CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng nghề phú YÊNtải về 19.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.49 Kb.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 242 /QĐ-CĐN

Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim YếnHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ–BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-CĐN ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên và Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà nuôi chim Yến của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên;


Xét đề nghị Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến; Tổ kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa nhà nuôi chim Yến, Tổ bảo vệ nhà nuôi chim Yến trực thuộc Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến, gồm các ông (bà) có tên sau:


(Có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến thực hiện nhiệm vụ theo Quy định quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-CĐN ngày 22/5/2014 của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo thường xuyên, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này thay thế Quyết định số 715/QĐ-CĐN ngày 24/9/2012 về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nuôi chim Yến và Quyết định số 37/QĐ-CĐN ngày 17/01/2013 về việc Ban hành quy trình quản lý khai thác nhà nuôi chim Yến và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


- Như Điều 2;

- Website trường;

- Lưu: VT, TTDV&ĐTTX. (Đã ký)
Trần Khắc Lễ

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

BAN QUẢN LÝ, KHAI THÁC, THU HOẠCH NHÀ NUÔI CHIM YẾN

(Kèm theo Quyết định số 242 /QĐ-CĐN ngày 22/5/2014 của Trường CĐ Nghề PY)I. Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến, bao gồm các ông (bà) có tên sau:


1. Ông Trần Khắc Lễ: Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Ông Lâm Đạo Hải: Giám đốc TT DV & ĐTTX - Phó Trưởng ban thường trực

3. Ông Trương Văn Tho: Trưởng phòng HC-TC - Phó Trưởng ban

4. Ông Cù Ngọc Thắng: Phó Trưởng phòng PT phòng KH-TV - Thành viên

5. Ông Lê Xuân Sơn: P. Trưởng phòng PT phòng QLCLĐT&TBVT - Thành viên

(phụ trách Kỹ thuật nuôi chim Yến)

6. Ông Huỳnh Khắc Minh: Chủ tịch Công đoàn -Thành viên

7. Ông Nguyễn Quốc Nam: Bí thư Đoàn trường - Thành viên

8. Ông Vũ Thanh Tân: Nhân viên kỹ thuật (điện, nước) - Thành viên

II. Các Tổ trực thuộc Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến

II.1. Tổ kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa nhà nuôi chim Yến, bao gồm các ông (bà) có tên sau:


1. Ông Lâm Đạo Hải: Giám đốc TT DV & ĐTTX - Tổ trưởng

2. Ông Trương Văn Tho: Trưởng phòng HC-TC - Tổ phó

3. Ông Lê Xuân Sơn: P. Trưởng phòng PT phòng QLCLĐT&TBVT - Tổ viên

4. Ông Vũ Thanh Tân: Nhân viên kỹ thuật (điện, nước) - Tổ viên


II.2. Tổ bảo vệ nhà nuôi chim Yến, bao gồm các ông (bà) có tên sau:


1. Ông Nguyễn Văn Thông: Tổ trưởng Quản lý kí túc xá - Tổ trưởng

2. Ông Lê Văn Lanh: Nhân viên bảo vệ - Tổ viên3. Ông Phan Ngọc Khích: Nhân viên bảo vệ - Tổ viên./.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương