CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranhtải về 1.84 Mb.
trang1/22
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANHGói thầu:

Tên công trình:

Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình và lán trại, nhà điều hành
Nhà cải cách và phòng làm việc HĐND và UBND thị trấn Thuận An

Chủ đầu tư:

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THUẬN AN


Thuận An, tháng 4 năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

HỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANHGói thầu:

Tên công trình:

Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình và lán trại, nhà điều hành
Nhà cải cách và phòng làm việc HĐND và UBND thị trấn Thuận An

Chủ đầu tư:

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THUẬN ANThuận An, ngày 01 tháng 4 năm 2016


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG ANH SƠN

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

UBND THỊ TRẤN THUẬN AN

CHỦ TỊCH

MỤC LỤC


TỪ NGỮ VIẾT TẮT 6

THÔNG BÁO MỜI THẦU 7

Thuận an, ngày 01 tháng 4 năm 2016 7

PHẦN THỨ NHẤT 8

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU 8

CHƯƠNG I 8YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU 8

A. TỔNG QUÁT 8

Mục1. Nội dung đấu thầu 8

Mục 2. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu 8

1. Nhà thầu phải là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 8

Mục 3. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu: 8

1. Nguyên tắc ưu đãi: 8

a) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSĐX xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả). 8

Mục 4. HSYC và giải thích làm rõ HSYC và Sửa đổi HSYC 8

Mục 5. Khảo sát hiện trường 9

B.CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 9

Mục 6. Ngôn ngữ sử dụng 9

Mục 7. Nội dung HSĐX 9

Mục 8 . Đơn đề xuất chào hàng cạnh tranh 9

Mục 9. Đề xuất biện pháp thi công trong HSĐX 9

Mục 10. Giá dự thầu và biểu giá 9

Mục 11. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 10

Mục 12. Bảo đảm dự thầu. 10

Mục 13. Thời gian có hiệu lực của HSĐX 11

Mục 14. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX 11C.NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU 11

Mục 15. Thời hạn nộp HSĐX 11

Mục 16. HSĐX nộp muộn 12

Mục 17. Sửa đổi hoặc rút HSĐX 12D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 12

Mục 18. Mở thầu 12

Mục 19. Làm rõ HSĐX 12

Mục 20. Đánh giá các HSĐX và thương thảo hợp đồng: 12E. TRÚNG THẦU 13

Mục 21. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu 13

Mục 22. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. 13

Mục 23. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng 13

Mục 24. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 13

Mục 25. Kiến nghị trong chào hàng cạnh tranh. 13

Mục 26. Xử lý vi phạm trong chào hàng cạnh tranh. 14

CHƯƠNG II 14

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 14

Mục 1. TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 14

Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật: 16

Ghi chú: Các tiêu chuẩn tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết của tiêu chuẩn tổng quát đó được đánh giá là đạt. 17CHƯƠNG III 17

BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 17

Mẫu số 1 17

ĐƠN ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 17

Mẫu số 2 18

GIẤY ỦY QUYỀN() 18

Mẫu số 3 19

THOẢ THUẬN LIÊN DANH() 19

Mẫu số 4 20

Mẫu số 6 21

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ (NẾU CÓ) 21

Mẫu số 7 21

NĂNG LỰC NHÂN SỰ CỦA CHỦ CHỐT CỦA NHÀ THẦU 21

Mẫu số 7A 22

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH 22

Mẫu số 7B 22

HỒ SƠ CHỈ HUY TRƯỞNG CHO GÓI THẦU() 22

Mẫu số 7C 22

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI() 22

Mẫu số 8A 23

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ ĐỀ XUẤT 23

Mẫu số 8B 23

BIỂU CHI TIẾT GIÁ ĐỀ XUẤT 23

Mẫu số 9 23

BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ ĐỀ XUẤT 23

Mẫu số 9A 24

BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT ĐƠN GIÁ ĐỀ XUẤT 24

Mẫu số 10 24

BẢNG TÍNH GIÁ LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ ĐỀ XUẤT 24

Mẫu số 11 25

BẢNG KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG 25

THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU 25

Mẫu số 12 25

BẢNG KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT 25

Mẫu số 13 26

KÊ KHAI TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU 26

Mẫu số 14 27

Mẫu số 15 27

BẢO LÃNH DỰ THẦU 27PHẦN THỨ HAI 28

YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP 28

CHƯƠNG IV 28GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU 28

1. Giới thiệu về dự án: 28

2. Giới thiệu về gói thầu: 28

CHƯƠNG V 29

BẢNG TIÊN LƯỢNG 29

CHƯƠNG VI 34

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 34

1. Thời hạn thực hiện hợp đồng: 34

2. Yêu cầu về lập bảng tổng tiến độ thi công 34

CHƯƠNG VII 35

YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 35

1.Vấn đề tổ chức: 35

2.Vấn đề hiện trường: 35

3.Vấn đề lập kế hoạch cho các công việc: 36

4.Hạn chế tiếng ồn: 37

5.An toàn: 37

6.Máy móc thi công: 38

7.Ảnh chụp tiến độ: 38

8.Báo cáo tiến độ: 38

9.Lịch công tác tuần: 39

10. Họp tiến độ: 39

11. Hệ thống cao độ: 39

12. Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu: 39

13. Bảo vệ các thiết bị, vật liệu: 40

14. Biển báo hiệu công trường và Biển báo công trường: 40

15. Hệ thống cứu thương: 40

16. Chỉ dẫn kỹ thuật: 41

16.1 Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu: 41

16.2 Bản vẽ thi công: 43

16.3 Bản vẽ hoàn công: 43

16.4 Cao trình và mốc cao trình: 43

16.5 Công tác đất: 43

16.6 Công tác vữa xây dựng: 52

16.7Công tác bê tông: 52

16.8 Công tác cốt thép trong bê tông: 61

16.9 Công tác cốp pha cho bê tông: 65

16.10 Công tác xây: 68

16.12 Công tác thi công Hệ thống đường giao thông: 70

16.14 Công tác thi công lắp đặt Bê tông đúc sẵn: 79

CHƯƠNG VIII 84

CÁC BẢN VẼ 84

PHẦN THỨ BA 85

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG 85

CHƯƠNG IX 85ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 85

A.TỔNG QUÁT 85

B.QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 90

C.QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 91

D.QUẢN LÝ CHI PHÍ 92

E.HOÀN THÀNH, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 93

CHƯƠNG X 93

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 93

Chương XI 99

MẪU HỢP ĐỒNG 99Mẫu số 16 99

HỢP ĐỒNG 99

PHỤ LỤC 1 101

BIỂU GIÁ 101

Mẫu số 17 101

MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 101

Mẫu số 18 102

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG 102

PHỤ LỤC SỐ 2 103

BẢNG KÊ NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ, THƯƠNG HIỆU VẬT TƯ 103

SỬ DỤNG CHO GÓI THẦU 103

: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương