Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TØnh hµ Namtải về 55.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích55.39 Kb.

Uû ban nh©n d©n


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh hµ Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 1505/ Q§-CT

Hµ Nam, ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2004QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh Hµ Nam

V/v cÊp b»ng c«ng nhËn danh hiÖu thî giái, nghÖ nh©n

vµ ng­êi cã c«ng ®­a nghÒ míi vÒ tØnh Hµ Nam n¨m 2004

------------------------chñ tÞch UBND tØnh Hµ Nam


C¨n cø LuËt Thi ®ua Khen th­ëng ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 56/N§-CP ngµy 30/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c h×nh thøc, ®èi t­îng, tiªu chuÈn khen th­ëng thµnh tÝch thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ n­íc vµ c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c kh¸c;

C¨n cø quyÕt ®Þnh 209/Q§-UB ngµy 09/2/2004 cña UBND tØnh Hµ Nam ban hµnh quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn, thñ tôc xÐt c«ng nhËn danh hiÖu vµ mét sè chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi thî giái, nghÖ nh©n, ng­êi cã c«ng ®­a nghÒ míi vÒ tØnh;

XÐt ®Ò nghÞ cña Th­êng trùc Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng tØnh.

QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. CÊp b»ng c«ng nhËn :

+ Danh hiÖu nghÖ nh©n cho 10 c¸ nh©n.

+ Danh hiÖu thî giái cho 30 c¸ nh©n.

+ Ng­êi cã c«ng ®­a nghÒ míi vÒ tØnh Hµ Nam cho 01 c¸ nh©n.


(Cã danh s¸ch kÌm theo)

§iÒu 2. Møc th­ëng theo quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 209/Q§-UB ngµy 09/02/2004 cña UBND tØnh Hµ Nam, tiÒn th­ëng ®­îc lÊy tõ Quü khuyÕn c«ng.
§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së C«ng nghiÖp, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Th­êng trùc Héi ®ång T§KT tØnh, c¸c c¸ nh©n cã tªn t¹i §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn Chñ tÞch UBND tØnh Hµ Nam

- Nh­ ®iÒu 3

- L­u VT, T§KT

- Q§ 10.1


§inh V¨n C­¬ng


danh s¸ch c¸ nh©n §­îc c«ng nhËn

Thî giái, NghÖ nh©n, Ng­êi cã c«ng ®­a nghÒ míi vÒ tØnh

(Theo Q§ sè: 1505/Q§- CT ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2004)

.......................................................

I. Danh hiÖu nghÖ nh©n (10 c¸ nh©n):


1.

¤. NguyÔn V¨n Thøc

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

2.

¤. NguyÔn V¨n Minh

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

3.

¤. NguyÔn V¨n N¾ng

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

4.

¤. Ph¹m Hång

- Lµng nghÒ Trèng §äi Tam- §äi S¬n- Duy Tiªn

5.

¤. NguyÔn V¨n TÊt

- Lµng nghÒ Trèng §äi Tam- §äi S¬n- Duy Tiªn

6.

¤. NguyÔn V¨n Ba

- Lµng nghÒ Sõng §« Hai – An L·o – B×nh Lôc

7.

¤. NguyÔn ThÕ KiÖm

- Lµng nghÒ Sõng §« Hai – An L·o – B×nh Lôc

8.

¤. NguyÔn §×nh QuyÒn

- Lµng nghÒ Thªu An Hßa – Thanh Hµ- Thanh Liªm

9.

¤. NguyÔn TiÕn L¹c

- Lµng nghÒ Thªu An Hßa – Thanh Hµ- Thanh Liªm

10.

¤. NguyÔn §øc Thôy

- Lµng nghÒ Thªu Hßa Ng·i – Thanh Hµ - Thanh Liªm


II. Danh hiÖu thî giái (30 c¸ nh©n):


1.

¤. NguyÔn ThÕ ChÝnh

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

2.

¤. NguyÔn V¨n Quý

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

3.

¤. NguyÔn V¨n L­îng

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

4.

Bµ NguyÔn ThÞ Doanh

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

5.

Bµ NguyÔn ThÞ Toan

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

6.

Bµ NguyÔn ThÞ TuÊn

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

7.

¤. NguyÔn V¨n Th«ng

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

8.

¤. NguyÔn V¨n DÜ

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

9.

¤. NguyÔn V¨n Thao

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

10.

¤. NguyÔn V¨n QuyÕt

- Lµng nghÒ MG§ th«n Ngäc §éng- Hoµng §«ng -Duy Tiªn

11.

¤. Ph¹m Duy KhiÓn

- Lµng nghÒ DÖt lôa Nha X¸ - Méc Nam – Duy Tiªn

12.

Bµ NguyÔn ThÞ Kiªm

- Lµng nghÒ DÖt lôa Nha X¸ - Méc Nam – Duy Tiªn

13.

¤. Ph¹m Quang HiÓn

- Lµng nghÒ DÖt lôa Nha X¸ - Méc Nam – Duy Tiªn

14.

¤. Ph¹m TrÝ Quang

- Lµng nghÒ Trèng §äi Tam - §äi S¬n – Duy Tiªn

15.

¤. Ph¹m ChÝ Khang

- Lµng nghÒ Trèng §äi Tam - §äi S¬n – Duy Tiªn

16.

¤. Ph¹m ChÝ Trong

- Lµng nghÒ Trèng §äi Tam - §äi S¬n – Duy Tiªn

17.

¤. Lª Ngäc Hïng

- Lµng nghÒ Trèng §äi Tam - §äi S¬n – Duy Tiªn

18.

¤. L¹i V¨n TiÕn

- Lµng nghÒ Gèm QuyÕt Thµnh – TT. QuÕ- Kim B¶ng

19.

Bµ L¹i ThÞ TÝnh

- Lµng nghÒ Gèm QuyÕt Thµnh – TT. QuÕ- Kim B¶ng

20.

¤. L¹i V¨n KiÓm

- Lµng nghÒ Gèm QuyÕt Thµnh – TT. QuÕ- Kim B¶ng

21.

¤. NguyÔn §øc H¶i

- Lµng nghÒ Gèm QuyÕt Thµnh – TT. QuÕ- Kim B¶ng

22.

¤. NguyÔn Duy Ban

- Lµng nghÒ Sõng §« Hai – An L·o – B×nh Lôc

23.

¤. NguyÔn Ngäc §Þnh

- Lµng nghÒ Sõng §« Hai – An L·o – B×nh Lôc

24.

¤. Lª C«ng Trø

- Lµng nghÒ Sõng §« Hai – An L·o – B×nh Lôc

25.

¤. Lª C«ng TriÒu

- Lµng nghÒ Sõng §« Hai – An L·o – B×nh Lôc

26.

¤. Hoµng §×nh DiÔm

- Lµng nghÒ Thªu An Hßa- Thanh Hµ - Thanh Liªm

27.

¤. Ph¹m Sü S¬n

- Lµng nghÒ Thªu An Hßa- Thanh Hµ - Thanh Liªm

28.

¤. NguyÔn H÷u Hïng

- Lµng nghÒ Thªu An Hßa- Thanh Hµ - Thanh Liªm

29.

¤. NguyÔn V¨n VÜnh

- Lµng nghÒ Thªu Hßa Ngh·i- Thanh Hµ - Thanh Liªm

30.

Bµ Ph¹m ThÞ H­êng

- Lµng nghÒ Thªu Hßa Ngh·i – Thanh Hµ - Thanh Liªm


III. Ng­êi cã c«ng ®­a nghÒ míi vÒ tØnh (01 c¸ nh©n)

1. ¤ng Lª §×nh §«ng – NghÒ ghÐp nøa s¬n mµi – thÞ trÊn B×nh Mü – B×nh Lôc./.


: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương