CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập- tự do- hạnh phúc



tải về 0.57 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4

Mẫu 2.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CẤP THÔN (BẢN)





UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ .............................

---------------

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lp – Tự do – Hnh phúc

---------------------------------

----------------

S:........./QĐ-UBND

. , ngày ….. tháng ….. năm…. 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

theo định hướng thị trường của các thôn(bản)

....................................


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ........

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Công văn số: .............. ngày .../.../201... của...........Quảng Bình, về việc thành lập tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều1: Thành lập ........ tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của các thôn(bản) ........ gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức hội nghị kế hoạch của thôn(bản) và phối hợp với Tổ công tác cấp xã lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của xã.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các ông bà có tên trong các tổ công tác và các thành phần liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như­ điều 3; CHỦ TỊCH

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- BQL dự án SRDP tỉnh;

- Nhóm hỗ trợ DA SRDP huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- L­ưu VT.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC CỦA CÁC THÔN (BẢN)

Ban hành kèm theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày .../.../201... của UBND xã......




Thôn(Bản) A……

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Phân công nhiệm vụ

1




Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2




Bí thư chi bộ

Tổ phó

3




Chi hội PN

Tổ viên

4




Chi hội ND

Tổ viên

5




Chi đoàn TN

Tổ viên












Thôn B…….

1




Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2




Bí thư chi bộ

Tổ phó

3




Chi hội PN

Tổ viên

4




Chi hội ND

Tổ viên

5




Chi đoàn TN

Tổ viên












Thôn C……

1




Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2




Bí thư chi bộ

Tổ phó

3




Chi hội PN

Tổ viên

4




Chi hội ND

Tổ viên

5




Chi đoàn TN

Tổ viên












Thôn D…..

1




Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2




Bí thư chi bộ

Tổ phó

3




Chi hội PN

Tổ viên

4




Chi hội ND

Tổ viên

5




Chi hội CCB

Tổ viên












Thôn E…….

1




Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2























1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương