CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng qlđT – ctsvtải về 14.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.36 Kb.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLĐT – CTSV
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:_______/TTr-ĐHKT-QLĐT-CTSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2013TỜ TRÌNH

Về đăng ký học chương trình thứ hai và tự chọn đăng ký học tiếng Anh học phần 5, học phần 6 đối với sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao




Kính gởi: Ban Giám hiệu.

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Hướng dẫn số 159/HD-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 23 tháng 02 năm 2012 về đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học vượt cho sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao;

Căn cứ thực tế triển khai chương trình đào tạo ĐHCQ chất lượng cao và ý kiến của giảng viên, sinh viên tham gia chương trình,

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên kính trình Ban Giám hiệu xem xét việc đăng ký học chương trình thứ hai và tự chọn đăng ký học tiếng Anh học phần 5, học phần 6 đối với sinh viên ĐHCQ chương trình chất lượng cao:

1) Về đăng ký học chương trình (ngành đào tạo) thứ hai

-Sinh viên thực hiện theo Điều 7. Học một lúc hai chương trình của Quy định học vụ đối với sinh viên ĐHCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ CHí Minh.

-Sinh viên có thể đăng ký chương trình thứ hai là chương trình đào tạo ĐHCQ chất lượng cao hoặc chương trình ĐHCQ thường.

-Do đặc thù của việc giảng dạy và học tập các học phần thuộc chương trình chất lượng cao, trường không giải quyết việc chuyển điểm từ chương trình ĐHCQ thường sang chương trình chất lượng cao (theo Hướng dẫn số 159/HD-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 23 tháng 02 năm 2012 của trường).2) Về tự chọn đăng ký học tiếng Anh học phần 5, học phần 6 (là học phần nhiệm ý)

-Sinh viên có thể đăng ký học hoặc không học hai học phần này.

-Kết quả thi tiếng Anh học phần 5, 6 được tính vào điểm xét học bổng khuyến khích học tập của học kỳ và điểm trung bình chung học tập (theo Thông báo số 196/TB-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 30 tháng 8 năm 2013 của trường).

-Sinh viên không đăng ký học vẫn phải đóng đủ học phí học kỳ.

Quy định này được áp dụng cho các khoá ĐHCQ chương trình chất lượng cao từ học kỳ đầu năm 2014.

Phòng kính trình Ban Giám hiệu cho ý kiến.DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

(đã ký)

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT – CTSV

(đã ký)

TS. Trần Thế Hoàng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương