CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúctải về 11.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.47 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1581/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 10 tháng 10 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 268/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2008,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã được Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái thông qua ngày 25 tháng 8 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


CHỦ TỊCH

Hoàng Thương Lượng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương