CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 82.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích82.7 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 916/QĐ-CTSVHà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội tuyển sinh viên tham dự Kỳ thi
Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ XIX
và Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học thành viên;

Căn cứ Thông báo của Ban Tổ chức Olympic Tin học sinh viên Việt nam và Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam năm 2010;

Căn cứ kết quả thi chọn đội tuyển được tổ chức vào ngày 25/9/2010 và Tờ trình ngày 22/10/2010 về việc “Thành lập các đội thi Olympic và ACM/ICPC năm 2010” của Ông Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin và Trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Đội tuyển sinh viên Trường Đại học Công nghệ tham dự Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ XIX kết hợp với Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam năm 2010 tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, từ ngày 23/11/2010 đến ngày 26/11/2010, gồm 43 sinh viên có tên trong danh sách kèm theo, dự thi ở các Khối thi tương ứng.

Điều 2. Các sinh viên có tên ở Điều 1 được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của sinh viên tham dự kỳ thi Olympic.

Điều 3. Các Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công tác sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài vụ; các Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông; các sinh viên có tên ở Điều 1; các Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức OLP’10;

- Lưu CTSV, TC-HC. ( Đã ký )PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

DANH SÁCH SINH VIÊN

(kèm theo Quyết định số: 916/QĐ-CTSV, ngày 27 tháng 10 năm 2010)STT

Họ và tên

Lớp

Khối dự thi OLP

Đội ACMBùi Tiến Thành

QH-2008-I/CQ-C-A

Siêu cúp

ACM 1Nguyễn Văn Bồng

QH-2008-I/CQ-C-A

Siêu cúp

ACM 1Vũ Ngọc Quang

QH-2008-I/CQ-C-A

Siêu cúp

ACM 1Phạm Thị Minh Trang

QH-2010-I/CQ-C-A

Siêu cúp

ACM 8Trần trung Hiếu

QH-2010-I/CQ-C-A

Siêu cúp

ACM 2Bùi Huy

QH-2008-I/CQ-C-A

Chuyên tin

ACM 5Khuất Văn Phiến

QH-2008-I/CQ-C-A

Chuyên tin

ACM 6Vũ Thanh Tú

QH-2009-I/CQ-C-C

Chuyên tin

ACM 9Trương Đức Kiên

QH-2007-I/CQ-C-A

PM nguồn mở 1


Nguyễn Bảo Ngọc

QH-2007-I/CQ-C-A

PM nguồn mở 1


Nguyễn Thành Đức

QH-2007-I/CQ-C-A

PM nguồn mở 1


Nguyễn Minh Hoàng

QH-2008-I/CQ-C-C

PM nguồn mở 2


Nguyễn Thành Công

QH-2007-I/CQ-C-C

PM nguồn mở 2

ACM 4Bùi Văn Thanh

QH-2007-I/CQ-C-C

PM nguồn mở 2

ACM 4Ma Trọng Khôi

QH-2007-I/CQ-C-B
ACM 2Lê Thị Thúy

QH-2009-I/CQ-C-A
ACM 2Nguyễn Cảnh Toàn

QH-2010-I/CQ-C-A
ACM 3Hồ Sỹ Việt Anh

QH-2010-I/CQ-C-A
ACM 3Dương Quang Anh

QH-2010-I/CQ-C-C
ACM 3Nông Trung Nghĩa

QH-2007-I/CQ-C-C
ACM 4Hoàng Đức Tâm

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 5Trần Nguyên Lễ

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 5Hoàng Thanh Tùng

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 6Nguyễn Hữu Cường

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 6Phạm Nguyên Bình

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 7Nguyễn Minh Đức

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 7Bùi Vũ Hoàng

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 7Lưu Thế Lợi

QH-2009-I/CQ-C-A
ACM 8Trương Quý Quỳnh

QH-2009-I/CQ-C-A
ACM 8Vũ Viết Đức

QH-2009-I/CQ-C-B
ACM 9Hà Kim Tùng

QH-2009-I/CQ-C-C
ACM 9Nguyễn Mạnh Cường

QH-2010-I/CQ-C-A
ACM 10Nguyễn Văn Tuân

QH-2007-I/CQ-C-Đ
ACM 10Đỗ Ngọc Tuấn

QH-2007-I/CQ-C-A
ACM 10Bùi Phi Điệp

QH-2007-I/CQ-C-A
ACM 11Nguyễn Trọng Quân

QH-2007-I/CQ-C-A
ACM 11Nguyễn Ngọc Quỳnh

QH-2007-I/CQ-C-A
ACM 11Vũ Xuân Tùng

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 12Nguyễn Xuân Trường

QH-2008-I/CQ-C-A
ACM 12Phạm Đình Vương

QH-2009-I/CQ-C-A
ACM 12Vũ Tiến Lực

QH-2009-I/CQ-C-B
ACM 13Nguyễn Trung Hiếu

QH-2009-I/CQ-C-A
ACM 13Nguyễn Minh Hoàng

QH-2008-I/CQ-C-C
ACM 13

Ấn định danh sách gồm 43 sinh viên.
: UserFiles -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương