CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúctải về 42.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích42.67 Kb.

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 484 /QĐ-SDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúcNinh Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Vê việc công nhận danh hiệu thư viện trường học

năm học 2015-2016
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
Căn cứ Quyết định số 61/1998/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông và mầm non;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT Ninh Bình;

Xét đề nghị của Tr­ưởng Đoàn Kiểm tra, đánh giá công nhận danh hiệu thư viện trường học năm học 2015-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu thư viện trường học cho các thư viện trường học sau đây: (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng GDTrH, Trưởng phòng GDTH, Trưởng phòng GDĐT các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô và các đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở GDĐT;

- Như điều 3;

- Phòng GDTH, KHTC;- Lưu: VT, GDTrH.Y/35.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vũ Văn KiểmDANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số: 484/TB-SGDĐT, ngày 07 tháng 6 năm 2016

của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình)TT

Thư viện trường

Huyện/ phòng GDĐT

DH thư viện đề nghị công nhận

Kết quả kiểm tra

1

THCS Yên Hưng

Yên Mô

Xuất sắc

Xuất sắc

2

Tiểu học Khánh Thịnh

Yên Mô

Xuất sắc

Tiên tiến

3

Tiểu học Yên Từ

Yên Mô

Xuất sắc

Xuất sắc

4

THCS Yên Phong

Yên Mô

Xuất sắc

Xuất sắc

5

THCS Yên Thắng

Yên Mô

Xuất sắc

Xuất sắc

6

THCS Mai Sơn

Yên Mô

Xuất sắc

Tiên Tiến

7

THCS Vũ Phạm Khải

Yên Mô

Xuất sắc

Xuất sắc

8

THCS Yên Thái

Yên Mô

Xuất sắc

Tiên Tiến

9

Tiểu học Ân Hòa

Kim Sơn

Xuất sắc

Tiên Tiến

10

Tiểu học Khánh Nhạc B

Yên Khánh

Xuất sắc

Xuất sắc

11

Tiểu học Khánh Thủy

Yên Khánh

Xuất sắc

Xuất sắc

12

THCS Khánh Hòa

Yên Khánh

Xuất sắc

Xuất sắc

13

Tiểu học Gia Lập

Gia Viễn

Xuất sắc

Xuất sắc

14

Tiểu học Gia Tiến

Gia Viễn

Xuất sắc

Tiên Tiến

15

THCS Gia Sinh

Gia Viễn

Xuất sắc

Tiên Tiến

16

THCS Gia Phương

Gia Viễn

Xuất sắc

Xuất sắc

17

Tiểu học Văn Phong

Nho Quan

Xuất sắc

Xuất sắc

18

THCS Văn Phương

Nho Quan

Xuất sắc

Xuất sắc

19

THCS Gia Sơn

Nho Quan

Xuất sắc

Tiên Tiến

20

THCS Xích Thổ

Nho Quan

Xuất sắc

Xuất sắc

(Ấn định danh sách gồm có 20 đơn vị,

trong đó có 7 thư viện tiên tiến, 13 thư viện xuất sắc)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương