CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 29.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích29.97 Kb.
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1224 QĐ-SGDĐT Ninh Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục THCS

tại huyện, thị xã, thành phốGIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định, tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập GD THCS;

Xét đề nghị của Trưởng phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm các ông (bà) có tên sau đây làm trưởng đoàn, thư ký và ủy viên (có danh sách kèm theo):

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS của Bộ GDĐT ban hành tại Quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001.

Thời gian kiểm tra: Theo công văn kiểm tra phổ cập số 1229/SGDĐT-GDTrH ,ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng GDTrH Sở GDĐT, Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Nh­ư điều 3;

- L­ưu: VT, GDTrH. Y/15.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Vũ Văn KiểmDANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA PHỔ CẬP GD THCS

TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 1224 /QĐ-SGDĐT, ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Đoàn I:

Kiểm tra tại trường THCS Khánh Thành (Yên Khánh), THCS Quảng Lạc (Nho Quan).
Trưởng đoàn:

Ông Nguyễn Đình Tấn

- Trưởng phòng GDTrH,Sở GDĐT.

Thư Ký:

Bà Lê Thị Phương Lan

- Cán bộ Phòng GDTrH.

Ủy viên:

Bà Đào Thị Nhàn

- PHT THCS Ninh Vân, Hoa Lư
Bà Nguyễn Thị Thuy

- PHT THCS Khánh Thịnh, Yên Mô
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

- GV THCS Lý Tự Trọng, TPNB


Đoàn II:

Kiểm tra tại trường THCS Sơn Lai (Nho Quan); THCS Gia Hưng (Gia Viễn); THCS Vũ Phạm Khải (Yên Mô); THCS Lai Thành (Kim Sơn).
Trưởng đoàn:

Bà Vũ Thị Hồng Nga

- Phó Trưởng phòng GDTrH,Sở GDĐT

Thư Ký:

Ông Phạm Hoài Thanh

- Chuyên Viên Phòng GDTrH

Ủy viên:

Bà Trần Thị Thanh

- PHT THCS Khánh Nhạc, Yên Khánh
Bà Nguyễn Thị Tiệp

- PHT THCS Quang Sơn, TX Tam Điệp
Bà Lê Thị Hải Yên

- PHT THCS Lê Lợi, TX Tam Điệp


Đoàn III:

Kiểm tra tại trường THCS Sơn Hà (Nho Quan); Liên Sơn (Gia Viễn); Yên Thái (Yên Mô); Văn Hải (Kim Sơn).
Trưởng đoàn:

Bà Đinh Thị Yến

- Phó Trưởng phòng GDTrH,Sở GDĐT

Thư Ký:

Bà Đỗ Thị Mai Chi

- Chuyên Viên Phòng GDTrH

Ủy viên:

Ông Hoàng Văn Tuấn

- PHT THCS Khánh Cường, Yên Khánh
Ông Bùi Nguyên Ngọc

- PHT THCS Khánh Hải, Yên Khánh
Bà Hoàng Thị Lan

- PHT THCS Ninh Xuân, Hoa Lư


Đoàn IV:

Kiểm tra tại trường THCS Đồng Giao (TX Tam Điệp); THCS Ninh Sơn (TP Ninh Bình); THCS Ninh Thắng (Hoa lư); THCS Khánh Trung (Yên Khánh).
Trưởng đoàn:

Bà Đỗ Thị Thúy Ngọc

- Phó Trưởng phòng GDTrH,Sở GDĐT.

Thư Ký:

Ông Đỗ Thắng

- Chuyên Viên Phòng GDTrH.

Ủy viên:

Ông Vũ Văn Phó

- Cán bộ phòng GDTrH.
Bà Đinh Thị Duyên

- PHT THCS Gia Thanh, Gia Viễn.
Bà Quách Thị Phương Nga

- PHT THCS Gia Phú, Gia Viễn.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương