Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam S¬n cÇu thÐp vµ kÕt cÊu thÐptải về 135.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích135.38 Kb.
#16568
Tiªu chuÈn ngµnh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

S¬n cÇu thÐp vµ
kÕt cÊu thÐp

Quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu


22 TCN 253 - 98

Bé Giao th«ng vËn t¶i

Cã hiÖu lùc tõ ngµy 30/12/1998

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3334/1998/Q§-BGTVT, ngµy 14/12/1999 cña Bé tr­ëng Bé GTVT)

I. Quy ®Þnh chung

1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c lo¹i s¬n b¶o vÖ dÇm cÇu thÐp, kÕt cÊu x©y dùng b»ng thÐp trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi ngoµi trêi ®èi víi c¸c lo¹i s¬n sö dông theo yªu cÇu kü thuËt b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng.

1.2. TÊt c¶ c¸c lo¹i s¬n dïng b¶o vÖ cÇu thÐp vµ kÕt cÊu thÐp ph¶i ®­îc lùa chän thÝch hîp, ®¶m b¶o chèng ¨n mßn ®èi víi møc ®é x©m thùc cña m«i tr­êng t­¬ng øng.

1.3. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho thi c«ng s¬n tµu biÓn vµ phun phñ b¶o vÖ b»ng kim lo¹i; c¸c c«ng nghÖ thi c«ng ®Æc biÖt nµy ph¶i phï hîp víi h­íng dÉn riªng cña nhµ s¶n xuÊt s¬n.

1.4. Tæng chiÒu dµy c¸c líp s¬n sau khi kÕt thóc c«ng t¸c s¬n ph¶i ®¹t Ýt nhÊt
180  200m. Ph¶i s¬n Ýt nhÊt 4 líp vµ chiÒu dµy mçi líp kh«ng qu¸ 50m.

II. ChuÈn bÞ bÒ mÆt tr­íc khi s¬n

Lµm s¹ch bÒ mÆt:

2.1. ChuÈn bÞ bÒ mÆt tr­íc khi s¬n lµ nh©n tè quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng s¬n.

Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ bÒ mÆt lµ tÈy s¹ch mäi hîp chÊt bÈn nh­ muèi hoµ tan, gØ, dÇu mì, n­íc, bôi bÈn, v¶y c¸n thÐp, líp s¬n cò b¸m láng lÎo, sinh vËt b¸m bÈn... ra khái bÒ mÆt thÐp ®Ó cho c¸c líp s¬n b¸m chÆt vµo thÐp; t¹o ®é nh¸m cho bÒ mÆt thÐp lµm t¨ng kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña mµng s¬n s¾p thi c«ng.2.2. §é gØ cña bÒ mÆt thÐp ®­îc ph©n thµnh 4 cÊp nh­ sau:

+ CÊp 1: BÒ mÆt thÐp ®· chím gØ nh­ng rÊt Ýt, t¹o nªn mµu vµng nh¹t trªn mÆt thÐp.

+ CÊp 2: BÒ mÆt thÐp ®· b¾t ®Çu bÞ gØ ®èm vµ xuÊt hiÖn gØ máng, t¹o nªn mµu vµng sÉm cã vÕt ®èm trªn bÒ mÆt thÐp.

+ CÊp 3: BÒ mÆt thÐp ®· cã v¶y gØ, cã thÓ c¹o bong ®­îc, t¹o nªn vµi vÕt lâm nhá cã thÓ nh×n ®­îc b»ng m¾t th­êng.

+ CÊp 4: BÒ mÆt thÐp ®· cã nhiÒu v¶y gØ, xuÊt hiÖn nhiÒu vÕt lâm nhá nh×n dÔ dµng b»ng m¾t th­êng.2.3. BÒ mÆt thÐp tr­íc khi s¬n ®­îc quy ®Þnh theo 4 møc ®é lµm s¹ch (MS) nh­ sau:

+ MS1: BÒ mÆt thÐp sau khi lµm s¹ch vÉn cßn gØ b¸m ch¾c trªn bÒ mÆt, míi chØ lµm s¹ch ®­îc c¸c v¶y c¸n thÐp, gØ, s¬n cò, c¸c vËt l¹ b¸m láng lÎo trªn bÒ mÆt thÐp. Sö dông ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng thæi khÝ kh«, thæi b»ng ngän löa, hoÆc dïng giÊy mµi vµ giÎ lau. ¸p dông cho bÒ mÆt thÐp gØ cÊp 1, hoÆc lµm s¹ch côc bé víi diÖn tÝch nhá.

+ MS2: BÒ mÆt thÐp sau khi lµm s¹ch cã mµu x¸m nh­ng ch­a ®ång nhÊt, kh«ng cßn c¸c v¶y c¸n thÐp gØ, c¸c vËt l¹ b¸m chÆt. Sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng thñ c«ng vµ c¬ khÝ nh­ gâ gØ, bµn ch¶i s¾t hay m¸y mµi, lµm s¹ch b»ng phun c¸t (hay c¸c vËt liÖu mµi mßn kh«) còng nh­ lµm s¹ch b»ng phun chÊt mµi mßn ­ít hay b»ng ngän löa. ¸p dông cho bÒ mÆt thÐp gØ cÊp 1 vµ 2.

+ MS3: BÒ mÆt thÐp sau khi lµm s¹ch cã mµu ¸nh s¸ng kim nh­ng ch­a ®ång nhÊt, kh«ng cßn v¶y c¸n thÐp, gØ, còng nh­ c¸c tiÓu ph©n l¹. Sö dông ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng m¸y mµi, lµm s¹ch b»ng phun c¸t (hay c¸c vËt liÖu mµi mßn kh«), lµm s¹ch b»ng phun chÊt mµi mßn ­ít hoÆc ng©m axit. ¸p dông víi c¸c bÒ mÆt gØ cÊp 1, 2 vµ 3; Víi bÒ mÆt gØ cÊp 4 theo yªu cÇu cña Chñ c«ng tr×nh.

+ MS4: Lµm s¹ch khái bÒ mÆt toµn bé gØ nghiÒn, gØ còng nh­ c¸c tiÓu ph©n l¹. Khi ®ã bÒ mÆt kim lo¹i cã mµu ¸nh s¸ng kim ®ång nhÊt.

Sö dông ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng phun c¸t (hay c¸c vËt liÖu mµi mßn kh«). Phun chÊt mµi mßn ­ít hoÆc ng©m axit. ¸p dông cho c¸c bÒ mÆt gØ cÊp 1, 2, 3 vµ gØ cÊp 4 theo yªu cÇu cña Chñ c«ng tr×nh.2.4. §èi víi c«ng tr×nh cÇu dÇm thÐp míi x©y dùng, bÒ mÆt thÐp ph¶i ®­îc lµm s¹ch ®¹t møc ®é MS3, MS4.

2.5. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cÇu thÐp cò, ®· ®Õn giai ®o¹n söa ch÷a th­êng xuyªn vµ söa ch÷a lín, cÇn kh¶o s¸t møc ®é gØ cña thÐp ®Ó lµm s¹ch ®¹t møc ®é s¹ch MS1 ®Õn MS4 theo yªu cÇu cña Chñ c«ng tr×nh.

- NÕu líp s¬n phñ ®· l·o ho¸, mµ líp s¬n chèng gØ cßn tèt, trªn bÒ mÆt thÐp kh«ng cã c¸c ®èm gØ xuÊt hiÖn, chØ cÇn lµm s¹ch líp phÊn ho¸ cña s¬n phñ råi s¬n tiÕp mét líp s¬n chèng gØ c¸ch ly vµ c¸c líp s¬n phñ míi.

- NÕu trªn dÇm thÐp s¬n cßn tèt nh­ng mét sè vïng ®· xuÊt hiÖn gØ côc bé (víi møc ®é gØ cÊp 1, cÊp 2 vµ diÖn tÝch gØ < 30%) cho phÐp lµm s¹ch ®¹t møc ®é MS1, MS2 tr­íc khi s¬n l¹i nh÷ng khu vùc ®ã.

- NÕu dÇm thÐp gØ trªn 50% diÖn tÝch, víi cÊp ®é gØ nµo còng ph¶i lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp ®¹t møc ®é MS2 ®Õn MS4 vµ s¬n l¹i toµn bé.2.6. ViÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ bÒ mÆt lµ ph¶i tiÕn hµnh tÈy s¹ch dÇu mì nhên khái bÒ mÆt thÐp.

TÈy b»ng dung m«i (x¨ng dÇu, dÇu ho¶) hay dÇu pha s¬n chØ nªn sö dông víi nh÷ng diÖn tÝch bÞ nhiÔm bÈn nhá.

§èi víi diÖn tÝch bÞ nhiÔm bÈn lín, ph¶i dïng ph­¬ng ph¸p vËt lý ®Ó ph¸ vì tr¹ng th¸i nhiÔm bÈn sau ®ã dïng chÊt lµm s¹ch b»ng nhò lµ tèt nhÊt vµ cuèi cïng phun röa b»ng n­íc s¹ch. (Xem Phô lôc 2.1).

2.7. NÕu bÒ mÆt bÞ nhiÔm muèi hoµ tan do m«i tr­êng « nhiÔm hay ®­îc h×nh thµnh tõ thÐp bÞ gØ ph¶i tiÕn hµnh röa bÒ mÆt thÐp b»ng n­íc ¸p suÊt cao (¸p suÊt n­íc  8 atm), sau ®ã dïng khÝ kh« ®Ó thæi kh« bÒ mÆt thÐp tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch bÒ mÆt kh¸c.

C¸c ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch bÒ mÆt:

2.8. Lµm s¹ch b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng bao gåm sö dông bµn ch¶i thÐp, m¸y mµi hoÆc c¸c lo¹i bµn ch¶i kh¸c. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông ®Ó lµm s¹ch nh÷ng líp gØ nhá b¸m dÝnh láng lÎo trªn bÒ mÆt thÐp víi diÖn tÝch nhá hoÆc nh÷ng líp s¬n ®· bÞ gi¶m chÊt l­îng, nh÷ng vÞ trÝ khã thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p phun.

Tr­íc khi lµm s¹ch b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, c¸c líp gØ nÆng ph¶i ®­îc lµm s¹ch b»ng c¸ch gâ, n¹o tõng líp mét, c¸c líp dÇu mì bôi bÈn nh×n thÊy ®­îc b»ng m¾t th­êng còng ph¶i ®­îc lµm s¹ch.2.9. Lµm s¹ch b»ng chÊt mµi mßn kh« lµ ph­¬ng ph¸p phæ biÕn nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi viÖc lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp. Ph­¬ng ph¸p ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch phun chÊt mµi mßn víi ¸p lùc cao lªn bÒ mÆt thÐp.

Th­êng dïng c¸t lµm chÊt mµi mßn kh«. Cã thÓ thay thÕ c¸t b»ng kim lo¹i hoÆc nh÷ng chÊt silic nh­ bi thÐp, ®¸ m¹t, xØ kim lo¹i, h¹t mµi kim lo¹i.

C«ng nghÖ lµm s¹ch b»ng phun c¸t (xem Phô lôc 2.2).

2.10. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp b»ng phun n­íc ë ¸p suÊt cao ng­êi ta ®­a thªm chÊt mµi mßn (nh­ c¸t) vµo n­íc. §ã lµ ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch b»ng chÊt mµi mßn ­ít rÊt phï hîp víi bÒ mÆt thÐp bÞ nhiÔm bÈn do c¸c muèi hoµ tan.

HiÖu qu¶ h¬n nÕu ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch phun n­íc ¸p suÊt thÊp sau ®ã phun khÝ nÐn ¸p suÊt cao cã chøa c¸t lªn bÒ mÆt thÐp. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh lµm s¹ch, trªn bÒ mÆt thÐp h×nh thµnh mét líp gØ mµng d¹ng bét (chñ yÕu lµ ë d¹ng oxyt s¾t). §Ó kh¾c phôc, ph¶i cho chÊt øc chÕ vµo n­íc ®Ó ng¨n c¶n sù h×nh thµnh líp gØ vµ sö dông lo¹i s¬n lãt phï hîp víi chÊt øc chÕ sö dông, hoÆc tr­íc khi s¬n ph¶i lµm s¹ch gØ tøc thêi b»ng c¸ch thæi khÝ nhÑ vµo kh«.2.11. ChuÈn bÞ bÒ mÆt b»ng ph­¬ng ph¸p sö dông ngän löa oxy - axetylen hoÆc oxy - propan ngang qua bÒ mÆt thÐp. H¬i nãng ®ét ngét lµm c¸c gØ nghiÒn vµ gØ v¶y bong ra khái bÒ mÆt do sù d·n në kh«ng ®ång ®Òu gi÷a líp v¶y gØ vµ kim lo¹i. Khi ®ã dïng bµn ch¶i thÐp ch¶i s¹ch gØ vµ cuèi cïng thæi khÝ kh« lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp lÇn cuèi.

Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp sö dông ë bÊt kú giai ®o¹n nµo, mäi n¬i mäi chç. Cã thÓ sö dông víi bÒ mÆt cã ®é Èm t­¬ng ®èi cao vµ trî gióp cho bÒ mÆt ®­îc kh« h¬n nh»m t¨ng tèc ®é kh« cña líp s¬n lãt.Chó ý:

- Ngän löa kh«ng ®­îc ®­a ngang qua bÒ mÆt qu¸ chËm v× nh÷ng líp gØ kh«ng liªn kÕt hoÆc c¸c vËt l¹ bªn ngoµi bay vµo, còng nh­ nh÷ng chç thÐp máng ®· bÞ háng sÏ cã nguy c¬ g©y ho¶ ho¹n.

- Kh«ng sö dông cho nh÷ng bÒ mÆt thÐp gÇn víi chç nèi b»ng bul«ng c­êng ®é cao.

2.12. Lµm s¹ch b»ng axit lµ ph­¬ng ph¸p chuÈn bÞ bÒ mÆt b»ng c¸ch ng©m nhóng thÐp trong bån ®ùng axit sau ®ã cä röa b»ng n­íc s¹ch.

Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông cho qu¸ tr×nh lµm s¹ch c¸c lo¹i axit, dÇu, mì, s¸p... vµ c¸c lo¹i nhiÔm bÈn kh¸c trªn bÒ mÆt kim lo¹i. ¸p dông trùc tiÕp trong c«ng x­ëng, trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thÓ ¸p dông ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c.Ghi chó:

Ph­¬ng ph¸p nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn d­íi sù h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan


chuyªn m«n.

2.13. §èi víi c¸c mèi liªn kÕt hµn: Tr­íc khi hµn ph¶i lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp. Sau khi hµn ph¶i tiÕn hµnh lµm s¹ch xØ hµn vµ c¸c chÊt l¾ng kh¸c. Lµm nh½n bÒ mÆt c¸c mèi hµn, kiÓm tra chÊt l­îng råi míi tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬n.

2.14. §Ó ®¸nh gi¸ nghiÖm thu bÒ mÆt thÐp ®­îc lµm s¹ch, ph¶i tu©n theo quy ®Þnh sau:

+ KiÓm tra ®é s¹ch:

- KiÓm tra ®é s¹ch bôi, s¬n, gØ... Trªn bÒ mÆt thÐp b»ng c¸ch dïng kÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 6 lÇn soi trªn bÒ mÆt b¶n thÐp ®Ó quan s¸t. NÕu kh«ng thÊy bôi bÈn lµ ®¹t yªu cÇu.

- KiÓm tra ®é s¹ch mì, dÇu b»ng c¸ch nhá 2 - 3 giät x¨ng lªn bÒ mÆt thÐp ®· ®­îc lµm s¹ch. Sau thêi gian Ýt nhÊt 15 gi©y, dïng giÊy läc thÊm x¨ng cßn ®äng l¹i trªn mÆt b¶n thÐp. Nhá x¨ng s¹ch lªn mÆt giÊy läc cïng lo¹i ®Ó kiÓm tra. Sau khi hai tê giÊy läc ®· bay hÕt x¨ng, nÕu mµu s¾c cña hai vÕt x¨ng ®· bay h¬i gièng nhau lµ ®¹t yªu cÇu vÒ ®é s¹ch dÇu mì. (X¨ng dïng kiÓm tra ph¶i lµ x¨ng s¹ch, kh«ng lÉn t¹p chÊt, kh«ng lÉn bÈn...).

+ §¸nh gi¸ nghiÖm thu:

- Sau khi ®· lµm s¹ch mét cÊu kiÖn thÐp cÇn nghiÖm thu ngay ®Ó phun s¬n chèng gØ b¶o vÖ thÐp vµ ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ nghiÖm thu vµo nhËt ký thi c«ng (BiÓu 1 vµ BiÓu 3 - Phô lôc 3). Thêi gian phun líp s¬n chèng gØ thø nhÊt kh«ng qu¸ 4 giê kÓ tõ khi ngõng phun c¸t nÕu thêi tiÕt kh« r¸o.

- DiÖn tÝch lµm s¹ch ®¹t møc ®é s¹ch yªu cÇu  95% míi ®­îc chÊp thuËn tiÕn hµnh thi c«ng s¬n.

III. Thi c«ng s¬n

3.1. §¬n vÞ thi c«ng sö dông s¬n theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o s¬n cho tõng c«ng tr×nh cÇu thÐp.

3.2. CÇn bè trÝ c¸c c¸n bé cã chuyªn m«n vÒ s¬n ®Ó theo dâi gi¸m s¸t chÊt l­îng s¬n cho c«ng tr×nh tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc.

3.3. Khi tiÕp nhËn s¬n cÇn nhËn ®ång bé c¸c lo¹i s¬n (s¬n chèng gØ, s¬n phñ...), dung m«i kÌm theo c¸c lo¹i s¬n vµ c¸c phô gia kh¸c (nÕu cã).

TÊt c¶ c¸c vËt liÖu s¬n trªn ®Òu ë tr¹ng th¸i bao b× nguyªn b¶n, cã ®ñ ký m· hiÖu hµng ho¸, nhµ s¶n xuÊt, ngµy th¸ng xuÊt x­ëng cña hµng ho¸ ®ã vµ kÌm theo c¸c phiÕu kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn ngµnh n¨m 1997, còng nh­ h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt s¬n.3.4. Tr­íc khi thi c«ng s¬n ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng bÒ mÆt thÐp ®· lµm s¹ch vµ t­ vÊn gi¸m s¸t ®ång ý míi ®­îc tiÕn hµnh thi c«ng s¬n.

3.5. Thi c«ng s¬n tèt nhÊt b»ng sóng phun s¬n d­íi ¸p lùc cña khÝ nÐn, ¸p lùc khÝ cho mét ®Çu sóng b×nh qu©n 3 atm.

3.6. C¸c tr­êng hîp nh­ sau cho phÐp dïng chæi quÐt s¬n:

+ MÆt thÐp bÞ rç, nhiÒu ®iÓm låi lâm kh¸c nhau.

+ C¸c vÞ trÝ cã mèi hµn, c¸c gãc c¹nh cña dÇm thÐp.

+ C¸c vïng nèi ghÐp cña nhiÒu b¶n thÐp...

+ Khi thi c«ng c¸c lo¹i s¬n hÖ mét cÊu tö cã ®é nhít thÊp (nh­ s¬n dÇu), hoÆc c¸c s¬n hÖ hai cÊu tö (nh­ s¬n epoxy).

Nh÷ng vÞ trÝ nh­ trªn ph¶i dïng chæi quÐt s¬n, quÐt vµ miÕt m¹nh tay ngay tõ líp s¬n chèng gØ ®Çu tiªn lªn mÆt thÐp sao cho s¬n ®­îc lÊp kÝn c¸c khe hë, sau ®ã míi tiÕn hµnh s¬n theo thø tù tõng líp mét.3.7. Thi c«ng s¬n b»ng con l¨n chØ sö dông khi ®· tiÕn hµnh s¬n líp s¬n dÆm tr­íc khi cÇn s¬n thªm nhiÒu líp ®Ó ®¹t ®é dµy ë bÒ mÆt b»ng ph¼ng. TuyÖt ®èi cÊm sö dông khi s¬n ë nh÷ng vÞ trÝ gãc c¹nh, nh÷ng vÞ trÝ cã ®inh t¸n bul«ng.

3.8. Khi thi c«ng s¬n cÇn tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:

+ Khu vùc phun s¬n kh«ng cã bôi bÈn, mÆt b»ng tho¸ng khÝ vµ c¸ch ly hoµn toµn nguån löa.

+ BÒ mÆt thÐp ®· ®­îc lµm s¹ch theo yªu cÇu.

+ Thêi tiÕt kh« r¸o, nhiÖt ®é ngoµi trêi kh«ng nªn qu¸ 35oC, ®é Èm kh«ng qu¸ 80%.

+ Kh«ng s¬n khi thêi tiÕt s¾p cã m­a hoÆc m­a ®· hÕt nh­ng kh«ng khÝ cßn Èm.

+ Kh«ng s¬n khi cã giã m¹nh.

+ ThiÕt bÞ phun s¬n cÇn ®¹t c¸c chØ tiªu kü thuËt vÒ ®é s¹ch cña khÝ nÐn vµ ¸p
lùc h¬i.

+ C«ng nh©n thi c«ng s¬n cÇn ®­îc huÊn luyÖn vÒ nghiÖp vô s¬n vµ quy tr×nh thi c«ng s¬n cÇu thÐp.3.9. C¸c c«ng tr×nh cÇu thÐp x©y míi hoÆc duy tu b¶o d­ìng s¬n l¹i ®Òu ph¶i thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh cña c«ng nghÖ thi c«ng s¬n (xem Phô lôc 2.3).

3.10. Sau khi s¬n xong toµn bé sè líp s¬n chèng gØ cÇn nghiÖm thu ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu kü thuËt (®é dÝnh b¸m, tæng chiÒu dµy c¸c líp s¬n trªn mÆt thÐp), sau ®ã míi ®­îc chuyÓn sang s¬n líp s¬n phñ (tÊt c¶ ghi theo biÓu mÉu 2 - Phô lôc 3).

3.11. §èi víi cÇu thÐp lµm míi, dÇm thÐp chÕ söa ®­îc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y, th× cÇn s¬n ®ñ sè líp s¬n chèng gØ vµ s¬n tiÕp tõ 1 - 2 líp s¬n phñ ®Ó ®¶m b¶o chèng gØ cho thÐp trong suèt thêi gian thi c«ng l¾p r¸p dÇm thÐp.

- Khi c«ng tr×nh cÇu thÐp ®· l¾p xong, s¬n nèt 1 - 2 líp s¬n phñ cuèi cïng. Tr­íc khi s¬n líp cuèi cïng cÇn bæ khuyÕt ®ñ sè líp s¬n bÞ x©y s¸t, lµm s¹ch bÒ mÆt khái bôi bÈn vµ h¬i n­íc, tèt nhÊt lµ lau lÇn cuèi b»ng dung m«i pha s¬n ®Ó t¹o ®é b¸m dÝnh gi÷a líp s¬n cò vµ líp s¬n míi.Chó ý:

- §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng míi mµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi, dÇm thÐp ®· s¬n trªn mét n¨m míi l¾p r¸p th× cÇn ph¶i s¬n ®ñ sè líp s¬n theo thiÕt kÕ. Sau khi ®· l¾p xong vÉn ph¶i s¬n thªm mét líp cuèi cïng.

- Nh÷ng ®­êng èng dÉn, hoÆc c¸c phô kiÖn b»ng thÐp ®Æt d­íi gÇm cÇu ph¶i s¬n hoµn chØnh tr­íc khi ®æ bª t«ng mÆt cÇu.

3.12. ViÖc nghiÖm thu thi c«ng s¬n cÇn thùc hiÖn:

- KiÓm tra ®é nhít cña s¬n tr­íc khi thi c«ng (TCVN 2092-1933 - Phô lôc 1.2), pha khuÊy s¬n theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. Néi dung kiÓm tra ghi theo biÓu mÉu sè 4 - Phô lôc 3.

- KiÓm tra ®é s¹ch vµ ¸p lùc khÝ nÐn, kiÓm tra thao t¸c s¬n.

- KiÓm tra thêi gian kh« cña s¬n, thêi gian s¬n gi÷a c¸c líp s¬n theo nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh.

- KiÓm tra ®é dµy vµ ®é b¸m dÝnh cña c¸c líp s¬n chèng gØ (tr­íc khi s¬n líp s¬n phñ) vµ cña toµn bé c¸c líp s¬n (sau khi kÕt thóc s¬n phñ). (TCVN 2097-1993, Phô lôc 1.3).

- KiÓm tra ®é phñ cña s¬n trªn c¸c gãc c¹nh, ®Çu bul«ng, khe tiÕp gi¸p nhiÒu líp thÐp vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c ®Ó h­íng dÉn cho ng­êi thi c«ng thùc hiÖn ®óng c«ng nghÖ s¬n do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh.3.13. C«ng t¸c s¬n cÇu thÐp ®­îc thùc hiÖn theo nhiÒu giai ®o¹n. Mçi giai ®o¹n cÇn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¬n vµ ghi vµo hå s¬ thi c«ng.

- Giai ®o¹n thi c«ng ë nhµ m¸y. PhiÕu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®­îc ghi theo BiÓu mÉu 3 - Phô lôc 3. Trong ®ã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c lo¹i s¬n sö dông, chØ tiªu kü thuËt cña s¬n (®é dÝnh b¸m, chiÒu dµy c¸c líp s¬n), thêi gian vµ thêi tiÕt thi c«ng.

- Giai ®o¹n thi c«ng t¹i hiÖn tr­êng. S¶n phÈm s¬n gåm 2 phÇn: S¬n toµn bé c¸c b¶n nót, s¬n bæ khuyÕt c¸c vÕt x­íc vµ s¬n phñ c¸c líp s¬n cuèi cïng cho toµn bé dÇm thÐp. TÊt c¶ ®Òu ghi theo BiÓu mÉu 5 - Phô lôc 3.

3.14. C«ng t¸c s¬n duy tu ®èi víi cÇu thÐp cò nÕu s¬n l¹i toµn bé th× nghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng s¬n gièng nh­ s¬n dÇm thÐp míi (tu©n theo BiÓu mÉu 5 - Phô lôc 3).

NÕu s¬n v¸ tõng phÇn, háng ®©u söa ®ã th× kiÓm tra chÊt l­îng s¬n theo c¸c h¹ng môc nh­ sau:

+ Tªn chi tiÕt s¬n l¹i.

+ Møc ®é s¹ch gØ: % diÖn tÝch.

+ Lo¹i s¬n sö dông:

- S¬n chèng gØ: Ký m· hiÖu; sè líp.

- S¬n phñ: Ký m· hiÖu; sè líp.

+ §é dÝnh b¸m cña s¬n trªn thÐp.

+ ChiÒu dµy tæng thÓ cña c¸c líp s¬n:

- S¬n chèng gØ.

- S¬n phñ.

C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu cã ghi nhËn cña KCS, ®¬n vÞ thÇu vµ t­ vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh.IV. An toµn lao ®éng vµ an toµn giao th«ng

4.1. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ vµ sinh m¹ng con ng­êi ph¶i ®­îc b¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi. Nghiªm cÊm c«ng t¸c s¬n khi ch­a cã biÖn ph¸p an toµn.

4.2. Khi tiÕp xóc víi ho¸ chÊt g©y ¨n mßn, tuyÖt ®èi ph¶i cã g¨ng tay cao su.

4.3. Khi tiÕp xóc víi ho¸ chÊt vµ vËt liÖu s¬n, cÇn lµm n¬i th«ng tho¸ng, cã khÈu trang. Tr­êng hîp lµm l©u dµi th× ph¶i thay ca, cã biÖn ph¸p th«ng giã khi thi c«ng.

4.4. Khi lµm viÖc liªn quan ®Õn s¬n nhÊt thiÕt ph¶i cã kÝnh tr¾ng b¶o vÖ m¾t, cã quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng.

4.5. Khi s¬n b¾n vµo m¾t cÇn ®­a tíi bÖnh x¸ gÇn nhÊt, tr­êng hîp xa bÖnh x¸ ph¶i röa ngay m¾t b»ng n­íc s¹ch sau ®ã nhá dung dÞch n­íc muèi tinh khiÕt (NaCl) 5% vµ chuyÓn ®i bÖnh viÖn chuyªn ngµnh.

4.6. Khi s¬n r¬i vµo da ph¶i nhanh chãng lau s¹ch b»ng giÎ khi s¬n cßn ­ít; sau ®ã röa s¹ch b»ng xµ phßng. Tr­êng hîp ®Ó quªn hoÆc kh«ng kÞp lau cã thÓ lµm s¹ch b»ng c¸ch thÊm giÎ vµo dung m«i pha s¬n v¾t kh« lau ®Õn khi hÕt s¬n, sau ®ã röa l¹i b»ng xµ phßng.

4.7. Khi lµm viÖc víi dung m«i dÔ ch¸y næ, cÇn tuyÖt ®èi ®Ò phßng ch¸y næ. Kho chøa s¬n vµ dung m«i ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh xa nguån löa.

4.8. N¬i ®Ó s¬n vµ dung m«i ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y nh­ c¸t, xÎng, b×nh ch÷a ch¸y ®Ò phßng ho¶ ho¹n. C¸c thïng ph¶i cã n¾p kh«ng ®Ó h¬i rß rØ. Khi cã ho¶ ho¹n cÇn ph¶i c¾t ngay cÇu dao ®iÖn. Dïng b×nh ch÷a ch¸y, c¸t dËp t¾t ngay ngän löa kh«ng ®Ó x¶y ra ch¸y næ vµ l©y lan sang n¬i kh¸c. B¸o ngay víi c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y nÕu ®¸m ch¸y cã nguy c¬ lan réng.

4.9. KiÓm tra hÖ thèng ®iÖn b»ng bót thö ®iÖn, kiÓm tra l¹i ®­êng d©y, cÇu dao ®iÖn ®ñ t¶i, ®ñ tiªu chuÈn ch¹y m¸y.

4.10. KiÓm tra thiÕt bÞ phun c¸t, b×nh khö, van an toµn, cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o an toµn khi ho¹t ®éng. C«ng viÖc nµy ph¶i do c¬ quan chuyªn ngµnh kiÓm tra vµ cÊp giÊy kiÓm ®Þnh. Nghiªm cÊm sö dông m¸y cò mµ kh«ng ®­îc sù chÊp nhËn cña c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm.

4.11. C«ng viÖc vËn hµnh m¸y phun c¸t ph¶i lµ ng­êi ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô, th­êng xuyªn sö dông m¸y hoÆc lµ ng­êi ®­îc h­íng dÉn tØ mØ ®· qua tËp sù.

4.12. Ng­êi sö dông thiÕt bÞ phun c¸t ph¶i ®­îc trang bÞ thiÕt bÞ b¶o hé riªng theo quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, nh­ kÝnh, mò, khÈu trang...

4.13. Khi thi c«ng trªn dÇm thÐp cao ph¶i cã d©y b¶o hiÓm, l­íi ®ì, giµn gi¸o ph¶i ®­îc chuÈn bÞ ch¾c ch¾n ®óng nh­ thiÕt kÕ. Cã l­íi dÇy ch¾c kh«ng cho s¬n r¬i xuèng ph­¬ng tiÖn vµ ng­êi qua l¹i.

4.14. Khi thi c«ng ë nh÷ng n¬i s«ng n­íc ph¶i cã thuyÒn vµ phao cøu sinh ®Ò phßng tr­êng hîp x¶y ra tai n¹n.

4.15. Khu vùc phun c¸t kh«ng ®­îc cã ng­êi qua l¹i. Tr­êng hîp nh÷ng n¬i cã nhiÒu ng­êi qua l¹i cÇn tiÕn hµnh thi c«ng ë thêi ®iÓm v¾ng ng­êi nhÊt, lùa chiÒu giã khi thi c«ng, kh«ng ®Ó tr­êng hîp c¸t b¾n vµo ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn qua l¹i.

4.16. Khu vùc thi c«ng ph¶i cã rµo ch¾n, biÓn b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu theo ®iÒu luËt an toµn giao th«ng ®­êng thuû, ®­êng bé. Rµo ch¾n ph¶i ®óng thiÕt kÕ an toµn lao ®éng, biÓn b¸o ®Ìn tÝn hiÖu ph¶i ®óng kÝch th­íc, kiÓu c¸ch vÒ an toµn giao th«ng gióp cho mäi ng­êi cã thÓ nhËn biÕt tõ xa.

4.17. TÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn thi c«ng vÒ s¬n ph¶i ®­îc huÊn luyÖn vÒ kü thuËt s¬n, cã søc khoÎ tèt, trong ®é tuæi lao ®éng, ®Æc biÖt kh«ng dÞ øng khi tiÕp xóc víi s¬n.

4.18. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng trong thi c«ng kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng xÊu cho m«i sinh khu vùc.

4.19. Khi thi c«ng xong c¸c lo¹i phÕ th¶i ph¶i ®­îc gom l¹i cho xuèng hè s©u lÊp kÝn.

4.20. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, kh«ng ®­îc ®æ s¬n thõa, dung m«i, giÎ lau xuèng s«ng g©y « nhiÔm nguån n­íc.

V. PhÇn phô lôc

Phô lôc 1

Danh môc c¸c tiªu chuÈn liªn quan

1.1. 22 TCN 235-97: S¬n dïng cho cÇu thÐp vµ kÕt cÊu thÐp, yªu cÇu kü thuËt - ph­¬ng ph¸p thö.

1.2. TCVN 2092-1993: X¸c ®Þnh ®é nhít.

1.3. TCVN 2097-1993: X¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh.

1.4. TCVN 2096-1993: X¸c ®Þnh thêi gian kh«.

1.5. 22 TCN 24-84: Quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu dÇm cÇu thÐp liªn kÕt b»ng bul«ng c­êng ®é cao.

Phô lôc 2

2.1. ChÊt lµm s¹ch lo¹i nhò sö dông ®Ó tÈy dÇu mì khái bÒ mÆt thÐp bÞ nhiÔm bÈn lín, th­êng lµ c¸c hçn hîp trªn c¬ së hydrocabon cã chøa t¸c nh©n nhò ho¸.

Cã thÓ dïng c«ng thøc sau:

- DÇu ho¶: 75% khèi l­îng.

- Axit Cresylic: 10% khèi l­îng.

- Axit Oleic: 10% khèi l­îng.

- Natri Hydroxit: 5% khèi l­îng.2.2. C«ng nghÖ lµm s¹ch b»ng phun c¸t: Dùa theo 22 TCN 24-84.

1. C¸t dïng ®Ó phun ph¶i lµ c¸t th¹ch anh, kh« s¹ch. §é Èm cña c¸t kh«ng lín h¬n 2%, cì h¹t d < 2,5 mm (NÕu dïng cì h¹t d = 0,6 - 2 mm). L­îng h¹t bôi trong c¸t cã ®­êng kÝnh d < 0,5 mm kh«ng v­ît qu¸ 6% khèi l­îng.H×nh 1. S¬ ®å thiÕt bÞ phun c¸t.

1. M¸y nÐn khÝ; 2. Thïng chøa nÐn khÝ;

3. Bé phËn läc dÇu, n­íc ; 4. Thïng chøa c¸t;

5. Bé phËn trén c¸t vµ khÝ; 6. Vßi phun c¸t.

H×nh 2. BiÓu ®å l­îng khÝ nÐn dïng trong
thi c«ng phô thuéc vµo ¸p lùc kh«ng khÝ
vµ ®­êng kÝnh vßi phun.H×nh 3. Vßi phun

2. ViÖc sÊy kh« c¸t dïng hÖ thèng lß quay ®èt b»ng nhiªn liÖu láng. Trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªn ph¬i c¸t ngoµi b·i (mïa hÌ hoÆc mïa kh« hanh) nh­ng ph¶i kiÓm tra ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ë §iÒu 1.

3. C¸c bé phËn chÝnh cña thiÕt bÞ phun c¸t (®­a ra H×nh 1 - Phô lôc 2.1) gåm: §Çu phun c¸t, phÔu chøa c¸t, thïng chøa khÝ nÐn, bé phËn läc dÇu, n­íc, èng dÉn, m¸y h¬i Ðp... c¸c thiÕt bÞ nµy ph¶i ®­îc chÕ t¹o ®¶m b¶o an toµn khi dïng ¸p lùc tíi 6 atm vµ ph¶i ®­îc ®¨ng ký, kiÓm tra theo quy ph¹m kü thuËt an toµn QPVN 2-75.

4. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng t¸c phun c¸t, cã thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ cã kÝch th­íc phï hîp nh­ b×nh c¸t hai ng¨n, mét ng¨n hoÆc kh«ng cã ng¨n.

5. §Ó ®¶m b¶o m¸y phun c¸t lµm viÖc b×nh th­êng, khÝ nÐn cÇn cã ¸p lùc 3,5 - 5 atm. TrÞ sè nµy tuú thuéc vµo ¸p lùc khÝ nÐn vµ ®­êng kÝnh vßi phun (Xem BiÓu ®å H×nh 2 - Phô lôc 2.1). ViÖc x¸c ®Þnh l­îng khÝ nÐn dïng trong thi c«ng phun c¸t phô thuéc vµo ¸p lùc kh«ng khÝ vµ ®­êng kÝnh vßi phun.

6. Dïng èng cao su cã ®­êng kÝnh trong 25 mm ®Ó cÊp khÝ nÐn vµo b×nh phun c¸t vµ èng cao su cã ®­êng kÝnh trong 32 mm ®Ó cÊp hçn hîp c¸t vµ khÝ vµo vßi phun c¸t.

7. §Ó phun c¸t, cã thÓ dïng c¸c lo¹i vßi phun b»ng thÐp cã cÊu t¹o hîp lý, b»ng vËt liÖu sµnh sø. VËt liÖu lµm chi tiÕt lâi vßi phun dïng c¸c lo¹i thÐp giµu mangan.

8. Trong qu¸ tr×nh phun c¸t, ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®­êng kÝnh miÖng vßi phun. NÕu ®­êng kÝnh trong cña miÖng vßi phun lín h¬n 10 mm ph¶i thay thÕ vßi phun.

9. Khi gia c«ng phun c¸t, miÖng vßi phun cÇn ®Æt c¸ch bÒ mÆt phun kho¶ng c¸ch  vµ nghiªng mét gãc  (H×nh 3 - Phô lôc 2.1) theo quy ®Þnh sau:

- Khi phun t¹o ma s¸t.

 = 15  30 cm.

 = 75o  80o

- Khi phun tÈy gØ.

 = 15  30 cm

 = 45o  50o

Phun c¸t tÈy gØ tr­íc, phun c¸t t¹o ma s¸t sau.

10. KhÝ nÐn dïng trong m¸y phun c¸t ph¶i ®­îc lµm s¹ch dÇu vµ n­íc ®Ó tr¸nh lµm gi¶m hÖ sè ma s¸t cña bÒ mÆt phun, b¶o ®¶m sù lµm viÖc b×nh th­êng cña m¸y phun. Trong mçi ca phun ph¶i kiÓm tra ®é s¹ch cña khÝ.

C¸ch kiÓm tra nh­ sau: H­íng vßi phun cã khÝ nÐn lªn bÒ mÆt tê giÊy cã v¹ch nÐt ch×. Sau mét phót nÕu giÊy kh«ng bÞ Èm vµ nÐt ch× kh«ng bÞ mê lµ ®é s¹ch ®¶m b¶o. NÕu kh«ng ®¹t ph¶i kiÓm tra bé phËn läc dÇu, n­íc cña m¸y vµ b×nh h¬i Ðp.

11. Tuú theo møc ®é han gØ cña thÐp mµ ®iÒu chØnh tèc dé di chuyÓn vßi phun, sao cho c¸t b¾n tíi ®©u gØ s¹ch tíi ®ã, bÒ mÆt thÐp hiÖn lªn ¸nh kim lo¹i ®ång nhÊt.

12. Khi phun c¸t lµm s¹ch bÒ mÆt xong mét cÊu kiÖn thÐp, cÇn ngõng phun c¸t vµ thæi khÝ nÐn trùc tiÕp lªn bÒ mÆt thÐp ®Ó lµm s¹ch bôi sau ®ã chuyÓn ngay sang khu vùc kh¸c ®Ó lµm thñ tôc nghiÖm thu vµ s¬n.

13. Thêi gian chuyÓn tiÕp tõ sau khi phun c¸t xong ®Õn khi b¾t ®Çu líp s¬n chèng gØ thø nhÊt kh«ng qu¸ 4 giê kÓ tõ khi ngõng phun c¸t theo cÊu kiÖn ®ã. NÕu ®Ó l©u sÏ xuÊt hiÖn gØ, khi ®· xuÊt hiÖn gØ th× ph¶i phun c¸t l¹i míi ®­îc s¬n.

14. MÆt b»ng phun c¸t ph¶i t­¬ng ®èi réng. Bôi c¸t ë vïng phun c¸t kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c cÊu kiÖn ®· phun c¸t s¹ch vµ chuÈn bÞ s¬n.

15. C¸c thiÕt bÞ phun c¸t ph¶i ®¶m b¶o kü thuËt an toµn.

16. C¸c vËt liÖu: C¸t, khÝ nÐn, ph¶i ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng.

17. Kh«ng phun c¸t khi trêi m­a, kh«ng phun c¸t vµo ban ®ªm ë ngoµi trêi cã s­¬ng mï, nªn phun c¸t ë ®é Èm khÝ quyÓn < 70%.

18. Ph¶i phun c¸t tõ ®Çu trong mét sè tr­êng hîp sau:

+ Nh÷ng dÇm thÐp ®ang hoÆc ®· phun c¸t xong nh­ng ch­a kÞp s¬n, mµ gÆp
ph¶i m­a.

+ Nh÷ng dÇm thÐp ®· s¬n ®­îc 1 hoÆc 2 líp s¬n chèng gØ, sau ®ã gÆp m­a kÐo dµi. Khi hÕt m­a, trªn mÆt thÐp xuÊt hiÖn nh÷ng ®èm gØ xen kÏ s¬n, do líp s¬n ch­a ®ñ ®é dµy ®Ó phñ kÝn mÆt thÐp nªn ®· bÞ n­íc thÊm vµo vµ g©y ra han gØ rÊt nhanh. V× vËy sau mçi ®ît m­a c¸n bé kü thuËt, KCS cÇn kiÓm tra kü tõng thanh dÇm thÐp ®ang thi c«ng phun c¸t, phun s¬n, nÕu ph¸t hiÖn gØ cÇn lµm l¹i tõ ®Çu.2.3. Mét sè quy ®Þnh trong thi c«ng s¬n.

1. KiÓm tra cì ®Çu phun vµ ¸p suÊt ®Çu ra (theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt s¬n).

2. Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu sóng phun ®Õn bÒ mÆt s¬n c¸ch nhau tõ 30 - 35 cm vµ vu«ng gãc víi bÒ mÆt cÇu s¬n (H×nh 4 - Phô lôc 2).

3. Tèc ®é ®­a sóng ph¶i ®Òu vµ theo thø tù tõng gi¶i s¬n mét trªn mÆt thÐp. Mçi gi¶i s¬n phun tõ 50 - 100 cm. S¬n gèi lªn gi¶i tr­íc tõ 25 - 50% ®Ó ®¶m b¶o ®é dµy mµng s¬n.

4. S¬n ®Õn ®©u ®¹t ®é phñ kÝn ®Õn ®ã. MÆt s¬n bãng ®Òu, kh«ng cã vÕt loang, kh«ng cã vÖt s¬n bÞ ch¶y trªn mÆt thÐp.

5. S¬n tõng líp trªn toµn bé dÇm thÐp hoÆc trªn mét chi tiÕt. Sau ®ã ®Ó cho s¬n kh« hoµn toµn, kiÓm tra chiÒu dµy líp s¬n. NÕu s¬n ®· ®¹t chiÒu dµy th× chuyÓn sang líp tiÕp sau. Nªn phun líp tr­íc vµ líp sau theo kiÓu ngang däc "Phun ch÷ thËp" ®Ó cã ®­îc mµng s¬n dµy ®Òu. NÕu líp s¬n ch­a ®¹t chiÒu dµy th× cÇn bæ khuyÕt ngay råi míi ®­îc chuyÓn sang líp tiÕp sau.

1. Lu«n lu«n gi÷ sóng phun chÜa vµo bÒ mÆt ë gãc 90o.

2. Lu«n lu«n gi÷ cïng mét kho¶ng c¸ch trong qu¸ tr×nh phun.


Cho sóng chuyÓn ®éng theo ®­êng th¼ng song song víi mÆt ph¼ng.


H×nh 4. Kü thuËt phun ®óng

Phô lôc 3

C¸c mÉu biÓu nhËt ký thi c«ng

3.1. MÉu biÓu sè 1: NhËt ký thi c«ng c¸c sè liÖu lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp.

3.2. MÉu biÓu sè 2: NhËt ký thi c«ng s¬n.

3.3. MÉu biÓu sè 3: PhiÕu nghiÖm thu s¬n dÇm thÐp.

3.4. MÉu biÓu sè 4: NhËt ký theo dâi pha s¬n.

3.5. MÉu biÓu sè 5: KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng s¬n phñ ngoµi cïng.

MÉu biÓu sè 1

NhËt ký thi c«ng c¸c sè liÖu
lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp


Ngµy/th¸ng

Tªn chi tiÕt

Ký m· hiÖu dÇm thÐp

Thêi tiÕt
thi c«ng


Møc ®é
s¹ch gØ, % S


X¸c nhËn cña KCS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)MÉu biÓu sè 2

NhËt ký thi c«ng s¬n

Ngµy/th¸ng

Líp s¬n

Thêi tiÕt

ChiÒu dµy (m)

§é b¸m dÝnh, % S

X¸c nhËn cña KCS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
Líp 1

Líp 2


Líp 3

........MÉu 3

MÉu 4


MÉu biÓu 5

KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng s¬n phñ ngoµi cïng

- Tªn c«ng tr×nh: NhÞp cÇu

- Thêi gian thi c«ng tõ: ®Õn:

- Lo¹i s¬n sö dông: ký hiÖu

- §é dÝnh b¸m:

- Sè líp:TT

Tªn cÊu kiÖn ®o

Tæng chiÒu dµy c¸c líp s¬n m (tÝnh b×nh qu©n)

(1)

(2)

(3)
Khoang 1
1

2

34

5

67

8

9Thanh ®øng...

Thanh xiªn...

DÇm däc

DÇm ngang

M¹ th­îng

M¹ h¹
Khoang 2

..............Khoang 3

..............Khoang 4

..............
§¬n vÞ thi c«ng Gi¸m s¸t c«ng tr×nh
tải về 135.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương