CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.24 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ _________________________________________________________

Số:576 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2016


V/v tiết kiệm chi thường xuyên và mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016.

Kính gửi:  • Văn phòng Sở;

  • Thanh tra Sở Xây dựng;

  • Các đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 369/STC ngày 29/3/2016 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc tiết kiệm chi thường xuyên và mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2016,Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Giao thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu thực hiện theo Công văn số 369/STC ngày 29/3/2016 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:  1. Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 369/STC ngày 29/3/2016 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

  2. Thực hiện đúng quy định việc mua sắm mới xe ô tô và mua sắm tài sản nhà nước khác theo nội dung Công văn số 369/STC ngày 29/3/2016 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính hoặc Sở Xây dựng để được tháo gỡ./.

(Kèm Công văn số 369/STC ngày 29/3/2016 của Sở Tài chính, được đăng trên trang Website Sở Xây dựng tại địa chỉ http://www.sxd.vinhlong.gov.vn)

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên; Đã ký: Đoàn Thanh Bình

- BGĐ Sở;

- Website Sở Xây dựng;- Lưu VT, P.KTTH.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương