CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.35 Kb.
#23151


BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 567 /KBNN-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011

V/v hướng dẫn thể thức và kỹ thuật

trình bày văn bản hành chính

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước.

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và các KBNN cấp huyện trực thuộc về nội dung Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của KBNN, đảm bảo các văn bản đi được trình bày theo đúng thể thức và kỹ thuật quy định tại Thông tư này; đúng quy định về chữ viết tắt tên đơn vị KBNN, tên đơn vị soạn thảo văn bản tại Phụ lục I và mẫu trình bày văn bản tại Phụ lục II đính kèm Công văn này. Riêng các báo cáo về số liệu được lập theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN, ngoài các nội dung: đơn vị ban hành, tên báo cáo, ngày ban hành, họ tên, chữ ký người lập báo cáo, họ tên, chữ ký người duyệt báo cáo, đề nghị các đơn vị bổ sung nội dung: số báo cáo, nơi nhận, nơi lưu báo cáo và mở sổ theo dõi riêng.

2. Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng hoặc Tổ Tổng hợp – Hành chính (bộ phận văn thư) KBNN các cấp có trách nhiệm giúp lãnh đạo đơn vị KBNN kiểm tra các văn bản đi trước khi ban hành đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Trường hợp dự thảo văn bản đi không đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị để xử lý.

3. Văn phòng KBNN có trách nhiệm:

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc KBNN chấp hành đúng các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình lãnh đạo KBNN.

- Căn cứ vào các văn bản gửi về KBNN để xét chấm điểm thi đua về công tác văn thư đối với các KBNN tỉnh, thành phố và kịp thời chấn chỉnh khi có đơn vị sai phạm.

4. Công văn này thay thế Công văn số 1332/KBNN-VP ngày 29/7/2005 của KBNN về việc thực hiện thống nhất thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Công văn số 696/KBNN-VP ngày 20/4/2010 về việc sửa đổi Công văn số 1332/KBNN-VP ngày 29/7/2005 của KBNN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về KBNN (Văn phòng) để phối hợp, giải quyết./.
Nơi nhận: KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, VP.

(Đã ký)Trần Quốc Vinh


Каталог: upload -> 4000 -> fck -> files
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CÁch chấm báo cáo kỳ
files -> I. Qui trình xử lý giao dịch thanh toán lkb trên ar 2 ar đầu r

tải về 10.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương