CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc SƠ YẾu lý LỊCHtải về 168.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích168.56 Kb.


Mẫu: 03/ĐA1618

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT


Họ và tên: (chữ in hoa)……………………………...…. Giới tính: ......…............

Quê quán: ……………………………………………………………...................

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: .................................................................................................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?...................……….................................................

……………………………………………………………………………………

S

Ảnh 4x6 có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch


Ơ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh: (chữ in hoa)…………….…………..................

Tên thường gọi:……………..................………………....................

Sinh ngày……….tháng………….năm ....……..…...........................

Nơi sinh:……….................................................................................

Quê quán:……...................................................................................

Nơi ở hiện nay:…..........…………………………...........……….....................................

Dân tộc:……...……….......……Tôn giáo:……………….………...................................

Thành phần gia đình xuất thân:……………….................................................................

Văn hoá phổ thông:…………………………..Ngoại ngữ:…………………...................

Chuyên môn kỹ thuật:………………………………………………………...................

Lý luận chính trị (nếu có):.................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………………………………………....................

Ngày nhập ngũ:………....….. Ngày xuất ngũ:………...………Quân hàm:…….............

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…………........…Ngày chính thức:………............

Nơi kết nạp:…………………………………………………………………...................

Tình hình sức khoẻ:……...……....…….Cao 1m….....………Cân nặng:….............…kg

Sở trường công tác:…………………………………………………………...................Ngạch công chức,viên chức (nếu có): ............……………………….................….........
II- QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN


Từ tháng năm đến tháng năm

Học gì hoặc làm việc gì

Ở đâu

Giữ chức vụ gì
III- ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG


Tên trường, địa chỉ

Chuyên ngành

Thời gian học

Chế độ học

Văn bằng,

chứng chỉ


IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng:…………........………………………........……………..............

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........


2. Kỷ luật:.…………………………………....................………………..............

………………………………………………………….……..........................................

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........

……………………………………………………………………..………….……........

V- QUAN HỆ GIA ĐÌNH BẢN THÂN


Nội dung khai đối với từng người: Họ tên, năm sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (đặc điểm lịch sử qua từng thời kỳ làm gì, ở đâu, nếu bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền hoặc bị xử lý theo pháp luật phải khai cụ thể lý do, mức độ...); hoàn cảnh kinh tế và thái độ chính trị.

A/ ÔNG, BÀ NỘI; ÔNG, BÀ NGOẠI


.……………………………………………………………………………............…....................…………………………………………………………………………….........

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….…............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…...................……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….…............…………………………………………………………………………....…….........………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…...................……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

B/ CHA, MẸ; ANH, CHỊ EM RUỘT


.……………………………………………………………………………............…....................…………………………………………………………………………….......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…....................………………………………………………………………………......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…...................……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

C/ CHÚ, BÁC, CÔ, CẬU, DÌ RUỘT


.……………………………………………………………………………............…....................…………………………………………………………………………….......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….…............…………………………………………………………………………....…….........………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…....................…………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….…............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…....................………………………………………………………………………......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

C/ CHÚ, BÁC, CÔ, CẬU, DÌ RUỘT(tiếp theo)
.……………………………………………………………………………............…....................…………………………………………………………………………….......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…...................……………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…....................………………………………………………………………………......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

C/ CHÚ, BÁC, CÔ, CẬU, DÌ RUỘT

(tiếp theo)

.……………………………………………………………………………............….....................…………………………………………………………………………….......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….…............………………………………………………………………………….... .………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………........................…………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………….......…....

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....……..........……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………............…....................………………………………………………………………………......

.……………………………………………………………………………................…...……………………………………………………………………….........................…….….............…………………………………………………………………………....…….........………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

IV- QUAN HỆ GIA ĐÌNH BÊN VỢ (BÊN CHỒNG)

Nội dung khai đối với từng người: Họ tên, năm sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, nghề nghiệp, công tác, đặc điểm lịch sử (đặc điểm lịch sử qua từng thời kỳ làm gì, ở đâu, nếu bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền hoặc bị xử lý theo pháp luật phải khai cụ thể lý do, mức độ.....); hoàn cảnh kinh tế và thái độ chính trị.

A/ BỐ, MẸ; ANH, CHỊ EM RUỘT,
.………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

A/ BỐ, MẸ; ANH, CHỊ EM RUỘT

(tiếp theo)
.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………...................………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

.………………………………………………………………………………..................

B/ CHÚ, BÁC, CÔ, CẬU, DÌ RUỘT

.……………………………………………………………………………….................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.……………………………………………………………………………….................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

B/ CHÚ, BÁC, CÔ, CẬU, DÌ RUỘT

(tiếp theo)

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………...............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………......................………………………………………………………………………………...............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.……………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………………..............

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………..................

.………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………...................

.………………………………………………………………………………..................


C/ VỢ, CHỒNG, CÁC CON


Vợ (chồng): họ tên, năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp,

đặc điểm lịch sử, thái độ chính trị (đã giữ chức danh, chức vụ gì, ở cơ quan, đơn vị nào).

Con: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, học tập
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng, tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định ./.
..................Ngày…….tháng…….năm…….

Xác nhận của UBND xã, Người khai

phường, thị trấn (ký và ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH

1) Nơi sinh: Ghi tên tỉnh, thành phố nơi mình được sinh ra

2) Quê quán: Nơi sinh trưởng của bố đẻ hoặc ông nội, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ). Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố. Nếu có thay đổi tên địa phương thì ghi .

3) Nơi ở hiện nay: Địa chỉ thường trú của bản thân. Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, tỉnh, thành phố, số nhà, tên đường.

4) Dân tộc: Ghi tên dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Dao, Êđê ...).

5) Tôn giáo: Ghi tên tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Cao đài, Tin lành ...).

6) Thành phần gia đình xuất thân: Ghi thành phần xã hội của bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (công nhân (nghề gì, làm trong xí nghiệp Nhà nước hay tư nhân), cố nông, trung nông, phú nông, địa chủ, trí thức, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản...).

7) Văn hoá phổ thông: Ghi đã học xong lớp mấy (ví dụ: 9/12, 9/10, 12/12, 10/10).

8) Chuyên môn, kỹ thuật: Đã được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật thì ghi rõ học hàm, học vị, bằng cấp về chuyên môn kỹ thuật (ví dụ: giáo sư tiến sĩ hoá học, phó giáo sư tiến sĩ toán học, tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, kỹ sư trồng trọt, bác sĩ ngoại khoa).

9) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ghi ngày tháng năm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

10) Ngoại ngữ: Ghi đại học Anh ngữ, Pháp ngữ, tiếng Nga (nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi: Anh A, Anh B, Anh C; Nga A, B, C.... Đã học tập ở nước ngoài từ 6 tháng trở lên thì ghi rõ đã học ở nước nào, thời gian bao lâu.

11) Ngày nhập ngũ, xuất ngũ: Ghi ngày tháng năm đi bộ đội, công an, nghĩa vụ quân sự, ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất.

12) Ngạch công chức, viên chức: Ghi rõ ngạch chuyên môn kèm theo mã số thuộc bảng chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, Đảng, đoàn thể (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên, giảng viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, bác sĩ ...).

13) Tình trạng sức khoẻ: Ghi tình trạng sức khoẻ hiện nay: tốt, trung bình, kèm ... Ghi rõ chiều cao, cân nặng cơ thể.

14) Sở trường công tác: Làm việc gì thích hợp nhất, có hiệu quả nhất (xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, hành chính, doanh nghiệp gì, nghiên cứu về ...., giảng dạy về ....; nghệ nhân gì, viết văn, hoạ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên ...).

Mẫu 01/ĐA1618CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQuảng Trị, ngày ….. tháng ….. năm 2015
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

CÁC CHỨC DANH HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

THUỘC KHỐI ĐẢNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN (1)

(theo Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã)

Họ và tên:................................................................... ..... Nam, nữ: ..........................

Ngày sinh....................... .............................................................................................

Quê quán: ...................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................Điện thoại:.......... .............

Dân tộc: ............Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ..................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (2) ..................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển đối với các chức danh không chuyên trách thuộc khối Đảng tại xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để dự tuyển vào làm việc tại (xã, phường, thị trấn) thuộc huyện(3)............................

............................................với chức danh.........................................................(4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển theo thông báo của quý cơ quan. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn.Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:

1) Hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Đề án 1618

2) Bản cam kết dự tuyển

3) 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 phía sau ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Tôi cam đoan hồ sơ đăng ký dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển chọn của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.Kính đơn
Ghi chú: (ký và ghi rõ họ tên)

(1) (3)Ghi đúng tên huyện, thị xã, thành phố đăng ký

nộp hồ sơ tuyển chọn.

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên.

(4) Ghi rõ chức danh đăng ký Tổ chức - Kiểm tra

hay Tuyên giáo - Dân vận.

Mẫu 02/ĐA1618

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI

TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN

Kính gửi: Hội đồng tuyển chọn .............................................................. (1)
1. Tóm tắt lý lịch cá nhân

Họ và tên: ......................................................................................... Nam, nữ: .................................................

Ngày sinh: .............................. Quê quán: ........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ................................................................................ Điện thoại: ..................................

Dân tộc: .......................... Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ...........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..............

2. Đăng ký tuyển chọn vào (xã, phường, thị trấn) thuộc huyện(2)…………................

…………………………………………với chức danh(3)....................................................................................3. Cam kết

Căn cứ Quyết định số 1618-QĐ/TU ngày 27/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã", nếu được tuyển chọn vào đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách thuộc khối Đảng ở cấp xã thuộc ………....

……………………………….................................................................................................... (4) tôi xin cam kết:

- Công tác tại cấp xã tổi thiểu 03 năm (36 tháng).

- Chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của tổ chức; quy định trách nhiệm của người được tuyển chọn tại Đề án.

Nếu tôi vi phạm một trong các nội dung trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấm dứt bố trí đảm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách và tôi xin chịu các hình thức xử lý, kỷ luật, bồi hoàn cho Nhà nước kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.Quảng Trị, ngày...........tháng........ năm 2015

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) (2)(4) Ghi tên huyện ,thị xã, thành phố thí sinh đăng ký dự tuyển.

(3) Ghi rõ chức danh đăng ký Tổ chức - Kiểm tra

hay Tuyên giáo - Dân vận.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương