Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së Tµi chÝnhtải về 31.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích31.84 Kb.

UBND tØnh Ninh ThuËn

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Së Tµi chÝnh

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
[[[[[[[

Sè: 1296/TB-STC

Ninh Thuận, ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2013THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư Phước Mỹ 1, khu tái định cư

nhà máy xử lý nước thải, khu đất dân cư hai bên đường 16 tháng 4

(trục D7-D10), khu đất ven biển Bình Sơn, Tp. Phan rang-Tháp chàm,

khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước, khu đất tại tuyến QL 1A

huyện Thuận Nam, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm 100 lô đất tại khu quy hoạch dân cư Phước Mỹ 1, khu dân cư hai bên trục đường 16 tháng 4 (trục D7-D10); khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải; các cơ sở nhà đất, do UBND thành phố quản lý và trụ sở làm việc UBND thị trấn Tân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định giá khởi điểm các khu đất của huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước;


Căn cứ Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất ven biển Bình Sơn thuộc địa bàn phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án đầu tư du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá nhà, đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; và Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 về việc điều chỉnh khoản 6, phần II, điều 1 của Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất khu ven biển Bình Sơn thuộc địa bàn phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm, khu đất huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước;
Theo đề nghị tại công văn số 79/CV-BQL ngày 25/02/2013 của Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị về việc báo cáo diện tích các lô đất chuyển Sở Tài chính thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất;
Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư hai bên đường 16 tháng 4 (trục D7-D10); Khu quy hoạch dân cư Phước Mỹ 1; Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải; Khu đất ven biển Bình Sơn, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp cầu Phú Quý đến địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; Khu đất tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp địa phận xã Phước Nam đến hết địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
I/ Tài sản bán đấu giá:

1/ Khu dân cư Phước Mỹ 1: 06 lô

2/ Khu nhà máy xử lý nước thải: 55 lô
3/ Khu dân cư hai bên đường 16 tháng 4 (trục D7-D10): 15 lô

(Đính kèm bảng chi tiết các khu đất Phước Mỹ 1, khu nhà máy xử lý nước thải, khu dân cư hai bên đường 16 tháng 4(trục D7-D10))

4/ Khu đất ven biển Bình Sơn thuộc địa bàn phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

-Giá khởi điểm: 3.255.000đ/m2 x 7.021m2 = 22.853.355.000đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

-Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất là 1.599.800.000đồng.

-Bước giá (3%) là 685.600.000đồng.

5/ Khu đất tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp cầu Phú Quý đến địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Giá khởi điểm: 600.000đ/m2 x 4.000m2 = 2.400.000.000đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).

-Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất là 168.000.000đồng.

-Bước giá (3%) là 72.000.000đồng.

6/ Khu đất tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp địa phận xã Phước Nam đến hết địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Giá khởi điểm: 570.000đ/m2 x 3.000m2 = 1.710.000.000đồng (Một tỷ, bảy trăm mười triệu đồng).

-Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất là 119.700.000đồng.

-Bước giá (3%) là 51.300.000đồng.II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 13/5/2013 đến hết 11 giờ ngày 13/6/2013.

- Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 13/6/2013.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 14/6/2013.III/ Lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511; MSQHNS: 1064671) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ.

b/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.
IV/ Địa điểm thông tin tài sản và tổ chức bán đấu giá:
- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 14/6/2013 tại Văn phòng Sở Tài chính, địa chỉ: số 30 đường 16 tháng 4, Thành phố Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.
-Mọi chi tiết các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá như: vị trí, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được niêm yết công khai tại nơi có tài sản bán đấu giá, Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ, UBND phường Mỹ Bình, UBND phường Tấn Tài- UBND phường Mỹ Đông, UBND thành phố Phan Rang-Tháp chàm, Văn phòng Sở Tài chính, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, trang điện tử tài sản nhà nước của Bộ Tài chính Website: http//taisancong.vn, trang thông tin điện tử Ninh Thuận Website: www.ninhthuan gov.vn, trang thông tin điển tử của Sở Tài chính Website: www.ninhthuan gov.vn/chinhquyen/sotc.


N¬i nhËn: KT.Gi¸m ®èc

- UBND tỉnh (b/cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Đài phát thanh truyền hình (thông báo);

- Báo Ninh Thuận (thông báo);

- TT tin học VP UBND tỉnh; ( Đã ký)

- UBND TP- PRTC;

- UBND huyện Ninh Phước;

- UBND huyện Thuận Nam;

- L·nh ®¹o Së Tµi chÝnh; Nguyễn Hoàng

- L­u VT, QLG-CS. (LTHL)


: chinhquyen
chinhquyen -> PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
chinhquyen -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở CÔng thưƠNG
chinhquyen -> THÔng báO Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương