Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam së xy dùngtải về 13.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.97 Kb.
#21905

UBND tØnh thanh ho¸

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

së x©y dùng

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 492 /SXD-HT Thanh Ho¸, ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2013V/v tæ chøc lÊy ý kiÕn ®èi víi Dù th¶o LuËt ®Êt ®ai (söa ®æi).

KÝnh göi: Tr­ëng phßng, ban, ®¬n vÞ trùc thuéc Së X©y dùng

Thanh Ho¸.

Thùc hiÖn KÕ ho¹ch tæ chøc lÊy ý kiÕn nh©n d©n ®èi víi Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) cña UBND tØnh Thanh Ho¸, sè 21/KH-UBND ngµy 22/02/2013;

Tr­íc khi tæ chøc héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc ngµnh X©y dùng Thanh Ho¸ ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi); Gi¸m ®èc Së yªu cÇu Tr­ëng phßng, ban, ®¬n vÞ trùc thuéc Së X©y dùng Thanh Ho¸ triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau ®©y:

1. Tæ chøc phæ biÕn néi dung KÕ ho¹ch sè 17/KH-H§ND ngµy 07/02/2013 cña H§ND tØnh; KÕ ho¹ch sè 21/KH-UBND ngµy 22/02/2013 cña UBND tØnh vµ Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) ®Õn toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ m×nh (cã b¶n photo KÕ ho¹ch sè 17/KH – H§ND, KÕ ho¹ch sè 21/KH-UBND, Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) ®Ýnh kÌm);

2. Tæ chøc lÊy ý kiÕn ®ãng gãp vµo Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi);

3. Tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp cho Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi), b¸o c¸o Gi¸m ®èc Së b»ng V¨n b¶n kÌm tËp tin ®iÖn tö (th«ng qua Phßng Qu¶n lý H¹ tÇng kü thuËt - §Þa chØ Email: quanlyhatangkythuat.th@gmail.com) tr­íc ngµy 12/3/2013./.N¬i nhËn: Gi¸m ®èc

  • Nh­ trªn;

  • L­u VT, HT, C\2013.

(®· ký)
Ng« V¨n TuÊn
KÕ ho¹ch, tiÕn ®é tæ chøc thùc hiÖn

viÖc lÊy ý kiÕn ®èi víi Dù th¶o LuËt ®Êt ®ai (söa ®æi)

( KÌm theo C«ng v¨n sè 492/SXD-HTngµy 04/3/2013)

Thùc hiÖn KÕ ho¹ch tæ chøc lÊy ý kiÕn nh©n d©n ®èi víi Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) cña UBND tØnh Thanh Ho¸, sè 21/KH-UBND ngµy 22/02/2013; Së X©y dùng lËp KÕ ho¹ch, tiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn nh­ sau:

1. TriÓn khai qu¸n triÖt tinh thÇn vÒ viÖc tæ chøc lÊy ý kiÕn nh©n d©n vÒ Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) tíi Tr­ëng, phã c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ trùc thuéc t¹i héi nghÞ giao ban ngµy 27/02/2013; Ph©n c«ng ®¬n vÞ gióp viÖc cho Gi¸m ®èc (Phßng Qu¶n lý HTKT +V¨n phßng);

2. Tæ chøc ®¨ng t¶i c¸c tµi liÖu phôc vô lÊy ý kiÕn trªn trang Cæng th«ng tin ®iÖn tö Së X©y dùng Thanh Ho¸ (§Þa chØ: http://sxdthanhhoa.gov.vn, môc gãp ý Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi), kÓ tõ ngµy 01/3/2013 ®Õn hÕt ngµy 28/3/2013, bao gåm:

- NghÞ quyÕt sè 563/NQ-UBTVQH13 ngµy 21/01/2013 cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi vÒ viÖc lÊy ý kiÕn Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi);

- QuyÕt ®Þnh sè 239/Q§ - TTg ngµy 28/01/2013 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh KÕ ho¹ch lÊy ý kiÕn Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi);

- KÕ ho¹ch sè 17/KH-H§ND ngµy 07/02/2013 cña H§ND tØnh; KÕ ho¹ch sè 21/KH-UBND ngµy 22/02/2013 cña UBND tØnh vÒ viÖc lÊy ý kiÕn Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) vµ KÕ ho¹ch, tiÕn ®é tæ chøc thùc hiÖn viÖc lÊy ý kiÕn Dù th¶o LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) cña Së.

3. Tæ chøc lÊy ý kiÕn c¸n bé, CCVC vµ ng­êi lao ®éng th«ng qua h×nh thøc: Gãp ý kiÕn b»ng V¨n b¶n , xong tr­íc 10/3/2013;

4. §¬n vÞ gióp viÖc cho Gi¸m ®èc (Phßng Qu¶n lý HTKT +V¨n phßng) tiÕp nhËn vµ tæng hîp ý kiÕn gãp ý cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së, xong tr­íc 15/3/2013;

Tõ 15-20/3/2013 Tæ chøc héi nghÞ c¸n bé, CCVC th«ng qua B¶n tæng hîp ý kiÕn vµ tiÕp nhËn ý kiÕn bæ sung (nÕu cã);5. X©y dùng B¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn cña c¬ quan, b¸o c¸o UBND tØnh, xong tr­íc 25/3/2013./.

Së X©y dùng Thanh Ho¸
Каталог: Portals -> Rainbow -> Upload
Upload -> Së xy dùng Sè: 2539/sxd-h§xd thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2011
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG

tải về 13.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương