Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 63.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích63.56 Kb.
#22743

Liªn minh Hîp t¸c x·

ViÖt Nam


Số: 531 /QĐ-LMHTXVNCéng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócHµ Néi, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

Vì sự nghiệp phát triển HTX”CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75/2005/QĐ - TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6 (khóa IV) họp ngày 01 tháng 3 năm 2013;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” trong khu vực kinh tế tập thể và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 533/2011/QĐ- LMHTXVN, ngày 29/7/2011 Về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” của Liên minh HTX Việt Nam và được thực hiện từ ngày 01/06/2013.

Điều 3. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Chánh văn phòng Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, các HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên căn cứ Quyết định thực hiện.
N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3;

- Ban Thi ®ua - khen th­ëng TW;

- C¸c ®/c Uû viªn BCH;

- Liên minh HTX các tỉnh, TP

- Các đơn vị trực thuộc;

- L­u CVP, Ban T§KT, VT,LT.


KT. chñ tÞch

phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Biên

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

QUY CHẾ

XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN HTX”

(Ban hành theo Quyết định số 531 /QĐ-LMHTXVN

ngày 18 tháng 04 năm 2013 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương.

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển hợp tác xã (HTX) ở Việt Nam.

2. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

Điều 2: Đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương.

1. Cán bộ, thành viên (xã viên) và người lao động làm việc trong các HTX, Liên hiệp HTX hoặc trong các tổ chức thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

2. Những người hoạt động chính trị, xã hội, khoa học, quản lý... ngoài hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX ở Việt Nam.

3. Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển HTX của Việt Nam và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa phong trào HTX Việt Nam với phong trào HTX các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế.Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN HTX”


Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương đối với những người trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

1. Đối với HTX, Liên hiệp HTX:

- Những người có thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc HTX, tổng giám đốc liên hiệp HTX 10 năm hoặc giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó giám đốc HTX, phó tổng giám đốc liên hiệp HTX 15 năm.

- Đối với cán bộ, thành viên và người lao động làm việc trong các HTX, liên hiệp HTX hoàn thành nhiệm vụ, có thâm niên công tác trong HTX, liên hiệp HTX đủ 25 năm đối với nam, 20 năm đối với nữ, đã được tặng Giấy khen về thành tích xây dựng và phát triển HTX hoặc chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.

2. Đối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố:

- Những người đã được bầu giữ chức chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố; người được bầu giữ chức phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố đủ 10 năm.

- Cán bộ, viên chức trong các đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh, thành phố có thâm niên công tác đủ 25 năm đối với nam, 20 năm đối với nữ.

3. Đối với Liên minh HTX Việt Nam:

- Những người được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

- Người được bổ nhiệm trưởng ban, tổng giám đốc, giám đốc, cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có thời gian giữ chức vụ đủ 5 năm trở lên.

- Người được bổ nhiệm phó trưởng ban, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, cấp phó các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có thời gian giữ chức vụ đủ 10 năm trở lên.

- Cán bộ, viên chức trong các đơn vị thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có thâm niên công tác đủ 25 năm đối với nam, 20 năm đối với nữ.

4. Những cán bộ, thành viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các HTX, liên hiệp HTX hoặc trong các đơn vị thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lao động hoặc được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

5. Những HTX, liên hiệp HTX hoặc các đơn vị thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, thành viên vàĐiều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương đối với những người ngoài hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

1. Những người ngoài hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX; những người có sáng chế phát minh, công trình khoa học, công nghệ được áp dụng trong HTX, được các cơ quan có liên quan và Liên minh HTX Việt Nam công nhận.

2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp thúc đẩy sự nghiệp phát triển HTX ở Việt Nam.

Điều 5. Tặng Kỷ niệm chương đối với các đồng chí lãnh đạo

Tặng Kỷ niệm chương các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiều đóng góp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển HTX.Điều 6. Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương.

1. Người được

.. tặng Kỷ niệm chương được nhận huy hiệu Kỷ niệm chương, quyết định và Bằng chứng nhận của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

2. Người được tặng Kỷ niệm chương được nhận tiền thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ hoặc quà lưu niệm.Điều 7. Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương.

1. Kỷ niệm chương được xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm; kỷ niệm ngày truyền thống của Liên minh HTX Việt Nam, Đại hội nhiệm kỳ Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

2. Kỷ niệm chương được xét tặng đột xuất cho những người có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX ở Việt Nam.

Điều 8. Những người sau đây không thuộc đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương

1. Những người đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

2. Những người bị kỷ luật thì trong thời gian chịu kỷ luật (từ khiển trách trở lên) không được xét tặng Kỷ niệm chương và chỉ được xét tặng sau khi được xoá kỷ luật 3 năm, thời gian chịu kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

3. Những người trong thời gian bị điều tra, tạm giam, tạm giữ, bị tòa án tuyên phạt từ cảnh cáo trở lên.Chương III

QUY TRÌNH XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN HTX”Điều 9. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương:

1. Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn quy định trong Quy chế này:

a, Giám đốc các HTX lập hồ sơ, danh sách cán bộ, thành viên có thành tích đủ tiêu chuẩn theo quy định; có văn bản đề nghị về Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

b, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các HTX và các cơ quan thuộc Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan có đủ tiêu chuẩn, xét và đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam.

c, Thủ trưởng các ban, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thành viên liên kết cấp quốc gia thuộc Liên minh HTX Việt Nam lập hồ sơ những cán bộ, viên chức, người lao động tại các ban, đơn vị đủ tiêu chuẩn gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam.

d, Đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quan hệ với cơ quan, tổ chức nào; thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó lập hồ sơ và có văn bản đề nghị về Ban Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam. Ban Thi đua - Khen thưởng trao đổi với Ban Hợp tác Quốc tế Liên minh HTX Việt Nam trước khi trình Chủ tịch quyết định.

2. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của các cơ quan, đơn vị, thẩm định trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

1. Văn bản đề nghị tặng Kỷ niệm chương của chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan, đơn vị.

3. Bản kê khai tóm tắt thành tích, thời gian công tác trong HTX của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý (theo mẫu).

4. Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

Điều 11. Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương

Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương đối với Liên minh HTX Việt Nam là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.Chương IV

VIỆC TỔ CHỨC TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 12. Tổ chức trao Kỷ niệm chương

Căn cứ vào Quyết định tặng Kỷ niệm chương, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, các hội ở trung ương.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trực tiếp hoặc uỷ quyền cho chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố công bố và trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, các hội ở địa phương; các cán bộ, nhân viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

Tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam uỷ quyền cho thủ trưởng các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam, giám đốc, tổng giám đốc các HTX, liên hiệp HTX, công bố và trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ, thành viên và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý.Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

VỀ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 13. Xử lý vi phạm về xét tặng Kỷ niệm chương

1. Tập thể, cá nhân báo cáo không đúng sự thật về các tiêu chuẩn quy định để được xét tặng Kỷ niệm chương thì bị thu hồi Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và bị xoá tên trong Quyết định tặng thưởng và bị xử lý kỷ luật theo quy định.

2. Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm xem xét, trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định thu hồi Kỷ niệm chương.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về xét tặng Kỷ niệm chương.

Trình tự, thủ tục, thời gian và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Thẩm quyền thông qua

Quy chế này đã được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam (khoá IV) thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 ngày 01 tháng 3 năm 2013.Điều 16. Hiệu lực thi hành

Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng và các ban thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh thành phố, các HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết cấp quốc gia, các đơn vị trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện.


KT. CHỦ TỊCH

Phó Chủ tịch
(Đã ký)

Nguyễn Văn Biên


HTX hoặc (Đơn vị) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”

- Họ và tên: Nam; nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc:

- HTX, hoặc đơn vị làm việc:

- Nơi ở hiện nay:

- Quá trình làm việc hoặc tham gia công tác trong Liên minh HTX:Thời gian

Chức vụ

Thời gian làm việc trong HTX hoặc công tác trong Liên minh HTX

- Khen thưởng:

- Kỷ luật


Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Người khai ký tên

(Ký tên, đóng dấu) (Ghi rõ họ tên)

Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> LMHTX -> 1050
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3

tải về 63.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương