CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.99 Kb.
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2015-2016

straight connector 7

Họ và tên: ..................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................

Căn cứ Nghị định 42/2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; Hướng dẫn cụ thể về công tác Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;
Sau khi nghiên cứu kĩ các tiêu chuẩn để đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng hàng năm, tôi xin đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2015-2016 Cụ thể như sau:

Đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................Đăng ký phấn đấu các hình thức khen thưởng (Huân chương hạng…, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD; Giấy khen của Giám đốc ĐHTN, Giấy khen của Hiệu trưởng)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lưu ý: - Bản này phải phát đến từng cá nhân đăng ký thi đua.

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho 01 thành tích đã đạt được.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNGƯỜI ĐĂNG KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

straight connector 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

straight connector 4


Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015


BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA TẬP THỂ

NĂM HỌC 2015-2016


Căn cứ Nghị định 42/2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; Hướng dẫn cụ thể về công tác Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;


Tập thể ………………………………………………….đăng ký phấn đấu thi đua năm học 2015-2016 như sau:

1. Đăng ký các danh hiệu thi đua (Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua Ngành GD, Cờ thi đua của Chính phủ)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Đăng ký phấn đấu các hình thức khen thưởng (Huân chương hạng…, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD; Giấy khen của Giám đốc ĐHTN, Giấy khen của Hiệu trưởng)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương