CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.12 Kb.
#21842


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 489/QĐ-CTSV Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


Về việc điều chỉnh Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2012-2013

của sinh viên Đào Bá Duy lớp QH-2011-I/CQ-Đ

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học thành viên;

Căn cứ Quy định Công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2875/QĐ-CT&HSSV ngày 18/8/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ “Hướng dẫn cho điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy từ học kỳ I năm học 2011-2012” số 22/CTSV ngày 30/01/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/4/2013 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Trường Đại học Công nghệ;

Xét đơn xin xem lại Kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2012-2013 của sinh viên Đào Bá Duy lớp QH-2011-I/CQ-Đ;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm khoa Điện tử Viễn thông và Trưởng phòng Công tác sinh viên,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2012-2013 của sinh viên Đào Bá Duy, lớp QH-2011-I/CQ-Đ đã được phê duyệt theo Quyết định số 287/QĐ-CTSV ngày 06/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ như sau:

TT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Kết quả cũ

Kết quả mới

Lý do

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

1

11020051

Đào Bá Duy

25/09/1993

79

Khá

82

Tốt

Thay đổi kết quả học tập

Điều 2. Các Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công tác Sinh viên, Đào tạo, Chủ nhiệm khoa Điện tử Viễn thông, sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG


- Như Điều 2;

- Lưu CTSV, TC-HC.( Đã ký )

Nguyễn Việt Hà


Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 16.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương