CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học thủy lợItải về 38.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích38.11 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 104 /TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO


Về việc tuyển sinh đi học thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2015

Căn cứ Thông báo số 56/TB-BDGĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016, Trường yêu cầu các đơn vị cử ứng viên dự tuyển với các yêu cầu cụ thể sau:  1. Đối tượng: Giảng viên ( kể cả giảng viên hợp đồng) dưới 35 tuổi (tính đến thời hạn nộp hồ sơ 31/3/2016), có ít nhất 05 năm công tác liên tục tại Trường Đại học Thủy lợi hoặc 03 năm công tác liên tục (đối với trường hợp công chức tiếp nhận không qua thi tuyển hoặc có 02 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở trở lên);

2. Điều kiện và tiêu chuẩn: Xem chi tiết tại mục 3 của Thông báo số 56/TB-BDGĐT.

Mọi thông tin chi tiết có thể xem tại địa chỉ:http://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/564-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-dai-hoc-va-thac-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an- 599 -nam-2016.html

Trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo cho các đối tượng thuộc diện biết và lập danh sách ứng viên được cử theo mẫu gửi về Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 04/3/2016; Các ứng viên được cử hoàn thiện hồ sơ cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu và đúng thời hạn quy định của Thông báo số 56/TB-BDGĐT.Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các K, TT, CS2, …
- Lưu VT, TCCB.

(Đã ký)GS. TS Nguyễn Quang KimTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2016

(xếp theo thứ tự ưu tiên)


STT ưu tiên

Họ và tên

Ngày sinh

Hiện nay là (công chức hoặc viên chức, nghiên cứu viên, giảng viên…)

Đơn vị công tác

Điểm TBC Đại học

Điểm TBC cao học (nếu có)

Trình độ ngoại ngữ

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú về tiêu chí ưu tiên và các chi tiết khác (nếu có)

Ngành học

Nước

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2016
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương