Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 9.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.35 Kb.
#22462

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh ho¸

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 510 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 1977Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 125/CP ngµy 28/6/1971 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt .

- C¨n cø §iÓm 5 cña ChØ thÞ 231/TTg ngµy 24/9/1974 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÌ c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt.

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 129/CP ngµy 25/5/1974 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc khai hoang më réng diÖn tÝch s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

- Theo b¸o c¸o sè 257/VP-UBTH ngµy 11/4/1977 cña UBND huyÖn Hµ Trung sau khi kiÓm tra vµ thèng nhÊt víi N«ng tr­êng V©n Du.QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Nay giao tr¶ sè diÖn tÝch 100 ha tr­íc ®©y N«ng tr­êng V©n Du chiÕm dông ®Ó lµm b·i th¶ tr©u bß cho HTX Hµ Long huyÖn Hµ Trung qu¶n lý vµ sö dông. Ranh giíi khu ®Êt nµy kÐo tõ ®Çu cÇu V©n B¶o ch¹y theo khe V©n B¶o ®Õn nói Phia, vµ nói Cao ch¹y xuèng chung luoi ga tiÕp cËn c¸nh ®ång dom do ®«m.

§iÒu 2: HTX Hµ Long huyÖn Hµ Trung ph¶i cã kÕ ho¹ch khai hoang hÕt diÖn tÝch trªn ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt vô mïa n¨m 1977. PhÊn ®Êu kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ruéng ®Êt vµ ®ãng nghÜa vô hµng n¨m theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc.

§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh Thanh Hãa, Tr­ëng ty N«ng nghiÖp, UBND huyÖn Hµ Trung, x· Hµ long, N«ng tr­êng V©n Du chiÕu QuyÕt ®Þnh thi hµnh ./.N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- N«ng tr­êng V©n Du

- UBND huyÖn Hµ Trung

- UBND x· Hµ Long

- Ty N«ng nghiÖp TH

- Bé N«ng nghiÖp

- UBND Thanh Hãa- Tæng côc N«ng tr­êng

k/t chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

TrÞnh Ngäc BÝch

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương