CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545


IV. Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính đã kiểm toán (kèm theo)tải về 353.43 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích353.43 Kb.
1   2   3   4

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán (kèm theo).
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần XDCT 545 tại thời điểm ngày 31/12/2010, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Công ty luôn chấp hành các qui định về chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật thuế và các qui định của Bộ Tài Chính.


VI. Các công ty có liên quan

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

+ Do năm 2012, Công ty sẽ tiếp tục triển khai đầu tư dự án B.O.T giai đoạn 2 đường Quốc lộ 1A đoạn Tứ Câu – Vĩnh Điện nên Hội đồng quản trị thống nhất ưu tiên vốn cho dự án trên, đồng thời liên hệ với ngân hàng tài trợ vốn để thi công đúng tiến độ.

+ Hoàn thiện nhà làm việc 9 tầng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, rà soát tất cả các nguồn vốn để tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng thời cho thuê một số tầng để giảm bớt gánh năng chi phí cho Công ty.VII. Tổ chức và nhân sự:

* Cơ cấu tổ chức của Công ty:
- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm

- Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát trong việc quản lý và điều hành của công ty, kiểm tra tính hợp lý, pháp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị- Ban giám đốc: Cơ cấu Ban Giám đốc Công ty gồm có 06 người, trong đó:

+ Giám đốc điều hành: Do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch – Vật tư: Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành quản lý vật tư, thiết bị máy móc thi công cơ giới.

+ Phó Giám đốc phụ trách tài chính: Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ thi công các dự án Công ty đảm nhận. Theo dõi đôn đốc việc thanh quyết toán các công trình nhằm thu hồi vốn tái đầu tư.

+ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Tổ chức bộ phận nghiên cứu và phát triển ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới, kỹ thuật mới cho Công ty và các đơn vị trực thuộc. Tư vấn xét duyệt các phương án giải quyết vướng mắc, thay đổi, xử lý kỹ thuật, các phát sinh trong quá trình thi công của ban chỉ huy công trình.

+ Phó Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam: Trực tiếp phụ trách Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ, chỉ đạo điều hành thi công gói thầu tuyến N2 Long An đoạn Củ Chi - Đức Hoà và đoạn Thạnh Hoá - Mỹ An.

+ Phó Giám đốc phụ trách dự án B.O.T: Chịu trách nhiệm quản lý điều hành 02 trạm thu phí (gồm trạm thu phí Hòa Phước và trạm thu phí Nam Hải Vân) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm – Hòa Phước.
* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

A. Hội đồng quản trị:

1) Ông Thân Hoá – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

- Họ và tên : THÂN HOÁ.

- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 10/11/1957.

- Nơi sinh : Xã Điện An – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND : 200207669 cấp ngày 03/10/1996 tại CA QNĐN.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : Khu BT Đảo Xanh - P.Hòa Cường Bắc - TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642943. - Điện thoại di động: 0913404769.

- Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 06/1977 đến tháng 12/1980: Công tác tại Nhà máy cơ khí Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

+ Từ tháng 01/1981 đến tháng 12/1985: Trưởng phòng Cung tiêu – Nông trường quốc doanh 29/3.

+ Từ tháng 01/1986 đến tháng 03/1991: Phó phòng Kế hoạch – Nông trường quốc doanh 29/3.

+ Từ tháng 04/1991 đến tháng 03/1993: Phó Chủ nhiệm kho K26 - Chi cục Dự trữ Đà Nẵng – Cục Dự trữ Quốc gia.

+ Từ tháng 04/1993 đến tháng 12/1997: Chủ nhiệm kho K26 - Chi cục Dự trữ Đà Nẵng – Cục Dự trữ Quốc gia.

+ Từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2000: Chủ nhiệm Tổng kho Dự trữ huyện Điện Bàn – Cục Dự trữ quốc gia.

+ Từ tháng 01/2001 đến tháng 05/2003: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Công trình 545 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5.

+ Từ tháng 06/2003 đến tháng 10/2005: Giám đốc Công ty Xây dựng Công trình 545 – Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5.

+ Từ tháng 11/2005 đến nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 406.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,06%/VĐL.

+ Đại diện : 866.014 cổ phần (đại diện quản lý phần vốn cho Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

+ Con gái Thân Thị Diệu Hiền : 152.358 cổ phần.

+ Con trai Thân Đức Khánh : 672.447 cổ phần.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.


2) Ông Hồ Anh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

- Họ và tên : HỒ ANH SƠN.

- Chức vụ : Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 29/11/1979.

- Nơi sinh : Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

- Số CMND : 182155463 cấp ngày / / tại CA TP Vinh.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Địa chỉ thường trú : Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải châu , TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642944 - Điện thoại di động: 0989077704.

- Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 07/2004 đến tháng 04/2005: Kỹ sư cơ khí – Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 501.

+ Từ tháng 05/2005 đến tháng 01/2006: Phó phòng Kỹ thuật Vật tư Thiết bị - Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 501.

+ Từ tháng 02/2006 đến tháng 10/2007: Trưởng phòng Vật tư - Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 501.

+ Từ tháng 11/2007 đến tháng 08/2009: Phó ban quản lý dự án B.O.T Quốc lộ 1A Hòa Cầm – Hòa Phước - Công ty Cổ phần XDCT 545.

+ Từ tháng 09/2009 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XDCT 545.

+ Đại Hội cổ đông thường niên năm 2011 được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011- 2015.

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 410.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,10%/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
3) Ông Hà Văn Bình – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

- Họ và tên : HÀ VĂN BÌNH.

- Chức vụ : Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 17/07/1977.

- Nơi sinh : Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND : 201217581 cấp ngày 20/03/2003 tại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : K22/4 Bắc Đẩu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642990 - Điện thoại di động: 0983404200.

- Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 01/1999 đến tháng 12/2000: Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty XDCT 512 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 01/2001 đến tháng 04/2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp 12.6 - Công ty XDCT 512 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 05/2003 đến tháng 10/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng Công trình 545.

+ Từ tháng 11/2005 đến tháng 04/2007: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

+ Từ tháng 05/2007 đến nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XDCT 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 164.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,65%/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
4) Ông Thân Bình – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Xí nghiệp XDCT 5.2

- Họ và tên : THÂN BÌNH

- Chức vụ : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp XDCT 5.2.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 05/04/1968.

- Nơi sinh : Xã Điện An – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND : 201160011 cấp ngày 12/11/2002 tại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Điện An – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : 302/3 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3279339 - Điện thoại di động: 0913494635.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 10/1986 đến tháng 09/1988: Bộ đội B1, E270, Quân khu 5.

+ Từ tháng 10/1988 đến tháng 02/2002: cán bộ Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản số 10 thuộc Công ty Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản miền Trung.

+ Từ tháng 10/2002 đến tháng 06/2004: Phó phòng Kinh doanh - Chi nhánh Công ty XDCT 507 tại Quảng Ninh.

+ Từ tháng 07/2004 đến tháng 07/2007: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Địa ốc thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

+ Từ tháng 08/2007 đến nay: Giám đốc Xí nghiệp XDCT 5.2 thuộc Công ty Cổ phần XDCT 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 339.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,39%/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

+ Vợ Hoàng Thị Thu Quang : 134.556 cổ phần.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.


5) Ông Trương Văn Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

- Họ và tên : TRƯƠNG VĂN MẠNH.

- Chức vụ : Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 17/07/1977.

- Nơi sinh : Xã Điện Thọ - Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND : 205120875 cấp ngày 19/05/2000 ại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Điện Thọ - Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : 50 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642945 - Điện thoại di động: 0913496281.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân tin học.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 10/2000 đến tháng 06/2003: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Xí nghiệp XDCT 545 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 07/2003 đến tháng 10/2005: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty XDCT 545 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 11/2005 đến tháng 02/2011: Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

+ Từ tháng 03/2011 đến nay: Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 380.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,81%/VĐL.

+ Đại diện : không

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.


B. Ban Giám đốc:

1) Ông Thân Hoá – Giám đốc (xem mục HĐQT).

2) Ông Hồ Anh Sơn – Phó Giám đốc (xem mục HĐQT).

3) Ông Trương Văn Mạnh – Phó Giám đốc (xem mục HĐQT).

4) Ông Hà Văn Bình – Phó Giám đốc (xem mục HĐQT).

5) Ông Nguyễn Bê – Phó Giám đốc

- Họ và tên : NGUYỄN BÊ.

- Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 06/08/1957.

- Nơi sinh : Xã Điện Dương – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND : 200163124 cấp ngày 03/10/1996 tại CA QNĐN (cũ).

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Điện Dương - Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642945 - Điện thoại di động : 0913466807.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 06/1978 đến tháng 02/1985: Kế toán cửa hàng lương thực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Từ tháng 03/1985 đến tháng 12/1999: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Xí nghiệp lương thực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Từ tháng 01/2000 đến tháng 09/2002: Phó Giám đốc Xí nghiệp lương thực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Từ tháng 10/2002 đến tháng 12/2004: Giám đốc Xí nghiệp lương thực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Từ tháng 01/2005 đến nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XDCT 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 22.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22%/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.


6) Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó Giám đốc

- Họ và tên : NGUYỄN TUẤN CƯỜNG.

- Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 05/01/1968.

- Nơi sinh : Nhơn Ái – Hậu Giang – Cần Thơ.

- Số CMND : 200996978 cấp ngày 10/06/2004 tại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Hậu Giang - Cần Thơ.

- Địa chỉ thường trú : 275/2 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642944 - Điện thoại di động: 0913404097.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD thuỷ lợi.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 10/1995 đến tháng 05/1998: Chuyên viên kỹ thuật Công ty Phát triển Đô thị và khu Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng.

+ Từ tháng 06/1998 đến tháng 07/2000: Chuyên viên Phòng Kế hoạch dự án thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 08/2000 đến tháng 06/2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp XDCT 545 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 07/2003 đến tháng 10/2005: Phó Giám đốc Công ty XDCT 545 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 11/2005 đến tháng 02/2011: Uỷ viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

+ Từ tháng 03/2011 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần XDCT 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 100.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,01%/VĐL.

+ Đại diện : không .

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.


C. Ban kiểm soát:

1) Ông Nguyễn Văn Có – Trưởng ban kiểm soát

- Họ và tên : NGUYỄN VĂN CÓ.

- Chức vụ : Trưởng phòng TCHC kiêm Trưởng ban kiểm soát.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 01/01/1956.

- Nơi sinh : Xã Điện Hoà – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND : 200863498 cấp ngày 14/10/1993 tại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Điện Hoà – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : 346/57 Trần Cao Vân, Quận Thanh khê, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642944 - Điện thoại di động: 0982401338.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 10/1976 đến tháng 12/1981 : Bộ đội E723, F333 Quân khu 5.

+ Từ tháng 01/1982 đến tháng 07/1997 : Cán bộ phòng TCHC - Chi cục Dự trữ Đà Nẵng - Cục Dự trữ Quốc Gia.

+ Từ tháng 08/1997 đến tháng 12/1999: Phó Chủ nhiệm Tổng kho Dự trữ K26, Chi cục Dự trữ Đà Nẵng, Cục Dự trữ Quốc gia.

+ Từ tháng 01/2000 đến nay : Trưởng phòng TCHC - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 37.011 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37%/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan:

+ Con Nguyễn Thị Chức : 2.473 cổ phần.

+ Con Nguyễn Minh Quyền : 15.074 cổ phần.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
2) Bà Võ Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : VÕ THỊ THANH TÂM.

- Chức vụ : Chuyên viên tài chính.

- Giới tính : Nữ.

- Năm sinh : 31/07/1985.

- Nơi sinh : Phường Thanh Lộc Đán, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- CMND : 201513395 cấp ngày 10/01/2008 tại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Cẩm Thanh - Hội An - tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : Tân Lập A, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642945. - Điện thoại di động: 0905202406.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 08/2006 đến tháng 12/2009: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần XDCT 545.

+ Tháng 03/2009: Bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 1.031 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.


3) Ông Bùi Thế Vinh – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : BÙI THẾ VINH.

- Chức vụ : Nhân viên phòng kỹ thuật.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 28/10/1985.

- Nơi sinh : Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam.

- Số CMND : 205206832 cấp ngày 11/04/2002 tại CA Quảng Nam.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642944 - Điện thoại di động: 0905291489.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng cầu đường.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 08/2007 đến nay: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công nghệ - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : không.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
D. Kế toán trưởng

- Họ và tên : NGUYỄN THANH HÙNG.

- Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.

- Giới tính : Nam.

- Năm sinh : 19/04/1978.

- Nơi sinh : Thị xã Quảng Ngãi.

- Số CMND : 201430179 cấp ngày 06/08/1996 tại CA TP Đà Nẵng.

- Quốc tịch : Việt Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Quê quán : Xã Tam Thăng – Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ thường trú : 62/101 Thái Phiên – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.

- Điện thoại cơ quan : 0511.3642945 - Điện thoại di động: 0905294141.

- Trình độ văn hóa : 12/12. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Quá trình công tác :

+ Từ tháng 07/2001 đến tháng 01/2003: Nhân viên phòng kế toán Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 02/2003 đến tháng 05/2003: Phó phòng TCKT Xí nghiệp Xây dựng DD&CN 576 thuộc Tổng Công ty XDCT GT 5.

+ Từ tháng 06/2003 đến tháng 02/2005: Chuyên viên phòng TCKT Công ty XDCT 545.

+ Từ tháng 03/2005 đến tháng 02/2011: Phó phòng TCKT Công ty Cổ phần XDCT 545.

+ Từ tháng 03/2011 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XDCT 545.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến ngày 03/03/2011):

+ Sở hữu : 5.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 %/VĐL.

+ Đại diện : không.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những người có liên quan : không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không.

- Các khoản nợ đối với Công ty : không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : không.

- Hành vi vi phạm pháp luật : không.
* Quyền lợi của Ban Giám đốc:

- Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được xếp theo bảng lương theo Nghị định 205/CP (Bảng lương theo doanh nghiệp hạng I cộng với hệ số kinh doanh của Công ty).

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:


BẢNG TỔNG HỢP VỀ LAO ĐỘNG 2009 – 2011Tổng số lao động

Trình độ

Lương BQ
(đ/ng/tháng)


Năm

Tổng số

Trong đó: LĐ
thời vụ < 03 tháng

Trên
Đại học

Đại học,
Cao đẳng

Trung học
CN

CN
kỹ thuật

LĐPT

2011

700

400

4

108

76

98

414

4.200.000

2012

650

355

4

110

60

115

361

4.600.000

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng

- Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 05/03/2011, đại hội đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015. Trong đó: Hội đồng quả trị gồm có 05 người và Ban kiểm soát gồm có 03 người (Sơ yếu lý lịch như phần khai trên).
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT đến thời điểm ngày 31/12/2011
STT

Họ và tên

Địa chỉ

SL CP sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

1

Thân Hoá

Số 3 Đào Duy Anh, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

406.360

4,06%

2

Hồ Anh Sơn

Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

410.350

4,10%

3

Trương Văn Mạnh

50 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

380.805

3,81%

4

Hà Văn Bình

K22/24 Bắc Đẩu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

104.550

1,05%

5

Thân Bình

302/8 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

339,081

3,39%

: data -> OTC
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương