Céng hoµ x· héI chñ nghÜa ViÖt nam cäc khoan nhåi tiªu chuÈn thi c ngtải về 255.03 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích255.03 Kb.
#16646
  1   2   3   4   5   6   7
tiªu chuÈn ngµnh


Céng hoµ x· héI chñ nghÜa ViÖt nam

cäc khoan nhåi -

tiªu chuÈn thi c«ng

22 TCN 257-2000


bé giao th«ng

vËn t¶I

vµ nghiÖm thu

Cã hiÖu lùc tõ

ngµy 30 / 6 /2000Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 1603/2000/Q§-BGTVT, ngµy 15 / 6 /2000.

Ch­¬ng I

Quy ®Þnh CHUNG
1.1. Qui ph¹m nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng vµ nghiÖm thu cäc khoan nhåi bª t«ng cèt thÐp lµm mãng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng.
1.2. Cho phÐp sö dông ¸p lùc cña cét n­íc hoÆc dung dÞch v÷a sÐt gi÷ thµnh èng v¸ch lç khoan ®Ó thi c«ng cäc khoan nhåi; NÕu vÞ trÝ lç khoan n»m gÇn c¸c ng«i nhµ hoÆc c«ng tr×nh hiÖn cã nhá h¬n 40 m, cÇn lùa chän gi¶i ph¸p thi c«ng thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o an toµn æn ®Þnh cho c¸c c«ng tr×nh l©n cËn ®ã.
13. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng, chän biÖn ph¸p, thiÕt bÞ m¸y mãc vµ x©y dùng c«ng nghÖ thi c«ng chi tiÕt ph¶i cã tr×nh ®é vµ cã kinh nghiÖm vÒ thi c«ng cäc khoan nhåi. C¸c c¸n bé, kü thuËt viªn, c«ng nh©n v.v.. tham gia thi c«ng cäc khoan nhåi cÇn ph¶i ®­îc huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o tay nghÒ.
1.4. Ph¶i lËp qui tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng ®èi víi tõng lo¹i m¸y khoan ®Ó h­íng dÉn cho c¸n bé, c«ng nh©n vµ mäi ng­êi tham gia hiÓu râ c«ng nghÖ tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng. ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ c«ng nghÖ thi c«ng ph¶i ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt.
1.5. C¸c phô lôc kÌm theo Qui ph¹m nµy ®­îc sö dông ®Ó tham kh¶o cho thi c«ng vµ nghiÖm thu cäc khoan nhåi.
Ch­¬ng II

ChuÈn bÞ thi c«ng
C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cäc khoan

2.1. Khi thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cäc khoan nhåi cÇn ph¶i ®iÒu tra vµ thu thËp c¸c tµi liÖu sau:

1) B¶n vÏ thiÕt kÕ mãng cäc khoan nhåi, kh¶ n¨ng chÞu t¶i, c¸c yªu cÇu thö t¶i vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra nghiÖm thu.

2) Tµi liÖu ®iÒu tra vÒ ®Þa chÊt, thuû v¨n, n­íc ngÇm.

3) Tµi liÖu vÒ b×nh ®å, ®Þa h×nh n¬i thi c«ng, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng t¹i chç, nh­ ®­êng giao th«ng, m¹ng ®iÖn, nguån n­íc phôc vô thi c«ng.

4) Nguån vËt liÖu cung cÊp cho c«ng tr×nh, vÞ trÝ ®æ ®Êt khoan.

5) TÝnh n¨ng vµ sè l­îng thiÕt bÞ thi c«ng cã thÓ huy ®éng cho c«ng tr×nh.

6) C¸c ¶nh h­ëng cã thÓ t¸c ®éng tíi m«i tr­êng vµ c«ng tr×nh l©n cËn.

7) Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ kü n¨ng cña ®¬n vÞ thi c«ng.

8) C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt thi c«ng vµ kiÓm tra chÊt l­äng ®èi víi cäc khoan nhåi.


2.2. C«ng t¸c thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng cäc khoan nhåi cÇn thùc hiÖn c¸c h¹ng môc sau:

1) LËp b¶n vÏ mÆt b»ng thi c«ng tæng thÓ bao gåm vÞ trÝ cäc, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phô t¹m nh­ tr¹m bª t«ng, hÖ thèng sµn c«ng t¸c, d©y truyÒn c«ng nghÖ thiÕt bÞ thi c«ng nh­ m¸y khoan, c¸c thiÕt bÞ ®ång bé ®i kÌm, hÖ thèng cung cÊp vµ tuÇn hoµn v÷a sÐt, hÖ thèng cÊp vµ x¶ n­íc, hÖ thèng cÊp ®iÖn, hÖ thèng ®­êng c«ng vô .

2) LËp c¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn c¸c b­íc thi c«ng, c¸c tµi liÖu h­íng dÉn c¸c thao t¸c thi c«ng ®èi víi c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu. LËp h­íng dÉn c«ng nghÖ thi c«ng vµ c¸c h­íng dÉn sö dông c¸c thiÕt bÞ ®ång bé.

3) LËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.

4) LËp biÓu kÕ ho¹ch sö dông nh©n lùc.

5) LËp biÓu kÕ ho¹ch sö dông thiÕt bÞ.

6) LËp b¶ng tæng vËt t­ thi c«ng c«ng tr×nh.

7) C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh.


VËt liÖu vµ thiÕt bÞ

2.3. C¸c vËt liÖu, thiÕt bÞ dïng trong thi c«ng cäc khoan nhåi ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ, trong qui ®Þnh cña Qui ph¹m nµy vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh.


2.4. C¸c thiÕt bÞ sö dông nh­ m¸y cÈu, m¸y khoan, bóa rung v.v... ph¶i cã ®Çy ®ñ tµi liÖu vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt, còng nh­ chøng chØ vÒ chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i ®­îc ®¨ng kiÓm cña c¬ quan thanh tra an toµn theo ®óng c¸c quy t¾c kü thuËt an toµn hiÖn hµnh.
2.5. VËt liÖu sö dông vµo c«ng tr×nh cäc khoan nhåi nh­ xi m¨ng, cèt thÐp, v÷a sÐt, phô gia v.v... ph¶i cã ®Çy ®ñ h­íng dÉn sö dông vµ c¸c chøng chØ chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt. C¸c vËt liÖu nh­ c¸t, ®¸, n­íc, v÷a sÐt, bª t«ng ph¶i cã c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ chÊt l­îng còng nh­ thÝ nghiÖm tuyÓn chän thµnh phÇn bª t«ng, kÕt qu¶ Ðp mÉu v.v... tr­íc khi ®­a vµo sö dông.
Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh phô trî

2.6. Tr­íc khi thi c«ng cäc khoan nhåi, ph¶i c¨n cø vµo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî nh­:

1) §­êng c«ng vô ®Ó vËn chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ phôc vô thi c«ng.

2) HÖ thèng cung cÊp n­íc gåm nguån n­íc (giÕng n­íc, m­¬ng m¸ng dÉn n­íc), c¸c m¸y b¬m, c¸c bÓ chøa, hÖ thèng ®­êng èng.

3) HÖ thèng cÊp ®iÖn gåm nguån ®iÖn cao thÕ, hÖ thèng truyÒn dÉn cao vµ h¹ thÕ, tr¹m biÕn ¸p, tr¹m m¸y ph¸t ®iÖn v.v...

4) HÖ thèng cung cÊp vµ tuÇn hoµn v÷a sÐt gåm kho chøa bét bentonite, tr¹m trén v÷a sÐt, c¸c m¸y b¬m, c¸c bÓ l¾ng, hÖ thèng läc xo¸y, hÖ thèng ®­êng èng.

5) HÖ thèng cung cÊp bª t«ng gåm c¸c tr¹m bª t«ng, c¸c kho xi m¨ng, c¸c m¸y b¬m bª t«ng, vµ hÖ thèng ®­êng èng v.v...

6) C¸c sµn ®¹o thi c«ng, c¸c khung dÉn h­íng v.v...


2.7. MÆt b»ng thi c«ng ph¶i dùa vµo ®Þa h×nh, vÞ trÝ x©y dùng mãng mµ lùa chän cho phï hîp vµ cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm sau:

1) Khi thi c«ng trªn b·i c¹n, ph¶i tiÕn hµnh san ñi, ®¾p ®Êt t¹o mÆt b»ng thi c«ng, r¶i c¸c tÊm thÐp dÇy ®Ó m¸y khoan b¸nh xÝch cã thÓ di chuyÓn khoan coc.

2) NÕu thi c«ng trªn c¹n, cã thÓ t¹o mÆt b»ng thi c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®¾p ®¶o ®Êt.

3) T¹i nh÷ng n¬i n­íc s©u hoÆc ®Þa chÊt phøc t¹p bïn lÇy, ph¶i lµm s¹n ®¹o cøng ®Ó ®Æt m¸y khoan vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cäc. Cã thÓ dïng hÖ næi nh­ phao, phµ ®Ó ®Æt m¸y khoan nh­ng ph¶i neo cho hÖ næi æn ®Þnh.


2.8. NÕu thiÕt bÞ khoan thuéc lo¹i lín, nÆng ph¶i ®iÒu tra ®Çy ®ñ ®Ó cã ph­¬ng ¸n vµ lé tr×nh vËn chuyÓn.
2.9. Ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ diÖn tÝch c«ng tr­êng ®Ó l¾p dùng thiÕt bÞ, xÕp dông cô. Ph¶i gia cè nÒn b·i, mÆt ®­êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viªc l¾p dùng c¸c thiÕt bÞ thi c«ng vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®i l¹i.
2.10. Ph¶i cã ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn ®Êt th¶i, dän dÑp ch­íng ng¹i xung quanh vµ d­íi mÆt ®Êt, tr¸nh g©y « nhiÔm m«i tr­êng.
2.11. Ph¶i xem xÐt t¸c h¹i cña tiÕng ån vµ chÊn ®éng vµ cã biÖn ph¸p h¹n chÕ ¶nh h­ëng ®Õn khu vùc xung quanh.
2.12. Tr­íc khi khoan cäc ph¶i kiÓm tra l¹i ®­êng c¬ tuyÕn, lËp c¸c mèc cao ®é, c¸c cäc ®Þnh tim cäc khoan. C¸c mèc cao ®é vµ cäc ®Þnh tim ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng khi khoan vµ ph¶i ®­îc b¶o vÖ cÈn thËn.
2.13. Tr­íc khi thi c«ng khoan ë nh÷ng vïng cã nhiÒu bom m×n trong chiÕn tranh cÇn ph¶i kh¶o s¸t th¨m dß vµ cã biÖn ph¸p rµ ph¸ bom m×n.

Ch­¬ng III

c«ng t¸c khoan t¹o lç
ThiÕt bÞ khoan t¹o lç

3.1. C«ng t¸c t¹o lç khoan cã thÓ chia thµnh hai d¹ng chñ yÕu theo ph­¬ng thøc b¶o vÖ thµnh v¸ch lç khoan nh­ sau:

1. Khoan t¹o lç kh«ng cã èng v¸ch, dïng bentonite ®Ó gi÷ v¸ch;

2. Khoan t¹o lç cã èng v¸ch.

ThiÕt bÞ lÊy ®Êt, ®¸ trong lßng lç khoan cã c¸c kiÓu sau: choßng ®Ëp ®¸; gµu ngo¹n; gµu xoay ®Ó hót bïn theo chu tr×nh thuËn, nghÞch v.v...
3.2. ViÖc t¹o lç träng lßng ®Êt cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c c«ng nghÖ, thiÕt bÞ khoan kh¸c nhau. Mçi c«ng nghÖ khoan cÇn cã qui ®Þnh c¸c th«ng sè khoan cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng t¹o lç.

èng v¸ch

3.3. Theo ®Æc ®iÓm kü thuËt cã thÓ chia èng v¸ch thµnh hai lo¹i:

a. èng v¸ch thuéc thiÕt bÞ khoan cã kÝch th­íc vÒ ®­êng kÝnh, chiÒu dµi mçi ®o¹n èng ®­îc chÕ t¹o theo tÝnh n¨ng, c«ng suÊt cña tõng lo¹i m¸y khoan. èng v¸ch nµy ®­îc rót lªn trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng;

b. èng v¸ch theo yªu cÇu thi c«ng kh«ng thuéc thiÕt bÞ khoan vµ ®­îc ®Ó l¹i trong kÕt cÊu víi môc ®Ých:

- Gi÷ thµnh v¸ch;

- HoÆc lµm v¸n khu«n ®èi víi phÇn cäc ngËm trong n­íc, cao h¬n ®¸y s«ng;

- B¶o vÖ cäc bª t«ng cèt thÐp trong tr­êng hîp s«ng cã vËn tèc lín vµ nhiÒu phï sa.ChÕ t¹o èng v¸ch

3.5. èng v¸ch ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp b¶n cuèn vµ hµn thµnh tõng ®o¹n èng t¹i c¸c x­ëng c¬ khÝ chuyªn dông. §­êng kÝnh èng v¸ch theo yªu cÇu thiÕt kÕ, chiÒu dµy èng v¸ch th­êng tõ 6 16 mm; chiÒu dµi c¸c ®o¹n èng v¸ch th­êng tõ 6 10m phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm thiÕt bÞ, vËt t­ vµ cÈu l¾p, c¸c yªu cÇu kü thuËt cña cäc. èng v¸ch sö dông ®Ó thi c«ng cäc khoan nhåi ph¶i cã chøng chØ ®¶m b¶o chÊt l­îng.


3.6. T¹i c«ng tr­êng, c¸c ®o¹n èng v¸ch cña cäc ®­îc nèi b»ng ®­êng hµn. ViÖc hµn nèi èng v¸ch ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn bÖ g¸. NÕu chiÒu dµi èng v¸ch cÇn h¹ lín h¬n chiÒu cao cña cÈu, th× cã thÓ kÕt hîp gi÷a viÖc h¹ èng v¸ch vµ nèi èng v¸ch cho ®Õn khi ®ñ chiÒu cao thiÕt kÕ, nh­ng ph¶i bè trÝ c¸c gi¸ ®ì ®Ó èng v¸ch sau khi nèi ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ ®é th¼ng ®øng, kÝn vµ søc chÞu t¶i khi ®ãng h¹ èng v¸ch.
§Þnh vÞ vµ l¾p ®Æt èng v¸ch

3.7. C«ng t¸c ®Þnh vÞ, l¾p ®Æt èng v¸ch ph¶i tu©n thñ theo Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu cÇu cèng vµ cÇn l­u ý nh÷ng ®iÓm sau:

1. Khi l¾p ®Æt èng v¸ch ë trªn c¹n: c«ng t¸c ®o ®¹c ®Þnh vÞ thùc hiÖn b»ng m¸y kinh vÜ vµ th­íc thÐp; dïng cÇn cÈu ®Ó l¾p ®Æt.

2. Khi l¾p ®Æt èng v¸ch vïng n­íc s©u: ngoµi viÖc sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ trªn ®Ó ®o ®¹c vµ ®Þnh vÞ cÇn dïng thªm hÖ thèng khung dÉn h­íng. Khung dÉn h­íng dïng ®Ó ®Þnh vÞ èng v¸ch ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh d­íi t¸c dông cña lùc thuû ®éng.


3.8. §Þnh vÞ cäc trªn mÆt b»ng cÇn dùa vµo c¸c mèc täa ®é chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh vµ x©y dùng tr­íc. VÞ trÝ, kÝch th­íc vµ cao ®é ch©n èng v¸ch ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ vµ h¹ ®óng theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ.
ThiÕt bÞ h¹ èng v¸ch

3.9. Tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh; kÝch th­íc èng v¸ch; chiÒu s©u h¹ ®Ó tÝnh to¸n vµ chän thiÕt bÞ h¹ èng v¸ch cho phï hîp. ThiÕt bÞ h¹ èng v¸ch th­êng cã nh÷ng d¹ng sau:

1- Sö dông thiÕt bÞ xi lanh thuû lùc kÌm theo m¸y khoan ®Ó xoay l¾c èng v¸ch h¹ hoÆc nhæ èng v¸ch lªn.

2- Sö dông bóa rung ®ãng èng v¸ch xuèng kÕt hîp víi viÖc lÊy ®Êt bªn trong lßng èng v¸ch b»ng m¸y khoan, gÇu ngo¹m, hoÆc hót bïn.

- H¹ èng v¸ch b»ng kÝch thuû lùc Ðp xuèng.
Cao ®é ®Ønh vµ ch©n èng v¸ch

3.10. Tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thñy v¨n; ph­¬ng ph¸p, lo¹i thiÕt bÞ khoan v.v... mµ quyÕt ®Þnh ®Æt cao ®é ®Ønh vµ ®¸y èng v¸ch cho phï hîp.

3.11. Trong tr­êng hîp khoan cäc nhåi ë vïng bÞ ¶nh h­ëng cña n­íc thñy triÒu, nÕu dïng dung dÞch v÷a sÐt (bentonite) ®Ó gi÷ æn ®Þnh v¸ch, th× ®Ønh èng v¸ch ph¶i cao h¬n møc n­íc cao nhÊt tèi thiÓu lµ 2m. Khi khoan trªn c¹n, ngoµi nh÷ng yªu cÇu trªn cÇn ph¶i ®Æt èng v¸ch cao h¬n mÆt ®Êt hiÖn t¹i tèi thiÓu 0.3m.
3.12. Khi khoan nhåi b»ng lo¹i m¸y khoan kh«ng cã èng v¸ch ®i kÌm vµ ph¶i dïng bentonite ®Ó gi÷ v¸ch, th× tuú ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cô thÓ mµ ®Æt ch©n èng v¸ch phô (èng v¸ch kh«ng thuéc thiÕt bÞ m¸y khoan) t¹i cao ®é sao cho ¸p lùc cña cét dung dÞch bentonite lu«n lín h¬n ¸p lùc chñ ®éng cña ®Êt céng víi ho¹t t¶i thi c«ng phÝa bªn ngoµi thµnh v¸ch. Nªn ®Æt ch©n èng v¸ch vµo tÇng ®Êt kh«ng thÊm n­íc n»m ë phÝa d­íi mùc n­íc ngÇm.
3.13. Ch©n èng v¸ch ph¶i ®Æt phÝa d­íi ®­êng xãi lë côc bé ®· ®­îc tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ khoan tèi thiÓu lµ 1 m.
ChuÈn bÞ khoan

3.14. Tr­íc khi thi c«ng cäc khoan nhåi, cÇn ph¶i chuÈn bÞ ®ñ hå s¬ tµi liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc vµ mÆt b»ng thi c«ng, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Khoan th¨m dß ®Þa chÊt t¹i vÞ trÝ cã lç khoan.

- ChÕ t¹o lång cèt thÐp.

- ThÝ nghiÖm ®Ó chän tû lÖ thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng cäc.

- LËp c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ khoan nhåi cô thÓ ®Ó h­íng dÉn, phæ biÕn cho c¸n bé, c«ng nh©n tham gia thi c«ng cäc khoan nhåi lµm chñ c«ng nghÖ.

Khi sö dông m¸y khoan kh«ng cã èng v¸ch ®i kÌm th× cÇn ph¶i bæ sung c¸c yªu cÇu d­íi ®©y:

- S¶n suÊt c¸c èng v¸ch thÐp theo chiÒu dµi mµ thiÕt kÕ thi c«ng yªu cÇu.

- Lµm c¸c thÝ nghiÖm ®Ó chän tû lÖ pha trén thµnh phÇn v÷a sÐt phï hîp víi yªu cÇu cña lç khoan.
3.15. Dùa trªn c¬ së ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ m¸y khoan, tïy theo tõng vÞ trÝ cô thÓ cña cäc mµ ph¶i chuÈn bÞ mÆt b»ng ®Ó l¾p ®Æt m¸y khoan. Khi kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt nÒn kh«ng ®¶m b¶o ®Ó ®Æt m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cã thÓ chän gi¶i ph¸p gia cè nÒn ®Êt sau:

- Dïng xe ñi san vµ nÐn chÆt ®Êt.

- §µo bá líp ®Êt yÕu thay ®Êt tèt

- Gia cè ®Êt b»ng v«i hoÆc xi m¨ng v.v...

- L¸t mÆt b»ng tµ vÑt, v¸n dÇy b»ng gç hoÆc l¸t b»ng thÐp tÊm, thÐp h×nh.

Khi kª b»ng thÐp tÊm cÇn chèng tr­ît vµ xoay ch©n chèng m¸y khoan.


3.16. §èi víi c¸c m¸y khoan xo¾n èc hay m¸y khoan gÇu xoay dïng ®Ó thi c«ng trªn c¹n, m¸y c¬ b¶n (bé phËn chÝnh cña m¸y) ph¶i ®­îc ®Æt trªn c¸c tÊm t«n dµy 20 mm. C¸c ch©n m¸y ph¶i ®­îc kª cøng vµ c©n b»ng ®Ó khi khoan kh«ng bÞ nghiªng hoÆc di ®éng.
3.17. §èi víi c¸c m¸y khoan tuÇn hoµn thuËn hoÆc nghÞch, ®Çu khoan ®­îc treo b»ng gi¸ khoan hoÆc b»ng cÇn cÈu, tr­íc khi khoan ph¶i ®Þnh vÞ gi¸ khoan c©n b»ng, ®óng tim cäc thiÕt kÕ. C¸c sµn c«ng t¸c ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh d­íi t¶i träng thi c«ng vµ t¶i träng ®éng.
3.18. §Þnh vÞ m¸y khoan cäc nh­ sau:

a) §èi víi m¸y khoan xoay l¾c èng v¸ch, cã thÓ chän mét trong ba ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ l¾p ®Æt m¸y:

+ VÏ chu vi ngoµi ch©n cña èng v¸ch trªn mÆt ®Êt.

+ §ãng Ýt nhÊt 3 cäc nhá ®Ó lµm mèc trªn chu vi ®Æt m¸y.

+ Lµm mét vµnh ®ai ®Þnh vÞ b»ng víi chu vi ngoµi cña ch©n èng v¸ch.


b) §èi víi m¸y khoan gÇu xoay, di chuyÓn m¸y khoan ®Ó ®Çu khoan vµo tróng tim cäc ®· x¸c ®Þnh.
c) §èi víi ph­¬ng ph¸p khoan tuÇn hoµn ng­îc, cã thÓ chän mét trong ba thiÕt bÞ nh­ bóa rung, bóa xung kÝch hoÆc kÝch thuû lùc ®Ó h¹ èng v¸ch xuèng.

Khi ®Þnh vÞ, ph¶i kiÓm tra xem èng v¸ch ®· n»m ®óng vµo vÞ trÝ cña cäc ch­a, nÕu bÞ sai lÖch ph¶i l¾p “bµn thao t¸c” ®Ó ®iÒu chØnh l¹i.


§o ®¹c trong khi khoan

3.19. Môc tiªu cña c«ng t¸c ®o ®¹c trong khi khoan nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu sau:

- §Þnh vÞ chÝnh x¸c vÞ trÝ khoan;

- Theo dâi chiÒu dµy líp ®Þa chÊt cña lç khoan;- X¸c ®Þnh vÞ trÝ, cao ®é ®Çu khoan.
3.20. §Þnh vÞ tim ®Çu khoan hoÆc tim èng v¸ch b»ng c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c c«ng tr×nh, theo c¸c cäc mèc ®· ®­îc x©y dùng tõ tr­íc. Trong qu¸ tr×nh khoan ph¶i theo dâi tim cäc b»ng m¸y kinh vÜ, ®o ®¹c ®é s©u lç khoan, ®ång thêi ph¶i lu«n quan s¸t vµ ghi chÐp sù thay ®æi c¸c líp ®Þa chÊt qua mïn khoan lÊy ra.tải về 255.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương