CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng tài chính kế hoạch độc lập Tự do Hạnh phúctải về 468.88 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích468.88 Kb.
1   2   3   4

13. Sản lượng một số cây hàng năm
a. Lúa cả năm
- Đông xuân
- Hè thu
- Mùa
Trong đó: lúa nương
b. Ngô
Sản lượng lương thực có hạt
Sản lượng lương thực có hạt trên đầu người
c. Khoai lang
d. Sắn
e. Đậu tương
f. Lạc
g. …………………….
14. Diện tích một số cây lâu năm
a. Chè hiện có
Trong đó: + Trồng mới
+ Thu hoạch
b. …
15. Sản lượng một số cây lâu năm
a. Chè (búp tơi)
b………………
57
16. Số lượng gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác có đến ngày 1/8
- Trâu
- Bò
- Lợn
- Gia cầm
- ……………….
17. Sản lượng chăn nuôi xuất chuồng
- Trâu
- Bò
- Lợn
- Gia cầm
- ……………….
18. Diện tích rừng hiện có
19. Sản lượng lâm sản khai thác
- Gỗ
- Củi
- ……..
20. Diện tích nuôi trồng thủy sản
- Cá
- Tôm
- Thuỷ sản khác
21. Sản lượng thuỷ sản khai thác
- Cá
- Tôm
- Thuỷ sản khác
22. Sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu
- Gạch
- Ngói
- ………….
23. Số tổ hợp tác hoặc hợp tác xã
- Số tổ hợp tác
Trong đó thành lập mới
- Số hợp tác xã
Trong đó thành lập mới
24. Tổng thu của các hộ trong xã
25. Thu nhập b.nh quân 1 nhân khẩu 1 năm
Thu nhập b.nh quân đầu người/năm của x. so với mức thu nhập chung khu
vưc nông thôn của tỉnh, thành phố
II. XÃ HỘI
26. Số nhà trẻ/nhóm trẻ
- ...
Tỷ lệ so với số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ
- ...
27. Số lớp mẫu giáo
- ...
Tỷ lệ so với số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo
- ...
Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp mẫu giáo
- ...
28. Số lớp tiểu học
- Số ph.ng học tiểu học
Trong đó: kiên cố
- Số giáo viên tiểu học
- Số học sinh tiểu học
B.nh quân: + Một lớp
+ Một giáo viên
- Tỷ lệ học sinh: + Đi học đúng tuổi
+ Đi học chung
29. Số lớp trung học cơ sở
- Số ph.ng học trung học cơ sở
Trong đó: kiên cố
- Số giáo viên trung học cơ sở
- Số học sinh trung học cơ sở
B.nh quân: + Một lớp
+ Một giáo viên
- Tỷ lệ học sinh: + Đi học đúng tuổi
+ Đi học chung
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bố
túc, học nghề)
: images -> upload
upload -> BỘ thưƠng mại bộ TÀi chính số: 07/2007/ttlt-btm-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
upload -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
upload -> THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
upload -> BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
upload -> Ubnd xã/THỊ trấN
upload -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương