CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúctải về 11.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích11.83 Kb.
#18723

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 323 /QĐ-UBCKCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Quyết định 245/QĐ-UBCK về qui định giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

________________


CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3.1 Điểm 3 về Tổ chức giao dịch tại Hướng dẫn qui định đăng ký, giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 245/QĐ-UBCK ngày 04/5/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

“TTGDCK Hà Nội tổ chức giao dịch chứng khoán vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định trong Bộ Luật Lao động. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định thay đổi ngày giao dịch trong trường hợp cần thiết”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu: VP, PTTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Bằng

(đã ký)

Каталог: FileUpload -> File -> Vanbanphapquy
File -> HỎI ĐÁp thi hái hoa dân chủ 8/3
FileUpload -> HÀ NỘI – 2013 BỘ giáo dụC ĐÀo tạo bộ y tế viện dinh dưỠNG
File -> I. những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạC
File -> Nghiên cứU ĐIỀu chế CÁc dưỢc chất phóng xạ i-131 VÀ p-32, Ứng dụng trong chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị BỆnh trêN ĐỊa bàn tỉnh lâM ĐỒNG
File -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tin họC – 2011 Sơ khảo 1 (Người biên soạn: Phạm Tuấn Anh) phầN 1: Sự lựa chọn hoàn hảo
Vanbanphapquy -> Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc
File -> GIẢi quần vợt men’s futures & giải quần vợt phong trào cúp tanimex 2012
File -> Tanimex địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt P. 9 Q. Tân Bình Tp. Hcm

tải về 11.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương