CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chíNHtải về 12.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.38 Kb.


UBND TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1022/STC-KHNS1
Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2012

V/v thực hiện một số chính sách

mới ban hành năm 2012KÝnh göi: UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè.

Thực hiện các Quyết định của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh: số 4254/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú trong các cơ sở giáo dục THCS trên địa bàn Tỉnh, không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định 85/2011/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; số 427/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 về chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh; số 432/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 về chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015; số 255/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 quy định về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Để kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên tới đối tượng, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung sau:

- Chủ động sử dụng nguồn dự phòng tăng lương và nguồn dự toán chi của địa phương, đơn vị được tỉnh giao năm 2012 để kịp thời chi trả các chế độ hỗ trợ cho đối tượng; trường hợp có khó khăn về nguồn kinh phí thực hiện, đề nghị có văn bản gửi Sở Tài chính để xem xét giải quyết tạm ứng kinh phí thực hiện;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo các biểu mẫu đính kèm gửi Sở Tài chính trước ngày 25/4/2011 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt bố trí nguồn kinh phí cho địa phương, đơn vị để thực hiện.

Để thuận tiện cho việc thẩm định, tổng hợp số liệu, ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản đề nghị các địa phương gửi thêm báo cáo bằng thư điện tử theo địa chỉ sau đây vuhuythai@quangninh.gov.vn.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (BC);

- TT HĐND tỉnh;

- Phòng TCKH các huyện;

- Lưu VT, KHNS.


GIÁM ĐỐC

(đã kí)
Nguyễn Văn Minh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương