Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt namtải về 19.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích19.3 Kb.

Tr­êng c® kinh tÕ - kü thuËt
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

PHßNG THANH TRA – KT&§BCL
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: /BC-TTr


Th¸i Nguyªn, ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2013


B¸o c¸o

Thanh, kiÓm tra c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp

vµ tæ chøc thi th¸ng 03/2013


Theo kÕ ho¹ch thanh tra trong th¸ng 03/2013, Phßng TT - KT&§BCL ®· tiÕn hµnh thanh, kiÓm tra c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp trªn gi¶ng ®­êng và x­ëng thùc hµnh thùc tËp; Thanh, kiÓm tra c«ng t¸c coi thi, chÊm thi; kiÓm tra t×nh h×nh HSSV ngåi häc theo s¬ ®å vµ tæng hîp sè liÖu c¸c Khoa tham gia kiÓm tra HSSV. KÕt qu¶ nh­ sau: 1. Trªn gi¶ng ®­êng

1. §èi víi GV

- ChuÈn bÞ bµi tr­íc khi lªn líp: Qua kiÓm tra hÇu hÕt c¸c GV lªn líp ®Òu cã ®Ò c­¬ng, gi¸o tr×nh, sæ tay gi¸o viªn (danh s¸ch HSSV).

- GVCN, GV gi¶ng d¹y cã sè HSSV nghØ > 25%: (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc I)

- C«ng t¸c qu¶n lý HSSV trong giê häc (HSSV lµm viÖc riªng, nghe ®iÖn tho¹i, ngñ trong líp...): qua kiÓm tra ch­a ph¸t hiÖn tr­êng hîp nµo vi ph¹m.

- GV kh«ng ®eo thÎ khi ®Õn Tr­êng: Ngoµi mét sè GV míi ch­a cã thÎ vµ GV mÊt thÎ, hÇu hÕt c¸c GV lªn líp ®Òu thùc hiÖn ®eo thÎ.

- GV Hoµng ThÕ H¶i - Khoa §TN kh«ng ký x¸c nhËn giê gi¶ng vµo Sæ theo dâi gi¶ng d¹y t¹i phßng chê (gi¶ng ®­êng C) tõ ngµy 31/12/2012 - 19/3/2013 (m«n An toµn lao ®éng, Líp K8 C§N CN ¤t«).2. §èi víi HSSV

- TuÇn ®Çu (tuÇn 31) viÖc triÓn khai xÕp chç ngåi HSSV cña c¸c líp theo s¬ ®å cßn chËm Tõ tuÇn thø hai (tuÇn 32) hÇu hÕt c¸c líp thùc hiÖn ®· ®i vµo nÒ nÕp.

- T×nh tr¹ng HSSV nghØ häc vµ kh«ng ®eo thÎ thÓ hiÖn ë c¸c phô lôc sau:

+ KÕt qu¶ thanh, kiÓm tra cña Phßng TT - KT&§BCL (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc II).

+ Tæng hîp b¸o c¸o cña c¸c Khoa (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc III).

3. §èi víi viÖc tæ chøc häc l¹i, thi l¹i

C¸c líp häc b×nh th­êng theo thêi khãa biÓu. Tuy nhiªn, viÖc chÊp hµnh ®eo thÎ cña HSSV ch­a ®Çy ®ñ. 1. Trªn x­ëng thùc tËp

 • C¸c líp K6 C§N ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh theo thêi khãa biÓu vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®i thùc tËp tèt nghiÖp ë c¸c doanh nghiÖp.

 • C¸c líp K7 C§N, K35 TCN §iÖn, K35 TCN ¤t« thùc tËp b×nh th­êng theo thêi khãa biÓu.

 • C¸c líp K35 TCN Hµn, K35 TCN CGKL ®ang häc bæ xung theo kÕ ho¹ch ®Ó kÞp tiÕn ®é.

 • Trong qu¸ tr×nh thùc tËp kh«ng x¶y ra tr­êng hîp mÊt an toµn lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn trang bÞ b¶o hé lao ®éng ch­a tèt.

III. C«ng t¸c tæ chøc thi

1. §èi víi c¸n bé coi thi

HÇu hÕt c¸c c¸n bé coi thi tæ chøc thi ®¶m b¶o thêi gian, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch, ®óng quy chÕ thi.2. §èi víi HSSV

Cßn cã HSSV vi ph¹m quy chÕ thi (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc IV).IV. C«ng t¸c lµm ph¸ch, chÊm thi, nhËp ®iÓm

 • C«ng t¸c lµm ph¸ch, chÊm thi, nhËp ®iÓm: Cßn t×nh tr¹ng chÊm bµi chËm tiÕn ®é, cô thÓ lµ:

+ Häc phÇn §¨ng ký thèng kª ®Êt ®ai - Bé m«n Qu¶n lý §Êt ®ai.

+ Häc phÇn Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai - Bé m«n Qu¶n lý §Êt ®ai.

C¸c häc phÇn trªn sau 10 ngµy, Bé m«n míi nhËn bµi vÒ chÊm. §Õn ngµy 28/3/2013 ®· chÊm xong vµ tr¶ ®iÓm.


 • HÇu hÕt c¸c GV ®Òu thùc hiÖn chÊm theo quy tr×nh ®· quy ®Þnh.

V. C«ng t¸c kiÓm tra HSSV trªn gi¶ng ®­êng cña c¸c khoa

Mét sè vÊn ®Ò tån t¹i nh­ sau: • Sè l­ît kiÓm tra trªn c¸c líp ch­a ®ñ theo quy ®Þnh. Cô thÓ nh­: tuÇn 32 Khoa KT&QTKD, KTNL, KTCN kh«ng cã sè liÖu kiÓm tra c¸c líp K8.

 • Ch­a ghi ®Çy ®ñ hä tªn GV gi¶ng d¹y.

 • Ch­a thùc hiÖn kiÓm tra thÎ HSSV.

VI. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ

 • §èi víi GV: Sau khi lªn líp xong, cÇn ký Sæ x¸c nhËn giê gi¶ng ®Çy ®ñ t¹i c¸c phßng chê theo quy ®Þnh.

 • §èi víi c¸n bé c¸c khoa thùc hiÖn kiÓm tra t×nh h×nh häc tËp, gi¶ng d¹y cña HSSV vµ GV trªn gi¶ng ®­êng: Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. B¸o c¸o tæng hîp ph¶i cã x¸c nhËn cña Ban Chñ nhiÖm Khoa.

 • §èi víi Khoa §TN: TiÕp tôc triÓn khai vµ duy tr× viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho HSSV thùc tËp vµ GV h­íng dÉn thùc hµnh.
N¬i nhËn:

- Ban Gi¸m hiÖu (B¸o c¸o);

- C¸c phßng, khoa;

- L­u: VT, Phßng TT-KT&§BCL.


phßng TT-KT&§BCL

N«ng V¨n Ðt

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương