CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠtải về 461.69 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích461.69 Kb.
#1006
1   2   3

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Điều 11, Chương II của "Điều lệ trường đại học" ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (đối với đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ) / Căn cứ Thông tư 10 /2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (đối với đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ);

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường tại biên bản cuộc họp ngày ….. tháng …. năm 20…,

quyẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo ngành ……….. ……….. trình độ………….., để làm đề án đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ và cử các cán bộ, viên chức có tên sau đây làm thành viên:
1. ……………………….. Trường Đại học Cần Thơ Chủ tịch

2. ……………………….. Cơ sở đào tạo khác số 1 Ủy viên Phản biện 1

3. ……………………….. Cơ sở đào tạo khác số 2 Ủy viên Phản biện 2

4. ……………………….. Đơn vị tuyển dụng LĐ Ủy viên

5. ……………………….. Cơ sở đào tạo khác Thư ký
Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo do Trường Đại học Cần Thơ thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT.

Điều 3. Các Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khảo thí, Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng (Đơn vị đào tạo), Trưởng Phòng Tài vụ và các cán bộ, viên chức có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu :VT, PKHTH, ĐVị.

Mẫu Biên bản họp HĐ thẩm định CTĐT khi thực hiện Bước 7 XD chương trình đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN

CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:...................................... Mã số:..................

Trình độ: ..............................

Thời gian tổ chức:......giờ......, ngày .....tháng .....năm .......

Địa điểm:..........................................................................................................

Số thành viên có mặt:........., (theo Quyết định thành lập Hội đồng số ...., ngày.... tháng .... năm........), gồm có:

- ... (ghi rõ chức danh trong Hội đồng)

- ...


Số vắng mặt:......, gồm có:

- ....


1. Trình bày nội dung đề án

Tổ soạn thảo trình bày: Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo; đề cương chi tiết học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo)
2. Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi:

- Hai thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi

- Các thành viên của Hội đồng thẩm định đặt câu hỏi

- Đại diện cơ sở đào tạo trả lời và giải trình

3. Đánh giá (HĐ đề cử ban kiểm phiếu Thẩm định chương trình đào tạo, gồm Trưởng ban và 2 thành viên. Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó cần khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa. Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình đào tạo được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua)

Trưởng ban kiểm phiếu (họ tên):................

Thành viên 1 (họ tên):................................

Thành viên 2 (họ tên):................................

Tổng số phiếu phát ra:.................

Tổng số phiếu thu vào:................

Số phiếu hợp lệ:..........................

Số phiếu không hợp lệ:...............

Kết quả kiểm phiếu: ....phiếu thông qua; ....phiếu không thông qua.


4. Kết luận của Hội đồng thẩm định (Ghi rõ những kết luận thông qua hoặc không thông qua, những nội dung nào cần điều chỉnh chương trình đào tạo dự thảo)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(Thư ký đọc biên bản và Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc phiên họp thẩm định chương trình đào tạo).
Cuộc họp kết thúc lúc ...... giờ ...... cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 3 bản: 1 bản lưu tại đơn vị đào tạo; 1 bản chuyển cho Tổ soạn thảo để chỉnh sửa theo kết luận của Chủ tịch hội đồng; 1 bản đưa vào phụ lục đề án mở ngành đào tạo.Chủ tịch Thư ký

(Ký tên, họ tên) (Ký tên, họ tên)
Ủy viên phản biện 1 Ủy viên phản biện 2

(Ký tên, họ tên) (Ký tên, họ tên)Ủy viên

(Ký tên, họ tên)Mẫu Phiếu đánh giá của các thành viên HĐ thẩm định CTĐT khi thực hiện Bước 7 XD chương trình đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày ....tháng ....năm
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ ..................., ngành/ chuyên ngành................, mã số............... mở đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ.

□ Đạt


□ Chưa đạt

Mẫu Phiếu Thẩm định dành cho các thành viên HĐ thẩm định CTĐT khi thực hiện Bước 7 XDCTĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:......................................................

Chức danh trong Hội đồng thẩm định:.............................................................

Tên đơn vị đào tạo đề nghị thông qua chương trình đào tạo:...........................

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo:................................Mã số:.......................

Trình độ đào tạo:…………………………………………….………………..

TT

Nội dung thẩm định

Nhận xét của thành viên Hội đồng

Kết luận

(đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu)Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo

Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Thời lượng của chương trình đào tạo

Nội dung của chương trình đào tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước)

Đề cương chi tiết của học phần/môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo)Những ý kiến khác:……………………………………………………………….

Kết luận chung (cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa):…………………………………………………………………………………………..
Thành viên Hội đồng thẩm định

(Ký tên, họ tên)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 461.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương