CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học duy tâN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúctải về 14.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.06 Kb.
#1214
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 551/TB/ ĐHDT Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2016


THÔNG BÁO

V/v triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV & đại biểu

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, phòng, ban và Giảng viên cố vấn học tập.

Căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Công văn số 597/SNV-XDCQ ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri để tham gia bầu cử.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, BGH trường Đại học Duy Tân thông báo cho tất cả các khoa, phòng, ban, Giảng viên cố vấn học tập (GVCVHT) , CB, GV và sinh viên trong toàn trường để thực hiện nhiệm vụ bầu cử vào ngày 22/05/2016 như sau:

1. Căn cứ theo Luật định, trường Đại học Duy Tân không thành lập khu vực bỏ phiếu tại trường. Do đó, CB, GV và sinh viên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường (xã) nào thì tham gia bầu cử tại phường (xã) đó. Sinh viên ở nội trú tại KTX DMC thì tham gia bầu cử tại tổ bầu cử của KTX DMC.

2. Lập danh sách cử tri:

CB, GV, Sinh viên liên hệ đến Tổ trưởng Tổ dân phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú để đăng ký lập danh sách cử tri. Đối với sinh viên ở nội trú tại KTX DMC thì đăng ký lập danh sách cử tri tại BQL KTX DMC.

CB, GV, Sinh viên có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có thời gian từ 12 tháng trở lên được lập danh sách cử tri để bầu cử 04 cấp (Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND quận, HĐND phường (xã)); có thời gian đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dưới 12 tháng được lập danh sách cử tri để bầu cử 03 cấp (Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND quận).

Thời gian đăng ký lập danh sách cử tri trước ngày 07 tháng 04 năm 2016

Thời gian niêm yết danh sách cử tri trước ngày 12 tháng 04 năm 2016.

Sau ngày niêm yết danh sách cử tri (12/04/2016) CB, GV, Sinh viên đến điểm niêm yết danh sách cử tri để tra cứu và bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin (nếu cần).

3. Ngày bầu cử:

Chủ nhật 22/5/2016 (từ 7h00 đến 19h00) tất cả cử tri tham gia bầu cử. Đề nghị các đơn vị đào tạo không tổ chức học tập, thực tập, thi cử hoặc tổ chức các hoạt động khác vào thời gian trên. Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của người công dân. Do đó, Ban Giám Hiệu yêu cầu tất cả CB, GV, Sinh viên trong toàn trường thể hiện tốt vai trò trách nhiệm tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đầy đủ và đúng theo luật định.

4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát:

Lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, ban, GVCVHT tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công văn hướng dẫn của các Sở, Ban, Ngành có liên quan về công tác bầu cử và nội dung thông báo của Nhà trường đến tất cả CB,GV và sinh viên trong toàn trường biết để thực hiện tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội & đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/05/2016.

Sau ngày bầu cử (từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2016) tất cả sinh viên nộp thẻ cử tri (thẻ đã được đóng dấu của tổ bầu cử) cho GVCVHT để kiểm tra và nộp về cho đơn vị khoa. Các khoa tổng hợp lập danh sách sinh viên không tham gia bầu cử gởi về cho phòng Công tác Sinh viên để đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định.

Ban Giám Hiệu đề nghị tất cả CB, GV và sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt.KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như trên; Đã ký

  • Đảng ủy, HĐQT ( để b/c);

  • Lưu VP; PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS.Nguyễn Hữu Phú
Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 14.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương