CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục dạy nghềtải về 9.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.01 Kb.
#24163

Ộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

-------------------------------------------------

Số:  647/QĐ-TCDN

Hà Nội, ngày  25  tháng  11  năm  2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình sư phạm dạy nghề
cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
 

          Căn cứ Điều 60, Điều 83 của Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006;

         Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

          Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TCDN ngày 13/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề;

             Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề và hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu.


QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề.

           Chương trình được sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề; người đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề.           Điều 2. Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề hướng dẫn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo Chương trình trên từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 4. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

-   Như Điều 4; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

-   Tổng cục trưởng (để b/c); (Đã ký)

-   Lưu: VT, Vụ GV.


Cao Văn Sâm
tải về 9.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương