Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 15.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích15.11 Kb.
#2658

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1007 q®/TCub

Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1980

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸


VÒ viÖc kiÖn toµn l¹i tæ chøc s¶n xuÊt gièng lîn vµ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc thuéc Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸Uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- §Ó phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt gièng lîn vµ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc tØnh trong giai ®o¹n hiÖn nay.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty N«ng nghiÖp vµ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay kiÖn toµn l¹i tæ chøc s¶n xuÊt gièng lîn vµ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc ë khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc thuéc ngµnh n«ng nghiÖp tØnh nh­ sau:

a) Gi¶i thÓ C«ng ty gièng vµ thøc ¨n gia sóc thuéc Ty N«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 185 Q§/TCUB ngµy 12/06/1974 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

b) Thµnh lËp Trung t©m gièng lîn tØnh Thanh Ho¸ trªn c¬ së hîp nhÊt Tr¹m thô tinh lîn ngo¹i §«ng T©n víi Tr¹i lîn néi cÊp I D©n QuyÒn.

c) ChuyÓn XÝ nghiÖp s¶n xuÊt thøc ¨n 19/5 tõ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé lªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc Ty N«ng nghiÖp.

d) Nay ph©n cÊp tr¹i gièng lîn cÊp II §«ng ThÞnh (§«ng ThiÖu) cho UBND huyÖn §«ng ThiÖu qu¶n lý, tr¹i gièng lîn cÊp II VÜnh Th¹ch qu¶n lý. Ty N«ng nghiÖp cïng víi UBND huyÖn lµm thñ tôc giao xong n¨m 1980.

§iÒu 2: Chøc n¨ng, nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y vµ chØ tiªu lao ®éng qua Trung t©m gièng lîn vµ XÝ nghiÖp 19/5 do «ng Tr­ëng ty N«ng nghiÖp c¨n cø vµo nhiÖm vô, chØ tiªu kÕ ho¹ch nhµ n­íc vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi ®¬n vÞ mµ quy ®Þnh vµ ph©n bè.

- Trung t©m gièng lîn tØnh Thanh Ho¸ vµ XÝ nghiÖp 19/5 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.§iÒu 3: ¤ng Tr­ëng ty N«ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o trùc tiÕp ®èi víi c¸c «ng: Chñ nhiÖm C«ng ty gièng thøc ¨n gia sóc. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp 19/5, Tr¹i tr­ëng tr¹i lîn néi cÊp I D©n QuyÒn, Tr¹m tr­ëng Tr¹m thô tinh lîn ngo¹i §«ng T©n vµ c¸c ngµnh cã liªn quan tiÕn hµnh kiÓm kª tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, lao ®éng v.v... cña C«ng ty gièng vµ thøc ¨n gia sóc, ®ång thêi cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt cô thÓ vÒ vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn vµ ®iÒu hoµ lao ®éng trong ngµnh nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c, thñ tôc Nhµ n­íc quy ®Þnh tr¸nh mäi l·ng phÝ vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn nhiÖm vô, chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao cho ngµnh N«ng nghiÖp.

§iÒu 4: Ty N«ng nghiÖp ®­îc t¨ng c­êng 3 ®Õn 4 c¸n bé ®Ó gióp Tr­ëng ty h­íng dÉn chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c gièng vµ thøc ¨n gia sóc ë khu vùc ch¨n nu«i tËp thÓ c¸c c¬ së ch¨n nu«i cÊp huyÖn vµ c¸c n«ng tr­êng quèc doanh trªn c¸c mÆt nh­: kÕ ho¹ch, kü thuËt, nghiÖp vô v.v...

§iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, c¸c QuyÕt ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 6: C¸c «ng, bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Chñ nhiÖm UBKH nhµ n­íc tØnh, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Tr­ëng ty Lao ®éng, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Thanh Ho¸, Tr­¬ng ty N«ng nghiÖp, Chñ nhiÖm C«ng ty gièng vµ thøc ¨n gia sóc, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng ThiÖu, Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Th¹ch cïng c¸c ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i göi:

- Nh­ §iÒu 6

- T/V TØnh uû

- Ban TC TØnh uû

- UBND huyÖn §«ng ThiÖu

- UBND huyÖn VÜnh Th¹ch- L­u

tm. UBND tØnh thanh ho¸

k/t chñ tÞch

phã chñ tÞch
§· ký
Lª H÷u Hinh


tải về 15.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương