CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒNGtải về 58.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích58.55 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 288 /TB-ĐHPVĐ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II của lớp cao đẳng Mầm non

và học kỳ III của lớp trung cấp nghề Thú y huyện Sơn Tây


Căn cứ Quy định số 252/QyĐ-ĐHPVĐ ngày 24/5/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc kiểm tra, thi và học lại học phần trong đào tạo ĐH, CĐ, TCCN, TCN; căn cứ thông báo số 591/TB-ĐHPVĐ ngày 16/8/2013 của nhà trường về kế hoạch dạy học học kỳ II của lớp cao đẳng Mầm non và học kỳ III của lớp trung cấp nghề Thú y huyện Sơn Tây; trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo kế hoạch tổ chức thi như sau:1. Thời gian thi:

- Đợt 1: Lớp CĐ Mầm non: Từ 20/03/2014 đến 22/3/2014.

- Đợt 2: Lớp TCN Thú y: Từ 26/3/2014 đến 29/3/2014.(Có lịch thi cụ thể kèm theo)

2. Số lượng học viên / số phòng thi :

- Lớp CĐ Mầm non: 37hv / 02 phòng thi.

- Lớp TCN Thú y: 21 hv / 01 phòng thi.

3. Địa điểm thi: Tại địa điểm mở lớp, cụ thể do phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Sơn Tây bố trí.

4. Các yêu cầu thực hiện trong kỳ thi:

a. Các đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm tra việc thực hiện lịch trình dạy học các môn học thuộc phạm vi giảng dạy để đảm bảo việc tổ chức thi đúng theo kế hoạch năm học.

b. Đối với học viên không đủ điều kiện dự thi môn học theo quy định, giáo viên bộ môn phải báo cáo danh sách cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD. Thời hạn báo cáo trước 01 tuần so với kế hoạch thi.

5. Công tác đề thi và chấm thi:

- Đề thi được giới thiệu đúng mẫu quy định và có ký duyệt của quản lý chuyên môn.

- Số lượng: 02 đề + 02 đáp án ( môn thi viết)

01 bộ đề + đáp án (môn thi thực hành)

- Hình thức thi, thời gian làm bài của từng môn thi: Theo lịch thi

- Đối với lớp CĐ Mầm non: Các khoa Lý luận chính trị, Sư phạm Tự nhiên, Sư phạm Xã hội, Cơ bản cử cán bộ giới thiệu đề thi, cán bộ chấm thi ở các môn học và nộp danh sách cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD chậm nhất là ngày 10/03/2014.

- Đối với lớp TCN Thú y:

+ Khoa Kỹ thuật công nghệ và khoa Kinh tế cử cán bộ giới thiệu đề thi, cán bộ chấm thi ở các môn học chuyên ngành.

+ Khoa Cơ bản cử giáo viên chấm thi các môn Hóa học, Vật lý.

+ Khoa Sư phạm Tự nhiên cử giáo viên chấm thi các môn Toán, Văn, Sinh vật.

+ Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Sơn Tây thông báo kế hoạch nộp đề thi các môn học bổ túc kiến thứcmôn học chuyên ngành theo hợp đồng thỉnh giảng đến các giáo viên thỉnh giảng và tập hợp đề thi, gửi về trường chậm nhất là ngày 20/03/2014. (Đề thi phải được niêm phong bảo mật).

Các khoa nộp danh sách cán bộ giới thiệu đề và cán bộ chấm thi của lớp TCN Thú y cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD chậm nhất là 20/03/2014.

- Thời gian và địa điểm nộp đề thi:

+ Lớp CĐ Mầm non: Ngày 10/03/2014, tại phòng Khảo thí-ĐBCLGD.

+ Lớp TCN Thú y: Ngày 20/03/2014, tại phòng Khảo thí-ĐBCLGD.

- Thời gian chấm các môn thi viết: Từ ngày 31/03/2014 đến 04/04/2014.

- Thời gian chấm môn thi thực hành: Theo lịch thi.6. Công tác tổ chức thi:

6.1. Đối với phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn Tây:

- Nhân sự:

+ Đợt 1: Cử 02 cán bộ coi thi lớp CĐ Mầm non từ 20/03/2014 đến 22/03/2014.

+ Đợt 2: Cử 01 cán bộ coi thi lớp TCN Thú y từ 26/03/2014 đến 29/03/2014.

- Phối hợp tổ chức thi: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thi; thông báo lịch thi, giờ làm việc, phổ biến qui chế thi cho học viên và thực hiện trách nhiệm phối hợp giám sát công tác thi theo qui chế hiện hành.

6.2. Đối với các đơn vị trong trường:

- Phòng Khảo thí-ĐBCLGD: Điều động cán bộ coi thi, lập danh sách phòng thi, chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm phục vụ thi và tổ chức điều hành công tác thi theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Các đơn vị có giáo viên giảng dạy và các đơn vị có liên quan cử cán bộ giáo viên tham gia coi thi theo yêu cầu của phiếu điều động và thực hiện công việc theo chức năng hiện hành./.

7. Việc thi lần 2 của lớp CĐ Mầm non và lớp TCN Thú y:

- Thời gian thi:

+ Đối với lớp CĐ Mầm non: Thông báo sau.

+ Đối với lớp TCN Thú y: Từ ngày 07/04/2014 đến 09/04/2014.

- Địa điểm tổ chức thi: Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Lưu ý: Giáo viên giảng dạy học phần có HSSV học lại, sau mỗi lần thi đến phòng Khảo thí-ĐBCLGD nhận bảng điểm thi để làm bảng điểm học phần.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-HT và phó HT Phạm Nghi (để báo cáo);
-Phòng Sơn Tây (để phối hợp);
-Các khoa: SPTN, SPXH, CB, KTCN, LLCT,

KT;

-Các phòng: KH-TC, ĐT, HCQT, TCCB,

KT-ĐBCLGD;


-Lưu: VT, phòng KT-ĐBCLGD.


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2014LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II (Lần 1)

Lớp Cao đẳng Mầm non, hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây
(Kèm theo thông báo số 288/ĐHPVĐ ngày 27 tháng 02 năm 2014)


Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Ghi chú

20/03/2014

Sáng

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Viết

90
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Viết

90
Chiều

Nhập môn xã hội học


Viết

90
Giáo dục gia đình


Viết

60
21/03/2014

Sáng

Giáo dục hòa nhập


Viết

90
PPGD Âm nhạc cho trẻ mầm non

Viết

60
Chiều

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Viết

90
Tổ chức hoạt động vui chơi

Viết

60
22/03/2014

Sáng

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

Viết

90
Chiều

Giáo dục thể chất


Thực hành*Giờ làm việc:

- Buổi sáng : 7 giờ 30.

- Buổi chiều: 13 giờ 30.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2014LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III (Lần 1)

Lớp Trung cấp nghề Thú y, hệ chính quy tại huyện Sơn Tây
(Kèm theo thông báo số 288/ĐHPVĐ ngày 27 tháng 02 năm 2014)


Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Ghi chú

26/03/2014

Sáng

Quản trị kinh doanh


Viết

90
Chiều

Kiểm tra thịt


Viết

60
Khuyến nông


Viết

60
27/03/2014

Sáng

Toán


Viết

120
Chiều

Văn


Viết

120
28/03/2014

Sáng

Vật lý


Viết

120
Chiều

Hóa học


Viết

120
29/03/2014

Sáng

Sinh


Viết

120
Chiều

Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò

Viết

120*Giờ làm việc:- Buổi sáng : 7 giờ 30.

- Buổi chiều: 13 giờ 30.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương