CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đơn vị: Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích12.35 Kb.
#14308
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị:.......................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ

CÔNG TÁC THI ĐUA TẬP THỂ NĂM HỌC 2015 - 2016
- Tên đơn vị:

- Tổng số CC,VC và HĐLĐ (XĐTH và ngắn hạn nếu có):…….người.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ (Chỉ tính học hàm học vị và chức danh cao nhất) :

Tổng số: Giáo sư ………., Phó Giáo sư ………, Tiến sĩ….....….,GVC……....., Thạc sĩ……., BSCKI…..…, BSCKII….…., BS. Nội trú GV …..…, Đại học khác:……., KTV ……..., cán bộ khác :……..., cán bộ khác:…….1. Về Công tác chính trị tư tưởng: Lập trường tư tưởng, đạo đức của CC,VC và người lao động trong đơn vị.

2. Thực hiện chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của Trường:

3. Học tập nâng cao trình độ của CC,VC và người lao động:

Số CC,VC (Bảo vệ luận văn, luận án và các chứng chỉ ):4. Nhiệm vụ chuyên môn, giảng dạy, NCKH, khám chữa bệnh:

4.1.Giảng dạy :

Tổng số giờ giảng chuẩn được giao : Đại học :…………; Sau Đại học……..…

Tổng số giờ vượt giảng: Đại học :………; Sau Đại học……..…

4.2. Hướng dẫn luận văn, luận án Đại học, Sau Đại học:

- Đề tài luận văn, luận án bảo vệ thành công trong năm học 2013-2014, hoặc đang chờ bảo vệ năm 2013-2014 (Ghi rõ số lượng và đối tượng hướng dẫn):4.3. Công tác nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

+ Chủ trì hoặc tham gia đề tài NCKH Cấp Nhà nước, cấp Bộ, Cấp Tỉnh, cấp trường đã được nghiệm thu (Ghi rõ tên đề tài):……………………….

+ Các đề tài đã được đăng tại chí (ghi rõ tên đề tài và tạp chí)

+ Sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, giảng dạy, NCKH và điều trị.4.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác (công tác điều trị tại bệnh viện, ngoại viện …):

5. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (đối với các Phòng, Trung tâm, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Trường)

+ Đánh giá công tác: ……………………………………………………………………

+ Tồn tại: …………………………………………………………………………..

6. Thành tích tham gia các phong trào, hoạt động của Nhà trường và các cấp (hoặc có cán bộ tham gia các hoạt động của Trường và các cấp):

7. Tự đánh giá đạt danh hiệu và đề nghị khen thưởng :

+ Tập thể đạt danh hiệu Lao động:+ Đề nghị khen thưởng cấp :

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2014

Xác nhận của Cấp ủy Chi bộ Trưởng đơn vị
tải về 12.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương