CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 39.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích39.09 Kb.
#21616
bỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 475 /QĐ-ĐHCT Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Quỹ học bổng và ban hành Quy định

xây dựng, quản lý Quỹ học bổng và Hỗ trợ sinh viên


hiỆU TRƯỞNG TRƯỜNG đẠI HỌC cẦN THƠ
căn cứ Chương VI của Điều lệ trường đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg, ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học;
Căn cứ nhu cầu công tác của Trường và kết luận trong phiên họp ngày 11/11/2008 về việc thành lập Quỹ Học bổng và Hỗ trợ sinh viên;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Quỹ học bổng và ban hành Quy định về xây dựng, quản lý Quỹ học bổng và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Điều 2. Quỹ hoạt động từ học kỳ 2, năm học 2008-2009 và giao Phòng Công tác Sinh viên thực hiện quản lý Quỹ học bổng và Hỗ trợ sinh viên. Các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực.
Điều 3. Các ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Tài vụ, Đào tạo, Kế hoạch - Tổng hợp, Ông Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Cần Thơ, các ông (bà) Trưởng khoa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT.hIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, P.CTSV. Châu Văn Lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về việc xây dựng, quản lý Quỹ học bổng và Hỗ trợ sinh viên

(Ban hành kèm theo QĐ số 475 /QĐ-ĐHCT, ngày25/12/2008)Điều 1. Mục đích và đối tượng áp dụng

1. Mục đích

Quỹ này là nguồn tài chính được xây dựng để cấp học bổng và hỗ trợ cho sinh viên (SV).

2. Đối tượng

Là SV cao đẳng, đại học hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Các nguồn tài chính của quỹ

1. Trích tối thiểu 15% từ nguồn học phí và 15% từ nguồn học phí do Nhà nước cấp bù cho SV ngành sư phạm của SV cao đẳng, đại học hệ chính quy đang học tại Trường;

2. Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với mục đích cấp học bổng tài trợ hoặc hỗ trợ khác;

3. Phần phí bảo hiểm tai nạn SV do Công ty Bảo hiểm trích lại cho Nhà trường;

4. Các nguồn vận động khác.
Điều 3. Các hình thức hỗ trợ

1. Học bổng khuyến khích học tập;

2. Học bổng tài trợ;

3. Trợ cấp khó khăn đột xuất;

4. Hỗ trợ khác do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 4. Học bổng khuyến khích học tập

1. Đối tượng

SV hệ chính quy, có khối lượng học tập trong học kỳ chính trước đó đạt từ 15 tín chỉ trở lên (trừ trường hợp do Trường bố trí).

2. Mức học bổng

- Mức học bổng loại xuất sắc (có điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) ≥ 3,60 và điểm rèn luyện (ĐRL) ≥ 90): 400.000 đồng/ suất/tháng;

- Mức học bổng loại giỏi (có ĐTBCHK ≥ 3,20 và ĐRL ≥ 80): 300.000 đồng/ suất/tháng;

- Mức học bổng loại khá (có ĐTBCHK ≥ 2,50 và ĐRL ≥ 70): 200.000 đồng/ suất/tháng;

Quỹ học bổng cho từng lớp được xác định từ đầu khóa học. Học bổng được phát theo từng học kỳ căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ trước đó. Học bổng được xét từ cao xuống thấp. Trường hợp có cùng loại kết quả học tập thì xét ưu tiên theo ĐRL cao hơn.

3. Thủ tục

Sau mỗi học kỳ, Phòng Công tác Sinh viên tổng kết điểm học tập và rèn luyện và đề xuất danh sách SV được hưởng học bổng trình Ban Giám hiệu duyệt.Điều 5. Học bổng tài trợ

1 Là tiền từ tất cả các nguồn học bổng do các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp-hội, cá nhân ... trong và ngoài nước tài trợ (gọi chung là học bổng tài trợ)

2. Các nguồn học bổng tài trợ

1. HB Hội văn hóa Thụy sĩ-VN 17. HB C.ty VIDITEC

2. HB Việt kiều Mỹ 18. HB C.ty Tài chính dầu khí

3. HB Vallet 19. HB ĐH Texas Tech

4. HB Công ty Holcim 20. HB VietHope

5. HB VNHelp 21. HB Hessen

6. HB Hội VietNam Vision 22. HB DAAD

7. HB Báo Sài Gòn tiếp thị 23. HB KOVA

8. HB C.ty ACELife 24. HB Motorola

9. HB C.ty BVTV An Giang 25. HB Ge foundation

10. HB Báo Tuổi trẻ 26. HB của ĐSQ Pháp

11. HB Cựu SVĐHCT 27. HB C.ty VINACAM

12. HB C.ty Toyota 28. HB Tổng CTPB&HCDK (DPM)

13. HB C.ty Cargill Việt Nam 29. HB Hội khuyến học Việt Nam

14. HB Hội khuyến học TPCT 30. HB SAMSUNG

15. HB C.ty Huynhdai 31. Các nguồn học bổng khác...

16. HB Đài PTTH Hậu Giang

3. Quản lý và xét chọn

- Tùy thuộc từng nguồn học bổng tài trợ sẽ được Trường phân cấp cho các đơn vị trực thuộc, hoặc đoàn thể xét chọn, hoặc xét chọn đề cử theo nguyên tắc chọn đúng đối tượng, không trùng lắp. Đơn vị, đoàn thể được phân cấp tổ chức phát học bổng sau 07 ngày phải gởi danh sách sinh viên nhận học bổng về P.CTSV.

- Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng tài trợ phải tham dự lễ phát học bổng (trường hợp vắng phải được sự chấp thuận của đơn vị, cá nhan tài trợ) và chỉ được chọn nhận một trong số các học bổng trong năm.

4. Quy trình

- P.CTSV thông báo triển khai xét chọn gởi đến các đơn vị hoặc đoàn thể, trong đó nêu rõ tiêu chí xét chọn; chỉ tiêu cho đơn vị; hồ sơ cần nộp, thời gian nộp, thời gian xét chọn, nơi nhận hồ sơ;

- Các đơn vị, đoàn thể tổ chức xét chọn đề cử và gởi hồ sơ về P.CTSV hoặc gởi trực tiếp cho nhà tài trợ theo yêu cầu, hồ sơ thông thường gồm có:

1) Đơn xin cấp học bổng;

2) Giấy chứng nhận của địa phương;

3) Bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp;

4) Biên bản xét chọn và công văn đề nghị của đơn vị hoặc đoàn thể;

5) Và các hồ sơ khác theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).

- P.CTSV nhận hồ sơ phản hồi từ các đơn vị, đoàn thể hoặc kết quả xét duyệt của nhà tài trợ thông báo hoặc lập Quyết định phát học bổng trình BGH;
Điều 6. Trợ cấp khó khăn đột xuất

1. Đối tượng

a. Đối tượng SV được hưởng: Có hoàn cảnh khó khăn đột xuất nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ nào.

b. Đối tượng SV không thuộc diện được hưởng:

- Đang bị cảnh báo học vụ;

- Vi phạm kỷ luật từ cấp Khoa (hoặc tương đương) trở lên;

- Vượt quá khung thời gian thiết kế của ngành học.

2. Mức trợ cấp

a. Mức trợ cấp khó khăn đột xuất tối đa 1.000.000đ/lần/SV và không quá hai lần trong khóa học;

b. Mức trợ cấp các trường hợp đặt biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

3. Thủ tục

SV làm đơn (theo mẫu), có xác nhận của Ban Cán sự lớp, Cố vấn học tập và đơn vị quản lý SV (Khoa, viện…) và kèm theo hồ sơ có liên quan, P.CTSV lập đề nghị, trình Ban Giám hiệu duyệt.


Điều 7. Quản lý, sử dụng quỹ

- Quỹ Học bổng này được sự quản lý trực tiếp của Phòng Cong tác Sinh viên. Các thủ tục thu, chi theo quy định chung, nằm trong hệ thống kế toán của Trường; Phòng Tài vụ sẽ thực chi theo ký duyệt của người có thẩm quyền.

- Hàng năm, Phòng Công tác Sinh viên và Phòng Tài vụ Trường thực hiện công tác tổng kết Quỹ, báo cáo Ban Giám hiệu, phần dư được kết chuyển sang năm sau.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật

Nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và kịp thời. Nhà trường khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong việc huy động và tăng nguồn quỹ. Tổ chức và cá nhân có thành tích sẽ được xét khen thưởng; Các trường hợp vị phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.KT.hIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
Châu Văn Lực


Каталог: dept -> dsa -> file upload -> vbanply
dept -> THông tư SỐ 5-bxd/Đt ngàY 9/2/1993 HưỚng dẫn phương pháp xáC đỊnh diện tích sử DỤng và phân cấp nhà Ở
dept -> QuyếT ĐỊnh thủ TƯỚng chính phủ SỐ 17/2008/QĐ-ttg ngàY 28 tháng 01 NĂM 2008
dept -> BỘ XÂy dựng số: 1091/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dept -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 35/2007/tt-btc ngàY 10 tháng 4 NĂM 2007
vbanply -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
vbanply -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbanply -> Số: 17/2007/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbanply -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vbanply -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Nội quy Ký túc xá hiệu trưỞng trưỜng đẠi học cần thơ
vbanply -> Phiếu Thông Tin Đăng Tuyển

tải về 39.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương