p LIOA
H·ng SX: c«ng ty TNHH NhËt Linh
XuÊt xø: ViÖt nam

C¸i

2

15.180.000

 

* Điện áp vào : 90 V - 240 V&255v-420v
* Điện áp ra : 220 V (±1,5~2%) &380v(+-1.5~2%)
* Tần số : 49Hz ~: 62Hz
* Thời gian tác động : 0,4s khi điện áp vào thay đổi 10%
* Công suất " 10KVA - kiểu có bảo vệ quá áp
* Nhiệt độ môi trường : -5oC ~ 40oC
* Nguyên lý điều khiển: Động cơervo 1 chiều

Các thông số khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

 

 

Tæng céng1.925.000.000

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương