Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt namtải về 20.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích20.35 Kb.

Tr­êng c® kinh tÕ - kü thuËt
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

PHßNG THANH TRA - KT&§BCL
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: /BC-TTr


Th¸i Nguyªn, ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2013


B¸o c¸o

Thanh, kiÓm tra c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp

vµ tæ chøc thi th¸ng 05/2013


Theo kÕ ho¹ch thanh tra trong th¸ng 05/2013, Phßng TT - KT&§BCL ®· tiÕn hµnh thanh, kiÓm tra c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp trªn gi¶ng ®­êng vµ x­ëng thùc hµnh thùc tËp; Thanh, kiÓm tra c«ng t¸c coi thi, chÊm thi; kiÓm tra t×nh h×nh HSSV ngåi häc theo s¬ ®å vµ tæng hîp sè liÖu c¸c Khoa tham gia kiÓm tra HSSV. KÕt qu¶ nh­ sau:  1. Trªn gi¶ng ®­êng

1. §èi víi GV

- ChuÈn bÞ bµi tr­íc khi lªn líp: Qua kiÓm tra hÇu hÕt c¸c GV lªn líp ®Òu cã ®Ò c­¬ng, gi¸o tr×nh, sæ tay gi¸o viªn (danh s¸ch HSSV).

- GV kh«ng ®eo thÎ khi ®Õn Tr­êng: HÇu hÕt c¸c GV ®Òu ®eo thÎ.

- GVCN, GV gi¶ng d¹y cã sè HSSV nghØ > 25% (trªn 3 lÇn): kh«ng cã.

- C«ng t¸c qu¶n lý HSSV trong giê häc (HSSV lµm viÖc riªng, nghe ®iÖn tho¹i, ngñ trong líp...): Qua kiÓm tra kh«ng ph¸t hiÖn HSSV vi ph¹m.

- C¸c GV cã giê gi¶ng trïng vµo ngµy nghØ 30/4 vµ 01/5/2013 ®· chñ ®éng bè trÝ d¹y bï ®Ó kÞp tiÕn ®é.2. §èi víi HSSV

- C¸c líp thùc tËp nghÒ nghiÖp K7TC-KT/LK; K7TC-TCNH/LK thùc tËp b×nh th­êng.

- Líp HSSV trªn gi¶ng ®­êng ngåi theo s¬ ®å quy ®Þnh: Qua kiÓm tra hÇu hÕt c¸c líp duy tr× ngåi theo s¬ ®å.

- T×nh tr¹ng nghØ häc cña HSSV:

+ KÕt qu¶ thanh, kiÓm tra cña Phßng TT-KT&§BCL (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc II).

+ Tæng hîp B¸o c¸o cña c¸c Khoa (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc III).3. §èi víi viÖc tæ chøc häc l¹i, thi l¹i

- C¸c líp häc b×nh th­êng theo thêi khãa biÓu, qua kiÓm tra kh«ng ph¸t hiÖn tr­êng hîp bá giê. Tuy nhiªn, cßn mét sè tån t¹i:

+ M«n TiÕng Anh - c¸c líp LK/HN häc t¹i Tr­êng, ®æi lÞch tõ buæi tèi sang ban ngµy, GV lµm thñ tôc thay ®æi giê häc vµ xin ý kiÕn phª duyÖt cßn chËm (®Õn khi nh¾c nhë míi lµm thñ tôc phª duyÖt - GV TrÇn ThÞ Th¶o, Khoa khoa häc c¬ b¶n).

+ M«n KhÝ cô ®iÖn - líp K36 TC NghÒ, thêi gian nghØ häc nhiÒu kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é, nªn ph¶i x©y dùng l¹i thêi khoa biÓu (lý do: HSSV tù ý nghØ häc mét buæi vµ hai buæi ®i häc v¨n hãa; GV Hoµng ThÕ H¶i - Khoa §TN xin nghØ viÖc riªng hai buæi). Tuy nhiªn, ®Õn ngµy 28/5/2013 ch­a cã lÞch tiÕp tôc häc tËp.

+ LÞch häc m«n KÕ to¸n tµi chÝnh - c¸c líp LK/HN b¾t ®Çu tõ ngµy 26/5/2013 nh­ng c¶ ngµy 26 vµ tèi 27/5/2013 kh«ng cã HSSV ®Õn häc.

II. Trên xưởng thực tập


  • C¸c líp K6 C§N ®i thùc tËp tèt nghiÖp ë c¸c doanh nghiÖp.

  • C¸c líp K7C§-M, K7C§N, K35TCN-§CN, K35TCN-¤t« thùc tËp b×nh th­êng theo thêi khãa biÓu.

  • Trong qu¸ tr×nh thùc tËp kh«ng x¶y ra tr­êng hîp mÊt an toµn lao ®éng.

III. C«ng t¸c tæ chøc thi

1. §èi víi c¸n bé coi thi

HÇu hÕt c¸c c¸n bé coi thi tæ chøc thi ®¶m b¶o thêi gian, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch, ®óng quy chÕ thi.2. §èi víi HSSV

- T×nh tr¹ng HSSV đ· nép häc phÝ nh­ng trong danh s¸ch dù thi của HSSV ghi nî häc phÝ cßn x¶y ra nhiÒu (qua kiÓm tra ph¸t hiÖn trªn 25 tr­êng hîp).

- T×nh tr¹ng SV kh«ng cã tªn trong danh s¸ch dù thi x¶y ra nhiÒu ë c¸c líp K7, K8. Qua kiÓm tra ®· ph¸t hiÖn trªn 20 tr­êng hîp.

- T×nh tr¹ng HSSV vi ph¹m quy chÕ thi (thÓ hiÖn t¹i Phô lôc IV).IV. C«ng t¸c lµm ph¸ch, chÊm thi, nhËp ®iÓm

- HÇu hÕt c¸c GV ®Òu thùc hiÖn chÊm theo quy tr×nh ®· quy ®Þnh.V. C«ng t¸c kiÓm tra HSSV trªn gi¶ng ®­êng cña c¸c khoa

- Trong th¸ng 5/2013 c¸c Khoa tiÕp tôc triÓn khai c«ng t¸c kiÓn tra t×nh h×nh häc tËp, gi¶ng d¹y cña HSSV vµ GV trªn gi¶ng ®­êng, trªn x­ëng thùc tËp. Tuy nhiªn, trong th¸ng 5/2013 c¸c líp trªn gi¶ng ®­êng c¬ b¶n tËp trung «n vµ thi häc kú, c¸c líp thuéc Khoa §TN tuÇn 40, 41 kh«ng nép b¸o c¸o.

- Qua tæng hîp tæng b¸o c¸o cña Khoa vµ cña Phßng TT-KT&§BCL kh«ng trïng nhau vÒ GV gi¶ng d¹y nh­:

+ Ngµy 9/5/2013, líp K7C§N-§CNB, theo b¸o c¸o cña Khoa do GV NguyÔn TiÕn Trung thùc hiÖn gi¶ng d¹y, thùc tÕ Phßng kiÓm tra th× GV Ph¹m §×nh TiÖp gi¶ng d¹y.

+ Ngµy 9/5/2013, líp K35 TCN-§CN, theo b¸o c¸o cña Khoa do GV TrÇn Quang ThuËn thùc hiÖn gi¶ng d¹y, thùc tÕ Phßng kiÓm tra th× GV Vò Nguyªn H¶i gi¶ng d¹y.

VI. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ

- Tæ KÕ ho¹ch Tµi chÝnh cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®iÒu kiÖn dù thi vÒ häc phÝ cña HSSV, kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt nhiÒu g©y ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý cña HSSV tr­íc giê thi, (vÊn ®Ò nµy ®· ®­îc nªu trong B¸o c¸o Thanh tra th¸ng 4/2013).

- Phßng §µo t¹o cÇn qu¶n lý chÝnh x¸c danh s¸ch líp häc phÇn, h¹n chÕ tr­êng hîp HSSV kh«ng cã tªn trong danh s¸ch dù thi.

- C¸c khoa thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh häc tËp, gi¶ng d¹y cña HSSV vµ GV trªn gi¶ng ®­êng, trªn x­ëng thùc tËp theo ®óng qui ®Þnh vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c.
N¬i nhËn:

- Ban Gi¸m hiÖu (B¸o c¸o);

- C¸c phßng, khoa;

- L­u: VT, Phßng TT-KT&§BCL.


phßng TT-KT&§BCL

N«ng V¨n Ðt

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương