CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.11 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ _________________________________________________________

Số:728 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 28 tháng 4 năm 2016


V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2017.

Kính gửi:  • Văn phòng Sở;

  • Thanh tra Sở Xây dựng;

  • Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở.

Căn cứ Công văn số 510/STC-QLNS ngày 25/4/2016 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2017,Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Giao thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo Công văn số 510/STC-QLNS ngày 25/4/2016 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2017 như sau:  1. Văn phòng Sở và Thanh tra Sở Xây dựng xây dựng theo điểm 2 (Quản lý hành chính), khoản B, mục II trong Phụ lục số 6 - Biểu 01: Một số chỉ tiêu cơ bản và điểm 2 (Đồng bằng), Khoản a, mục I trong phụ lục số 6 - Biểu số 20: Cơ sở tính chi phí quản lý hành chính.

  2. Văn phòng Sở và Thanh tra Sở Xây dựng xây dựng theo mục 1 (Quản lý hành chính) trong phụ lục số 6 - Biểu số 21: Tổng hợp biên chế - tiền lương; Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở xây dựng theo mục 8 (Sự nghiệp kinh tế) trong phụ lục số 6 - Biểu số 21: Tổng hợp biên chế - tiền lương.

  3. Thời gian gửi về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế Tổng hợp) trước ngày 10/5/2016.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được tháo gỡ./.

(Kèm Công văn số 510/STC-QLNS ngày 25/4/2016 của Sở Tài chính, được đăng trên trang Website Sở Xây dựng tại địa chỉ http://www.sxd.vinhlong.gov.vn)

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở; Đã ký: Huỳnh Hữu Đức

- Website Sở Xây dựng;- Lưu VT, P.KTTH.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương