CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng tài chính kế hoạch độc lập Tự do Hạnh phúctải về 468.88 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích468.88 Kb.
  1   2   3   4
UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________ ________________________
Số: 1245/TCKH Mộc Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2013

V/v hướng dẫn triển khai Kế hoạch

phát triển KT - XH năm 2014

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn
Thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện Mộc Châu về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014; Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Mộc Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014.

Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 như sau:1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND huyện

Kế hoạch năm 2014 UBND huyện Mộc Châu sẽ thực hiện 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng cần tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, cụ thể: (1) Giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) đạt 3.527,56 tỷ đồng, trong đó nông lâm nghiệp, 672,41 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng 1.800,42 tỷ đồng; dịch vụ 1.054,73 tỷ đồng; (2) Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 464,209 tỷ đồng; trong đó thu trên địa bàn 67,56 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách đạt khoảng 464,209 tỷ đồng; (3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 820 tỷ đồng; (4) Sản lượng lương thực có hạt đạt 105.000 tấn; (5) Tổng đàn bò sữa 15.000 con, sản lượng sữa tươi đạt 44.000 tấn; (6) Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác 30 triệu đồng; (7) Diện tích trồng mới rừng: 445 ha; (8) Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,02%; (9) Mức giảm tỷ lệ sinh 0,5‰; (10) Duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về PC GDTH đúng độ tuổi và PC GDTHCS; (11) Đào tạo nghề cho 380 lao động; (12) Tạo thêm việc làm cho khoảng 1.400 lao động; (13) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 19%; (14) Giảm tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi xuống dưới 0,1‰; (15) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; (16) Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 65%; bản văn hóa đạt 41%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 96%; (17) Tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt trên 95%; (18) Tỷ lệ hộ gia đình xem được Đài truyền hình Việt Nam trên 97%; (19) Tỷ lệ hộ gia đình nghe được Đài tiếng nói Việt Nam trên 98,5%; (20) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 96%; (21) Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 82%; (22) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom trên 92%; (23) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%; (24) tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 70%.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, UBND huyện Mộc Châu đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp đó là: (1) Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (2) Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm ổn định đời sống nhân dân các vùng tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; (3) Giải quyết tốt hơn các vấn đề văn hoá, xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; (4) Bảo vệ tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững; (5) Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí; (6)Lãnh đạo thực hiện tốt công tác củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự kỷ cương xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; (7) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND huyện, đề UBND các xã, thị trấn cụ thể hoá vào từng lĩnh vực, địa phương cho phù hợp với điều kiện của mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề nghị các xã thị trấn cần phát huy tính năng động, sáng tạp, đề xuất kịp thời những giải pháp để khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của mình, đồng thời đề xuất kịp thời những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014 của huyện và xã, thị trấn đề ra.2. Định hướng các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 của xã, thị trấn

Về chỉ tiêu: Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được UBND huyện giao, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các chỉ tiêu để điều chỉnh bổ sung (các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến trước đây xã đã xây dựng) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó lưu ý các chỉ tiêu khuyến khích xây dựng kế hoạch thấp hơn so với chỉ tiêu huyện giao là: Diện tích trồng cây trên đất dốc (như ngô xuân hè, lúa nương, sắn); các chỉ tiêu còn lại khuyến khích giao tăng hơn so với kế hoạch của huyện giao; các chỉ tiêu có tính chất tương đồng như hoa mầu, khuyến khích chuyển đổi giữa các loại giống cây trồng nhưng phải bảo đảm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích (ha) và không chạy theo mùa vụ, thị hiếu của thị trường (UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm định hướng cho nông dân).

Về nhiệm vụ: Trên cơ sở 10 nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện trong năm 2014, các xã, thị trấn xác định xây dựng từ 5 - 10 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo của mình để thực hiện. Hàng tháng, quý, năm tổ chức đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

3. Trình tự phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2014

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã được Ủy ban nhân dân huyện giao tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2014 theo các bước như sau:

Bước 1. UBND xã, thị trấn hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của mình và gửi cho đại biểu HĐND xã, thị trấn đọc trước khi tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm, trong đó nêu rõ những nội dung, những chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước mà UBND huyện đã giao.

Bước 2. HĐND xã, thị trấn phê duyệt chính thức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao; tình hình thực tế của địa phương và các nguồn lực bảo đảm (Có mẫu Nghị quyết kèm theo).

Bước 3. UBND xã, thị trấn cụ thể hoá Nghị quyết của HĐND cùng cấp bằng Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 cho các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các bản tiểu khu với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời thông báo kế hoạch cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để phối hợp thực hiện (Có mẫu Quyết định kèm theo). Hình thức tổ chức giao chỉ tiêu, nhiệm vụ: Tổ chức Hội nghị. Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, bản tiểu khu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

4. Chế độ báo cáo

Các xã, thị trấn tổ chức triển khai kế hoạch năm 2014 hoàn thành trước ngày 31/12/2013 và gửi Quyết định giao chỉ tiêu năm 2014 về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/01/2014 để tổng hợp. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 với UBND huyện.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và kết thúc năm các xã, thị trấn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp.

Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c CT, PCT UBND huyện;

- Lưu: TCKH 20 bản.TRƯỞNG PHÒNG

Long Trung TâmHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ ………………..

Số: …../2013/NQ-HĐNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………., ngày …. Tháng 12 năm 2013
NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014

________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ …………..

KHOÁ….., KỲ HỌP THỨ …..
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện Mộc Châu khoá XIX, kỳ họp thứ hai về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014;

Sau khi nghe báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014. HĐND xã nhấn mạnh:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã……. về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh năm 2013:

- Tóm tắt các chỉ tiêu định hướng đạt được;

- Những thành tựu chủ yếu;

- Một số tồn tại chủ yếu;2. Nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014

- Mục tiêu chung;

- Các chỉ tiêu định hướng;

- Các nhiệm vụ chủ yếu về các lĩnh vực.Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND xã, các Ban, Ngành, Đoàn thể của xã, các Trưởng bản, tiểu khu chức triển khai thực hiện.

- Thường trực HĐND xã, các đại biểu HĐND phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các Ban, Ngành, Đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết này đã được HĐND xã khoá ............... kỳ họp thứ ............... thông qua ngày …. tháng 12 năm 2013./.
Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;

- UBND huyện;

- Phòng TC – KH huyện;

- Đảng uỷ xã;

- TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức,

doanh nghiệp xã;

- Các ĐB HĐND xã;

- Các Trưởng bản, tiểu khu;

- Lưu VT.
CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ………………..

Số: …../QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………., ngày …. tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, xã hội

năm 2014, xã .....................

__________
UỶ BAN NHÂN DÂN ……..
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Mộc Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2014; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND huyện Mộc Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số /2013/NQ-HĐND ngày ……/12/2013 của HĐND xã khoá ……….. về nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 cho các Ban, Ngành, Đoàn thể, các bản, tiểu khu và thông báo kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhóm Lập kế hoạch xã có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Nhóm lập kế hoạch xã, các Ban, Ngành, Đoàn thể, các Trưởng bản, tiểu khu và các cơ quan, đơn vị liện quan căn cứ quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND huyện;

- Phòng TC – KH huyện;

- Đảng uỷ xã;

- TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ

chức, doanh nghiệp xã;

- Các Trưởng bản, tiểu khu;

- Các CQ, ĐV liên quan;

- Lưu VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH: images -> upload
upload -> BỘ thưƠng mại bộ TÀi chính số: 07/2007/ttlt-btm-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
upload -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
upload -> THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
upload -> BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
upload -> Ubnd xã/THỊ trấN
upload -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương