Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóctải về 35.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích35.5 Kb.

uû ban nh©n d©n

thÞ x· b¾c k¹n

¬

Sè: 820 /UBND-L§TBXH

V/v tæ chøc chóc thä, mõng thä cho ng­êi cao tuæi


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

B¾c K¹n, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2012

KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c x·, ph­êng


Thùc hiÖn C«ng v¨n sè 2343/UBND-VX ngµy 05/9/2012 cña UBND tØnh B¾c K¹n vÒ viÖc chØ ®¹o mét sè néi dung vÒ c«ng t¸c chóc thä, mõng thä ng­êi cao tuæi.

UBND thÞ x· B¾c K¹n yªu cÇu:

- UBND c¸c x·, ph­êng tæ chøc trao quµ mõng thä cña Chñ tÞch UBND tØnh cho ng­êi 90 tuæi. (cã danh s¸ch kÌm theo).

- Phßng Lao ®éng – TB&XH thÞ x· cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn quµ vµ kinh phÝ mõng thä cña Chñ tÞch UBND tØnh cho c¸c x·, ph­êng vµo s¸ng ngµy 27/9/2012.

Víi néi dung trªn, Uû ban nh©n d©n c¸c x·, ph­êng, phßng Lao ®éng – TB&XH thÞ x· triÓn khai vµ tæ chøc thùc hiÖn ./.N¬i nhËn:

- Nh­ Kg (T/hiÖn);

- L­u VT + L§TB&XH.


Tm. uû ban nh©n d©n

kt. chñ tÞch

phã chñ tÞch
Ma Ngäc Vò

Danh s¸chNg­êi cao tuæi 90 truæi ®­îc chóc thä, tÆng quµ n¨m 2012

(KÌm theo C«ng v¨n sè /UBND-L§TBXH ngµy 21/9/2012 cña Uû ban nh©n d©n thÞ x· B¾c K¹n)Sè TT

Hä vµ tªn

N¨m sinh

§Þa chØ

Ghi chó

1

§ång ThÞ S¸u

1922

Giao L©m, HuyÒn Tông
2

Léc ThÞ Vú

1922

§on TuÊn, HuyÒn Tông
3

L­¬ng ThÞ QuÕ

1922

Nµ Pam, HuyÒn Tông
4

Bïi ThÞ T¬

1922

Tæ 5, S«ng CÇu
5

NguyÔn §øc Nhóc

1922

Tæ 14, S«ng CÇu
6

TrÞnh B¸ MÞch

1922

Tæ 2, NguyÔn ThÞ Minh Khai
7

L­¬ng ThÞ H­êng

1922

Tæ 10, NguyÔn ThÞ Minh Khai
8

Hµ ThÞ Thuþ

1922

Tæ 11, NguyÔn ThÞ Minh Khai
9

Phïng ThÞ S¾n

1922

Tæ 11, NguyÔn ThÞ Minh Khai
10

Ph¹m ThÞ H¬i

1922

Tæ 15, NguyÔn ThÞ Minh Khai
11

Høa ThÞ Vanh

1922

Tæ 12, NguyÔn ThÞ Minh Khai
12

§inh ThÞ Ngäc

1922

Nµ D×, D­¬ng Quang
13

Hoµng V¨n M¹nh

1922

B¶n R¹o, XuÊt Ho¸
14

NguyÔn ThÞ Hoµ

1922

Tæ 2, Phïng ChÝ Kiªn
15

NguyÔn ThÞ §ên

1922

Tæ 6, Phïng ChÝ Kiªn
16

Hµ ThÞ Long

1922

Tæ 2, §øc Xu©n
17

Ph¹m ThÞ Lan

1922

Tæ 3, §øc Xu©n
18

Vò ThÞ DËu

1922

Tæ 6, §øc Xu©n
19

BÕ ThÞ §µnh

1922

Tæ 8a, §øc Xu©n
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương