CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng thẩM ĐỊnh dự ÁN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 32.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích32.49 Kb.
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 26 tháng 10 năm 2012

V/v báo cáo giải trình việc có khách

quan, vô tư trong lĩnh vực thẩm định dự án
Kính gửi: Văn phòng Sở

Phòng thẩm định dự án báo cáo việc thẩm định các dự án đầu tư và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (sau đây gọi chung là dự án) có khách quan, vô tư hay không?

1. Thẩm định các dự án trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1792/CT-TT, ngày 15/10/2011.

Việc thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thành phần hồ sơ trình thẩm định, thời gian thẩm định dự án theo quy định tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND, ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực thẩm định dự án, đăng ký kinh doanh và hợp tác đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Thành phần hồ sơ trình thẩm định được quy định tại khoản 2, Điều 6, Chương II (phô tô kèm theo), gồm các loại: Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư (điểm 2.1), hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (điểm 2.2), hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu (điểm 2.3), hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư (điểm 2.4)

- Thời gian giải quyết được quy định tại khoản 3, Điều 6, Chương II (phô tô kèm theo).

Theo quy định trên, các dự án có chủ trương đầu tư, nguồn vốn (xác định chung chung, không cụ thể) thì đủ điều kiện để phê duyệt: Có nghĩa là phê duyệt trước, bố trí vốn sau.

Việc phê duyệt dự án theo quy định cũ đã gây ra nợ đọng vốn đầu tư xây dựng rất lớn, mà nguyên nhân chính là do phân cấp quá rộng lại thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thời gian thi công kéo dài, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra từng năm, hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán và lãng phí nguồn lực của Nhà nước

2. Thẩm định các dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1792/CT-TT, ngày 15/10/2011.

- Thành phần hồ sơ: Ngoài các tài liệu theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Chương II, Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND, ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông còn phải có văn bản thẩm định vốn cơ quan có thẩm quyền (ở địa phương là Sở Kế hoạch và Đầu tư, ở Trung ương là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Nghĩa là các dự án phê duyệt mới, điều chỉnh tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt phải được thẩm định vốn. Các cấp có thẩm quyền chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn là nội dung quan trọng, phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian xử lý: Ngoài thời gian theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Chương II, Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND, ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông thì thời gian thẩm định vốn đối với dự án nhóm B là 10 ngày làm việc, nhóm C là 7 ngày làm việc. Thời gian thẩm định vốn bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của Sở Tài chính trong một số trường hợp.

Như vậy, về mặt thời gian có tăng lên so với quy định cũ, nghĩa là ngoài thời gian thẩm định dự án còn phải cộng thêm thời gian thẩm định vốn.

3. Phân tích sự khác biệt giữa việc thẩm định dự án trước và sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TT, ngày 15/10/2011.

a. Về mặt thủ tục: Phải có văn bản thẩm định vốn trước khi trình phê duyệt dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

b. Về mặt thời gian: Tăng 10 ngày làm việc (dự án nhóm B), 7 ngày làm việc (dự án nhóm C) trong trường hợp trình thẩm định phê duyệt dự án đồng thời với việc thẩm định vốn.

Các quy định về thủ tục thẩm định vốn và thời gian thẩm định vốn được quy định tại Công văn số 796/UBND-KTTC, ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v hướng dẫn công tác thẩm định nguồn vốn hỗ trợ cho ngân sách địa phương, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Theo quy định tại Công văn số 7356/BKHĐT-TH, ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn các dự án đầu tư: Những dự án được quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, không bảo đảm cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ dẫn đến bố trí vốn dài trải, thi công kéo dài, gây lãng phí, tổn thất thì người quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm về những lãng phí, tổn thất do việc phê duyệt quyết định đầu tư gây ra và phải xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật (trước đây chỉ quy định chung chung, không cụ thể)

Các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ chỉ được giải ngân khi có ý kiến thẩm định vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

4. Phân tích dư luận đặt dấu hỏi có khách quan, vô tư trong lĩnh vực thẩm định dự án.

a. Nguyên nhân chủ quan:

- Mặc dù Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn số 796/UBND-KTTC, ngày 14/3/2012, v/v hướng dẫn công tác thẩm định nguồn vốn hỗ trợ cho ngân sách địa phương, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ nhưng chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND, ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh, trong đó có bổ sung thủ tục (văn bản thẩm định vốn trước khi trình phê duyệt dự án) và thời gian thẩm định dự án (trong trường hợp trình thẩm định phê duyệt dự án đồng thời với việc thẩm định vốn).

- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa đã không cộng thời gian thẩm định vốn vào thời gian xử lý hồ sơ (trình thẩm định phê duyệt dự án đồng thời với việc thẩm định vốn) dẫn đến một số hồ sơ thẩm định kéo dài thời gian so với quy định tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND.

- Chưa tách riêng việc thẩm định vốn trước khi trình thẩm định dự án theo quy định (xử lý việc trình thẩm định dự án và thẩm định vốn cùng lúc).

- Việc chưa hiểu sâu, hiểu rõ các quy định mới về thẩm định vốn của cán bộ phòng Thẩm định dự án thời gian đầu nên hướng dẫn các chủ đầu tư không rõ ràng dẫn đến việc hiểu sai: Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thêm các thủ tục hành chính, thời gian thẩm định dự án kéo dài, việc này đồng nghĩa với hiện tượng gây sách nhiễu, phiền hà trong thủ tục đầu tư xây dựng.

- Cán bộ phòng thẩm định dự án mặc dù đã cố gắng, nỗ lực trong công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu. Tuy nhiên, thời gian đầu, do một số cán bộ trong phòng mới tuyển dụng nên chưa nắm bắt được quy chế làm việc và kinh nghiệm xử lý công việc còn hạn chế, thiếu cán bộ ở lĩnh vực thủy lợi nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc về mặt thời gian.

b. Nguyên nhân khách quan:

- Năng lực của các chủ đầu tư đa phần chưa đáp ứng yêu cầu công việc, nhiều chủ đầu phó thác hoàn toàn cho đơn vị tư vấn, đặc biệt là các chủ đầu tư không có đủ năng lực phải thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án, trong khi đó (Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn) không cập nhật kịp thời và hiểu rõ các văn bản hướng dẫn của cấp trên dẫn đến việc không nắm bắt kịp thời trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng đã thay đổi so với trước đây, việc này dẫn đến việc hiểu sai: cơ quan thẩm định dự án gây phiền hà, sách nhiễu trong thủ tục thẩm định dự án.

- Việc phân bổ vốn chậm (chương trình mục tiêu quốc gia) dẫn đến việc một số dự án chậm phê duyệt do không rõ nguồn vốn, không đủ cơ sở để thẩm định vốn trước khi phê duyệt.

- Việc một vài cán bộ tiết lộ thông tin xử lý công việc ra ngoài khi chưa xử lý công việc đến kết quả cuối cùng khiến dư luận bên ngoài hiểu sai về Sở (trường hợp Sở Y tế phản ánh lãnh đạo ký nhưng không cho phát hành, mà lý do là phải xem lại việc điều chỉnh thời gian trong đề án trước khi phê duyệt dự án mới phù hợp) và một số công việc khác.

- Việc chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành dẫn đến việc lúng túng, thiếu chủ động trong việc triển khai thực hiện tại địa phương (văn bản hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012 của Bộ Tài chính, ngày 30/8/2012 lại hướng dẫn “Đối với các dự án chưa đủ điều kiện triển khai quy định tại Phụ lục số III kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định trước ngày 30 tháng 6 năm 2012”).

- Năng lực nhiều đơn vị tư vấn trên địa bàn yếu, làm việc tắc trách, lập hồ sơ không đảm bảo, không thực hiện đúng và hết chức năng của nhà tư vấn gây tình trạng lộn xộn, hỗn loạn trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Kết luận: Việc thẩm định dự án là khách quan, vô tư theo đúng quy định mới của Chính phủ.

6. Kiến nghị:

- Tổ chức tập huấn Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7356/BKHĐT-TH, ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đến các Sở, Ban ngành và các Chủ đầu tư.

- Đối với các dự án đã đăng ký trong kế hoạch trung hạn 3 năm 2013-2015, đầu tư từ ngân sách Trương ương; việc thanh toán vốn không quy định phải có quyết định đầu tư trước 31/10 năm trước mà chỉ nên quy định sau khi có ý kiến thẩm định vốn của cấp có thẩm quyền để chủ động cho địa phương và phù hợp với quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Các cấp có thẩm quyền chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

- Tách riêng việc thẩm định vốn trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án. Trong trường hợp áp dụng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định dự án (trình thẩm định vốn đồng thời với thẩm định dự án) thì phải cộng thêm thời gian thẩm định vốn vào thời gian thẩm định dự án.

- UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tăng cường kiểm tra năng lực các đơn vị tư vấn. Kiên quyết xử phạt nặng hoặc rút giấy phép kinh doanh đối với những đơn vị tư vấn không có năng lực. Những đơn vị tư vấn có 02 lần trở lên phải chỉnh sửa hồ sơ do không tuân thủ quy trình, quy phạm và các quy định của nhà nước sẽ bị đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và thông báo đến các chủ đầu tư dừng việc ký kết hợp đồng đối với các đơn vị này.

Phòng thẩm định dự án báo cáo để Văn phòng tổng hợp trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./.


TRƯỞNG PHÒNG TĐNguyễn Văn CôngNơi nhận:

- Như trên;- Lưu: TĐDA.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương