CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học hà NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 38.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích38.69 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1702/QĐ-ĐHHNHà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ

của ban cán sự lớpHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-ĐHHN ngày 25/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hà Nội

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác sinh viên;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Công tác sinh viên, Trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc trường và Ban cán sự các lớp đại học trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  • BGH (để báo cáo);

  • Như Điều 3; (Đã ký)

  • Lưu VT, CTSV.NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011
QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1702 /QĐ-ĐHHN ngày 26 tháng 12 năm 2011

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội)
Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng :

  1. Đối tượng áp dụng cho tất cả các lớp sinh viên hệ chính quy, học cùng lúc hai chương trình, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa, các dự án và chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài tại trường.

  2. Ban cán sự lớp do tập thể sinh viên, học viên trong lớp bầu ra, được Trưởng khoa, ban, bộ môn xem xét và phòng Công tác sinh viên đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp theo năm học.

  3. Ban cán sự lớp đại diện cho lớp sinh viên, học viên chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động học tập, rèn luyện, đời sống của lớp sinh viên, học viên trong thời gian đào tạo.


Ðiều 2. Cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp

  1. Cơ cấu tổ chức : Ban cán sự lớp gồm 02 người, trong đó có 01 lớp trưởng và 01 lớp phó.

  2. Tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp :

a) Có tư cách đạo đức tốt, không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào. Có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình, tích cực trong công tác tập thể, có lối sống lành mạnh, được sinh viên trong lớp yêu mến, tín nhiệm. Gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế cũng như các hoạt động tập thể khác;

b) Có điểm trung bình chung học tập (TBCHT) từ 6,5 trở lên, số môn thi lại không được quá 20%; Đối với sinh viên năm thứ nhất dựa vào kết quả thi tuyển sinh vào trường (nguyện vọng 1) và tinh thần tự nguyện xung phong (sau thời gian 03 tháng lớp có thể bầu tín nhiệm lại) ;

c) Có phương pháp vận động quần chúng tốt, thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp, Ban chủ nhiệm khoa, phòng Công tác sinh viên, các đơn vị và tổ chức của Nhà trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên và học viên trong lớp;

d) Lớp trưởng và lớp phó phải có số điện thoại và thông báo cho Ban chủ nhiệm khoa, phòng Công tác sinh viên, các đơn vị và tổ chức của Nhà trường để liên lạc kịp thời nhằm giải quyết các công việc chung của tập thể.


Ðiều 3. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

3.1. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp.

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng, ban ;

b) Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

c) Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên, học viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên, học viên của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn ; đề nghị các khoa phụ trách công tác sinh viên và Ban giám hiệu nhà trường giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

d) Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn thanh niên-Hội sinh viên Nhà trường trong hoạt động của lớp;

e) Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên, học viên ;

3.2. Nhiệm vụ của Lớp trưởng.

- Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và từng thành viên trong lớp, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình đào tạo của Nhà trường và tham gia các hoạt động xã hội của các tổ chức đoàn thể phát động;

- Theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, quy định về học tập và sinh hoạt của Bộ Giáo dục và Ðào tạo và của Nhà trường. Xây dựng và thực hiện nề nếp tự quản đối với các thành viên trong lớp học;

- Tổ chức, động viên những sinh viên trong lớp gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện và đời sống; lập danh sách gửi xuống phòng CTSV để tư vấn giúp đỡ.

- Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của khoa, ban, bộ môn, phòng Công tác sinh viên và phòng Đào tạo;

- Truyền đạt và tổ chức lớp thực hiện các chỉ thị, thông báo của Nhà trường, khoa, ban, bộ môn, phòng Công tác sinh viên và đơn vị quản lý sinh viên, học viên;

- Phản ảnh tình hình của lớp, đề xuất những đề nghị của lớp về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của các thành viên trong lớp với các đơn vị quản lý trực tiếp;

- Chủ trì các cuộc họp lớp để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, bình xét học bổng, đề nghị thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong lớp;

- Liên hệ với phòng Thiết bị và Công nghệ và giáo viên phụ trách môn học để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập phục vụ cho môn học;

- Ðôn đốc sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo học tập nghiêm túc. Phối hợp với giáo viên để điểm danh và ghi sổ theo dõi giảng dạy.

- Liên hệ với Ban chủ nhiệm khoa, trợ lý giáo vụ khoa, giáo viên phụ trách môn học để nhận kế hoạch học tập và thời khóa biểu (lý thuyết, thực hành, thi kết thúc học kỳ, thực tập nghề nghiệp, xét điều kiện thi tốt nghiệp...);

- Phối hợp với chi đoàn thanh niên và chi hội sinh viên trong các hoạt động của lớp.

3.3. Nhiệm vụ của Lớp phó.

- Lớp phó là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến học tập của lớp và từng thành viên trong lớp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giúp lớp trưởng điều hành, quản lý và đôn đốc lớp thực hiện nghiêm túc Quy chế của Nhà trường;

- Lập danh sách sinh viên thuộc diện đối tượng ưu tiên, hoàn cảnh khó khăn, báo cáo với phòng Công tác sinh viên để Nhà trường có phương án hỗ trợ các chế độ chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước;

- Tổ chức và quản lý sinh viên, học viên thực hiện lao động nghĩa vụ và các hoạt động liên quan đến sinh hoạt đời sống vật chất và tinh thần của lớp; tổ chức chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho sinh viên, học viên trong lớp; tổ chức động viên, thăm hỏi những sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn...;

- Theo dõi, quản lý danh sách và những thay đổi, biến động của sinh viên ngoại trú trong lớp; chăm lo đời sống cho sinh viên, học viên của lớp trong các đợt sinh hoạt dã ngoại tập thể ngoài trường.
Ðiều 4. Bầu cử và bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban cán sự lớp

- Ðối với lớp sinh viên, học viên mới nhập học, Ban cán sự lớp do phòng Công tác sinh viên trên cơ sở thống nhất với Ban chủ nhiệm khoa, ban, bộ môn bổ nhiệm tạm thời. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp tạm thời là 1 học kỳ.

Tháng đầu tiên của học kỳ thứ hai (đối với các lớp năm thứ nhất) hoặc tháng đầu tiên của năm học (đối với các lớp từ năm thứ hai trở đi) lớp tiến hành hội nghị sơ kết học kỳ 1 hoặc tổng kết năm học cũ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 hoặc năm học mới đồng thời bầu Ban cán sự lớp.

Ban cán sự lớp được bầu theo phương thức phổ thông bỏ phiếu. Mọi sinh viên có đủ tiêu chuẩn đều có quyền ứng cử và đề cử vào Ban cán sự lớp. Chủ trì hội nghị đề nghị thành phần ban bầu cử, lấy biểu quyết thông qua trước hội nghị. Ban bầu cử tổ chức việc bầu cử Ban cán sự, sau đó bầu lớp trưởng từ một trong những thành viên vừa trúng cử vào Ban cán sự lớp. Mỗi người bỏ phiếu chỉ được bầu không quá 2 thành viên vào Ban cán sự lớp và được bầu 1 thành viên vừa trúng cử vào Ban cán sự lớp làm lớp trưởng. Phải có ít nhất 80% số sinh viên của lớp tham gia bỏ phiếu, người trúng cử phải có ít nhất 50% số phiếu tín nhiệm của những người tham dự bỏ phiếu. Nếu có nhiều người đạt đủ số phiếu tín nhiệm thì danh sách người trúng cử lấy từ cao xuống thấp theo số phiếu tín nhiệm.

Danh sách phân công Ban cán sự lớp, biên bản bầu cử, phiếu bầu, biên bản hội nghị lớp có đầy đủ chữ ký xác nhận được niêm phong gửi về phòng Công tác sinh viên qua Ban chủ nhiệm khoa. Hiệu trưởng ra quyết định công nhận Ban cán sự lớp, lớp trưởng và các lớp phó. Quyết định công nhận này được gửi cho Ban chủ nhiệm các khoa, phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan để theo dõi, quản lý và phối hợp công tác.

Trong trường hợp Ban cán sự lớp hoặc một trong các thành viên Ban cán sự lớp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, Trưởng các khoa, ban, bộ môn báo cáo cụ thể về phòng Công tác sinh viên đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định miễn nhiệm, đồng thời bổ nhiệm tạm thời Ban cán sự lớp hoặc thành viên mới trong Ban cán sự lớp.


Ðiều 5. Quyền lợi của Ban cán sự lớp

Ban cán sự lớp được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.


Ðiều 6: Ðiều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ. Mọi thay đổi các điều khoản trong quy định này phải do Hiệu trưởng phê duyệt.


HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương